ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.432:001
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Agrarian economic science address modern challenges / Sabluk P.T. // Ekonomika APK. - 2016. - № 8 - P. 5

Agrarian economic science address modern challenges

References

 1. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку [за ред. акад. НАН України В.М. Гейця]. - К.: Фенікс, 2003. - 1008 с.
 2. Національна доктрина реформування агропромислового комплексу України для забезпечення його інноваційного розвитку (проект) [П.Т. Саблук, В.М. Скупий, В.Я. Месель-Веселяк, М.Ф. Кропивко]. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2010. - 10 с.
 3. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: [моногр.] / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. - 236 с.
 4. Лукінов І.І. Вибрані твори / І.І. Лукінов. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. - Т.1 - 760 с.
 5. Кузнецов О.Л. Система - общество - человек: устойчивое развитие / О.Л. Кузнецов, П.Г. Кузнецов, Б.Е. Большаков. - М.: Неосфера, 2000. - 188 с.
 6. Саблук П.Т. Тандем фізіократії і технократії як філософія подальших аграрних реформ в Україні / П.Т. Саблук, М.М. Могилова // Техніка і технології АПК. - 2014. - № 11 (62). - С. 22-27.
 7. Розвиток форм господарювання на селі / В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, М.Й. Малік та ін.; за ред. П.Т. Саблука і В.Я. Месель-Веселяка. - К.: Урожай, 1993. - 376 с.
 8. Основи аграрного підприємництва / М.Й. Малік, В.В. Зіновчук, Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, П.К. Канінський; за ред. М.Й. Маліка. - К.: Ін-т аграр. економіки, 2000. - 582 с.
 9. Allais M. Erreurs et impasses de la construction europeenne / M. Allais. Ottava: C. Iuglar, 1992. - 122 p.
 10. Musgrave R.A. The Theory of Public Finance / R.A. Musgrave. - N.V.; London, 1959. - 462 p.
 11. Thomas D. Accelerated amortization // The New York, September 6, 1995.
Read article: 1.pdf