ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631:339.13:330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Agrarian science within the framework of innovative development of agrarian production / Pavlyk P.V., Tkach L.L., Dendebera O.P. // Ekonomika APK. - 2016. - № 1 - P. 75

The objective of the article is to summarise the methodological and practical results of the scientific studies of innovative activity aimed at enhancement of introduction and management of innovations in the agrarian sphere. The paper studies the results of scientific research of innovative development and innovative activity, introduction and management of innovations in the agrarian sphere. Theoretical, methodological and practical aspects of introduction and implementation of innovations are highlighted; the innovative process from the idea up to its practical implementation is characterised, including all the innovative cycle of creation of innovations (stages), in particular research, development, approbation and implementation; the matters of efficiency assessment, accounting and book-keeping are considered. The results of scientific research can contribute to enhancement of management of introduction and implementation of innovations in enterprising, augmentation of the efficiency level. Scientific research should be oriented on the establishment of the market of innovative products, study demand and create low-cost, resources-saving, competitive, and economically safe products, corresponding to the efficiency criteria. Figs.: 1. Refs.: 28.
Key words: innovative activity, innovation, creation, introduction, efficiency assessment, accounting, book-keeping

References

 1. Витвицька О.Д. Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О.Д. Витвицька, О.Б. Словінська // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 109-113.
 2. Володін С.А. Інноваційна модель функціонування та розвитку аграрної науки у ринкових умовах / С.А. Володін. - К.: Дія, 2006. - 260 с.
 3. Гадзало Я.М. Підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2014 рік та основні завдання на перспективу / Я.М. Гадзало // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 11.
 4. Економічна енциклопедія. У 3-х т. - Т. 1 / С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Вид. центр “Академія”, 2000. - С. 254.
 5. Завдання-замовлення на розробку науково-технічної продукції на звітність (проміжну і заключну) про виконання науково-дослідної роботи та освоєння наукових розробок в агропромисловому виробництві : методичні рекомендації. - К.: Мінсільгосппрод, 1997. - 48 с.
 6. Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV «Про інноваційну діяльність» (Відом. Верхов. Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст. 266), (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 380-IV (380-15) від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст. 86; № 1344-IV (1344-15) від 27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст. 250; № 2285-IV (2285-15) від 23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст. 162; № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст. 267.
 7. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2013 рік. - К.: Аграр. наука, 2014. - С. 344-350.
 8. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2014 рік. - К.: Аграр. наука, 2015. - 524 с.
 9. Звіт про науково-дослідну роботу “Розробка системи наукового супроводження інноваційної діяльності галузей АПВ в ринкових умовах” ([Крисальний О.В. - керівник НДР, Тивончук С.О., Павлик П.В.]. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2008. - 98 с. (№ДР 0108U002601).
 10. Звіт про НДР “Розробити теоретико-методологічні засади створення інноваційної продукції в державних наукових установах за 2006-2010 рр.” / [Шпикуляк О.Г. (керівник НДР), Гончаренко І.С., Русан В.М., Курило Л.І., Павлик П.В., Тивончук С.О. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2011. - 240 с. (№ДР 0111U001014; ІК НТП №0211U001171.
 11. Зубець М.В. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах (теорія, методологія, практика) / М.В. Зубець, С.О. Тивончук. - К.: Аграр. наука, 2006. - 480 с. - С. 122-123.
 12. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2010. - 706 с.
 13. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 516 с. - С. 23.
 14. Інноваційний менеджмент сталого розвитку на прикладі агропромислового комплексу : навч. посіб. / І.Я. Гришин, Д.І. Мазоренко, О.К. Бурова, Л.М. Тіщенко, Т.А. Бутенко та ін.; за ред. акад. Д.І. Мазоренка і проф. О.К. Бурової. - Х., 2005. - С. 349.
 15. Коденська М.Ю. Методичні рекомендації до оцінки інноваційного продукту аграрної науки / М.Ю. Коденська, Н.М. Перепелиця. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. - 76 с.
 16. Крисальний О.В. Ринок інновацій / О.В. Крисальний, П.В. Павлик, Г.М. Лебідь // Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник. - Вип. 5 ; за ред. П.Т. Саблука та ін. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - С. 423-438.
 17. Курило Л.І. Інтелектуальний капітал в аграрній сфері економіки: моногр. / Л.І. Курило. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 320 с.
 18. Менеджмент і маркетинг інновацій та діяльності у сфері інтелектуальної власності (Крисальний О.В. - відп. за вип.). - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005. - 124 с.
 19. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. - К.: Урожай, 1986. - 118 с.
 20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку інноваційної діяльності в науково-дослідних установах ; за ред. В.М. Жука. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2014. - 88 с.
 21. Методичні рекомендації щодо трансформації наукової продукції в об’єкти права інтелектуальної власності та їх капіталізація / [Ситник В.П. - керівн. розробки, Бойко М.Ф., Бойчук А.Ф., Саблук П.Т., Тивончук С.О., Крисальний О.В., Курило Л.І та ін.]. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2006. - 68 с.
 22. Никонов А.А. Аграрная наука СССР на переходе к рыночной экономике / А.А. Никонов // Вестник сельскохозяйственной науки. - 1991. - № 2. - С. 5.
 23. Павлик П.В. Інновації як передумова забезпечення ефективного розвитку агропромислового виробництва / Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 жовт. 2008 р., м. Київ). У 3-х ч. - К.: РВПС України НАН України, 2008. - Ч. 1. - С. 266-269.
 24. Положення про порядок розробки проектів для впровадження у виробництво, затверджене наказом № 303 від 10 липня 1995 р. по Мінсільгосппроду України і зареєстровано Мін’юстом України за № 2011045 від 11 січня 1996 р.
 25. Россоха В.В. Методичні підходи оцінювання природно-біологічного потенціалу аграрної сфери економіки / В.В. Россоха. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. - 94 с.
 26. Саблук П.Т. Наукові (економічні) центри розвитку сільських територій в управлінні аграрною економікою / П.Т. Саблук, Л.І. Курило // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 51-56.
 27. Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: матер. наук.-практ. конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2003. - 434 с.
 28. Шпикуляк О.Г. Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2013. - № 12. - С. 79-84.
Read article: 10.pdf