ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.151.23.33
Економіка агропромислового виробництва

Management of soil rational use in the context of european integration / Kucher A.V. // Ekonomika APK. - 2016. - № 5 - P. 66

The purpose of the article - to highlight the results of the study on management of the rational soil use in the context of European integration on the basis of benchmarking intensification of land use. The study used the following methods: abstract-logical, cash-analytical, expert, monographic. In terms of global competition one economic instrument for management of rational soil use is benchmarking, which allows by application-based permanent comparison subject with the standards identifying what others are doing better than us, and, borrowing the best practices, outline areas of bridging the gap between what we have, and competitors’ achieved level. As a result of the benchmarking study it was defined mission of management of rational soil use in Ukraine in the context of European integration and strategic goals of increasing the effectiveness of intensification of land use in agricultural enterprises of Ukraine in the short (2020) and medium-term (2025) perspective. Novelty is that using benchmarking scientific and methodical approach defined the main directions of strategic management of the rational soil use in the context of European integration on the basis intensification of land use. The use of research results can improve management efficiency of the rational use of soil and competitiveness of the agricultural sector. Tabl.: 3. Refs.: 18.
Key words: management, rational use of soil, benchmarking, intensification of land use

References

 1. Кошкалда І. В. Нові підходи щодо управління земельними ресурсами / І. В. Кошкалда // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 19 лютого 2016 р. - Х. : ХНАУ, 2016. - С. 131-134.
 2. Третяк Н. Актуальні проблеми управління земельним ресурсами і землекористуванням та шляхи їх подолання в умовах децентралізації влади / Н. Третяк // Землевпорядний вісник. - 2015. - № 9. - С. 36-40.
 3. Балюк С. А. Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів / С. А. Балюк, Р. С. Трускавецький. - 2015. - № 10. - C. 10-16.
 4. Прус Л. Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л. Р. Прус. - Тернопіль, 2008. - 20 с.
 5. Таран О. М. Бенчмаркінг як інструмент конкурентного аналізу підприємства / О. М. Таран // Зб. наук. пр. ТДАУ (екон. науки). - Мелітополь, 2010. - № 9. - С. 333-337.
 6. The World Bank [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.worldbank.org.
 7. Food and nutrition in numbers 2014 [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.fao.org/3/a-i4175e.pdf.
 8. Україна на 10 років відстає від розвинених країн за темпами приросту врожайності основних культур [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/ukraina_na_10_rokiv_vidstae_vid_rozvinenikh_krain_za_tempami_prirostu_vrozhaynosti_osnovnikh_kultur/.
 9. Бондаренко Т. Рынок молока и молочных продуктов в странах Европейского союза / Т. Бондаренко, С. Аржанцев, А. Фролова // АПК : экономика, управление. - 2015. - № 6. - С. 83-87.
 10. Конъюнктура мирового, европейского и внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия (Аналитический обзор) [Электронный ресурс]. - Минск, 2013. - 64 с. - Режим доступа : http://www.refor.by/images/cms/Месячный%20отчет%20за%20февраль.pdf.
 11. Ринок цукру. Солодке диво на світовому ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://propozitsiya.com/?page=146&itemid=3251.
 12. Ціна на картоплю 2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://potatoclub.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=187:2012-08-31-11-56-25&catid=23:2011-05-31-15-06-49&Itemid=19.
 13. Гуторов О. І. Економічні засади формування прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах : теоретико-прикладний аспект : моногр. / О. І. Гуторов, Л. Ю. Кучер, А. В. Кучер. - Х. : Точка, 2013. - 490 с.
 14. Організаційно-економічні засади ефективного розвитку яєчного птахівництва : моногр. / О. В. Ульянченко, О. В. Анісімова, А. В. Кучер, Д. Д. Чертков. - Х. : Цифрова друкарня № 1, 2012. - 340 с.
 15. На клеточном уровне [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.dragon-capital.com/ru/about/media/dragon_v_presse/na_kletochnom_urovne.html.
 16. Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів : організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти : кол. моногр. / за ред. акад. НААН С. А. Балюка, чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. - Х. : Смугаста типографія, 2015. - 432 с.
 17. Україна може на 50 % збільшити урожайність більшості культур [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.agribusiness.kiev.ua/uk/press/1340198532.
 18. Економічне обґрунтування модернізації молочних ферм й ефективність використання землі агропромислових формувань : моногр. / В. І. Артеменко, А. В. Кучер, Л. Ю. Кучер, Є. І. Чигринов ; за ред. чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. - Х. : ХНАУ, 2014. - 244 с.
Read article: 9.pdf