ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.115.11 : 64.013.24
Економіка агропромислового виробництва

Households, essence and role in providing human needs / Kropyvko M.M. // Ekonomika APK. - 2016. - № 4 - P. 38

The considered interrelation of activity of the population farms with human needs, causal of human needs, by conducting economic activities, as well as the role of households in ensuring the functioning of the household. Based on the systematization of the theory of social psychology and management using a sectoral approach for isolating individual components of the integrated system proved highlight five major sectors of the functioning of the household population, namely: enterprise, consumer, economic, socio-cultural and intellectual. The necessity of interpretation of the term "public sector" as part of the household in which, on the basis of the effects in other sectors, provided both agricultural production for their own use and sell it at local markets and sold services related to the provision needs members other households. This operation of farms leads not only to agricultural production but also other related effects that are necessary for human life in the modern socio-economic relations. Figs.: 2. Refs.: 27.
Key words: public households, private households, gross production, agricultural products, social psychology

References

 1. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)». - К.: Державна служба статистики України. - Ч. 1, 2015 - 380 с.
 2. Статистичний щорічник «України за 1999 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2000. - 624 с.
 3. Закон України «Про фермерське господарство». - К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 45.
 4. Статистичний щорічник «України за 2000 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2001. - 600 с.
 5. Статистичний щорічник «України за 2003 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2004. - 615 с.
 6. Статистичний щорічник «України за 2005 рік». - К.: Державний комітет статистики України, 2006. - 624 с.
 7. Прокопа І.В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. - К.: Ін-т екон. та прогнозування НААН України, 2011. - 240 с.
 8. Шпичак О.М. Реалізація продукції особистим селянським господарством - витрати, ціни, ефективність: моногр. / О.М. Шпичак, І.В. Свиноус - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 300 с.
 9. Лісовий A.B. Мікроекономіка. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/21770-21-ponyattya-potrebi-vidi-potreb-ekonomchn-blaga.html.
 10. Комарницький І.Ф. Економічна теорія. Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buklib.net/books/33779.
 11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 109/95/157 від 17.05.2000 р. «Про затвердження Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0347-00
 12. Збарський В.К. Тенденції розвитку особистих селянських господарств / В.К. Збарський, П.К.Канінський // АгроІнКом. Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. - 2008 - №5-6. - С. 56-62.
 13. Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України / М.Й. Малік // Економіка АПК - 2014. - № 7. - (237). - 188 с.
 14. Постанова Кабінету Міністрів України № 310 від 1 березня 1999 р. «Про затвердження Положення про визначення вартості непродовольчих товарів і послуг та вартості утримання житла при формуванні межі малозабезпеченості» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/310-99-D0%BF/conv/print1456316851684065.
 15. Корсак К.В. Основи сучасної екології: навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік - К.: МАУП, 2004. - 340 с.
 16. Кулініч І.О. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч - К. : Знання, 2008. - 292 с.
 17. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.
 18. Карамушка Л.Н. Психология управления: учеб. пособ. / Л.Н. Карамушка. - К. : Миллениум, 2003. - 344 с.
 19. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.]; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. - К. : ННЦ ІАЕ, 2011. - 452 с.
 20. Шульський М.Г. Особисті господарства населення: стан, можливості і перспективи. моногр. / М.Г. Шульський. - Л. : «Край», 2003. - 280 с.
 21. Юрчишин В.В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки / В.В. Юрчишин // Економіка АПК - 2005. - № 3. - С. 3-10.
 22. Власова О.І. Соціальна психологія організацій та управління: підручник / О.І.Власова, Ю.В. Никоненко. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 398 с.
 23. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Академвидав, 2003. - 446 с.
 24. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закладів: У 2 кн. Кн. 1. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л. Е. Орбан-Лембрик. - К.: Либiдь, 2004. - 564 с.
 25. Организационная психология: под ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипюка. - СПб. : Питер, 2000. - 512 с.
 26. Drucker P.F. Post-Capitalist Society / Peter Ferdinand Drucker. - New-York : Harper Busines, 1993. - 232 p.
 27. Agricultural Innovation in Family Farming [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.fao.org/nr/research-extension-systems/ais-ff/en/
Read article: 6.pdf