ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.3:338.49:631.1.016
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Problems of development of social infrastructure of rural territories / Riabokon V.P., Rarok L.A. // Ekonomika APK. - 2016. - № 4 - P. 56

The paper defines the economic essence of social infrastructure of rural territories as territorial branch complex, activity of which, being in close intercommunication with a production process, is aimed at satisfaction of necessities of rural population, creation of optimum terms, for its functioning. The level and general trends of the development of social infrastructure of rural territories are characterised and defined. The conceptual approaches towards basic concepts, state and dynamics of social infrastructure of rural territories are specified and developed. The state of social infrastructure funding of rural territories is studied, attention is accented on the necessity of forming of local budgets and reformation of interbudget relations taking into account territorial differentiation of availability and quality of the social benefits and services at allocation of profits between the state and local budgets. Figs.: 1. Refs.: 18.
Key words: social infrastructure, rural territories, conceptual approaches, funding, interbudget relations, local authorities, social benefits

References

 1. Булавка О.Г. Соціальна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій / О.Г. Булавка // Економіка АПК. - 2013. - № 2. - С. 78.
 2. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільських територій / П.І. Гайдуцький // Соціально-економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали Сьомих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. - К., 2005. - С. 85-93.
 3. Гнибіденко І.Ф. Сільська соціальна інфраструктура: аспекти розвитку та зайнятості населення / І.Ф. Гнибіденко // Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К., 2003. - 54 с.
 4. Дієсперов В.С. Сільські території як об’єкти організації економічної діяльності / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 56-64.
 5. Ігнатенко М.М. Соціально-економічний розвиток сільських територій: моногр. / М.М. Ігнатенко. - Херсон: Айлант, 2010. - 238 с.
 6. Куценко В.І. Трансформації соціальної сфери України: регіональний аспект / В.І. Куценко, Я. Остафійчук - К., 2008. - 818 с.
 7. Орлатий М.К. Соціальна інфраструктура села / М.К. Орлатий, І.В. Прокопа та ін. - К., 2003. - 82 с.
 8. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель: моногр. / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2009. - 344 с.
 9. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спроможності агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем ; за ред. Ю.О. Лупенка, М.Ф. Кропивка, М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 40 с.
 10. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України / П.Т. Саблук // Вісн. аграр. науки. - 2006. - № 5. - С. 24-23.
 11. Славкова О.П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика: [моногр.] / О.П. Славкова. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2010. - 330 с.
 12. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво і менеджмент): моногр. / М.Й. Малік, М.Ф. Кропивко, О.Г. Булавка; за ред. М.Й. Маліка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 642 с.
 13. Соціально-економічний розвиток села і сільських територій ; за ред. В.К. Терещенка і П.А. Липка. - К.: Ніч лава, 2006. - 264 с.
 14. Соціальна інфраструктура села: навч. посіб. ; за ред. П.Т. Саблука, М.К. Орлатого. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - 466 с.
 15. Соціально-економічне становище сільських населених пунктів України. Стат. збірник. - К. : Державна служба статистики України, 2014.
 16. Статистичний щорічник України за 2013 рік. - К.: ТОВ Видавництво „Консультант”, 2014.
 17. Юрчишин В. В. сучасні аграрні перетворення в Україні / В. В. Юрчишин // НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ". - К., 2013. - 424 с.
 18. Якуба К.І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України: теорія, методологія, практика / К.І. Якуба. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2007. - 362 с.
Read article: 9.pdf