ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.115.8:37.035.91
Управління та інформаційне забезпечення

Information thechnology and support of agricultural service cooperation in Ukraine / Korinets R.Ya., Malik M.Y. // Ekonomika APK. - 2016. - № 8 - P. 61

The paper studies the institutional foundation of information support of agricultural service cooperation and it is a pioneer research in this sphere. The problem of formal and informal institutes and institutions in the sphere of information technology for agricultural service cooperation is studied, the efficiency of such institutes and institutions are evaluated. The influence of various subjects on their formation is analysed. The reasons for inefficiency of formal institutes are defined. The necessity to enhance institutes and strengthening of institutions of information technology for agricultural service cooperation is substantiated. The ways and mechanisms for enhancement of such institutes and institutions are suggested, such as: implementation of monitoring of influence of formal institutes on the development of information support of agricultural service cooperation; correction of formal institutes of expansion of information technology alternatives; implementation of the mechanism of enforcement and real provision of resources for the planned activity; forecasting of the stimuli for the development of informal institutes and organisations aimed at the development of information technology; systemic promotion of the idea of agricultural cooperation among the rural population and local authorities; formation of coordinative cooperation centre. The authors are sure that such measures could contribute to strengthening of the aforementioned institutes and organisations and that could constitute the foundation for the successful development of agricultural service cooperation. Refs.: 52.
Key words: agricultural service cooperation, information, information technology, institutes, institutions, organizations

References

 1. Бабкіна О. В. Теорія держави та права у схемах і визначеннях : навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. - К. : МАУП, 2004. - 144 с.
 2. Бук Л. М. Маркетингове інформаційне забезпечення діяльності обслуговуючих кооперативів / Л. М. Бук // Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. присвяч. Міжнар. року кооперативів, 5-7 квіт. 2012 р. - Житомир : ЖНАЕУ, 2012. - С. 103-107.
 3. В Грузии создано Агентство развития сельхозкооперативов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sputnik-georgia.ru/economy/20131118/216121514.html.
 4. Власенко О.П. Кооперативні засади управління трансакційними витратами в агробізнесі / О.П. Власенко / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/1000/1/Cooperative_2014_233-238.pdf.
 5. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1334593489231640.
 6. Вернигора Михаил. Гриценко Николай: В Украине нет единого подхода к сельскохозяйственной кооперации / М. Вернигора / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://izvestiya.in.ua/interviu/nikolai-gricenko-v-ykraine-net-edinogo-podhoda-k-selskohozyaistvennoi-kooperacii.html.
 7. Досвід Канади та країн ЄС у сфері політики з підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / Д. Алколей, В. Бондарчук, В. Зуєв, Є. Луценко, Л. Молдаван - К.: К.І.С., 2013 - 132 с.
 8. Закон СРСР «Про кооперацію в СРСР» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v8998400-88.
 9. Закон України «Про інформацію» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 10. Закон України «Про кооперацію» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1087-15.
 11. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
 12. Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1807-15.
 13. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 14. Зіновчук В.В. Економічна природа псевдо кооперативів та небезпека їх поширення в аграрному секторі України / В. В. Зіновчук [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/zinovchuk.htm
 15. Змінами, внесеними в Податковий кодекс України, з 2015 року обмежено перелік неприбуткових організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kyiv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/185902.html.
 16. Інституціонально-інформаційна економіка: Підруч. / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко; за ред. акад. НАН України А.А. Чухна. - К. : Знання, 2010. - 687 с.
 17. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. (модульний варіант) / Д. П. Богиня, Н. М. Краус, О. В. Манжура та ін. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 428 с.
 18. Клопов А.В. Информация как ресурс развития и управления /А. В. Клопов // Среднее профессиональное образование. - 2007. - № 7. - С. 9-12 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/informatsiya-kak-resurs-razvitiya-i-upravleniya.
 19. Конституція України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 20. Кооперативні читання: 2013 рік: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 4-6 квіт. 2013 р.). - Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. - 300 с.
 21. Корінець Р. Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Р. Я. Корінець, Я. Я. Рибак // Регіональна економіка. - 2014. - № 4(74). - С. 155-163.
 22. Корінець Роман. Виконання депутатами пункту коаліційної угоди щодо розвитку кооперації на селі змушує сміятися, щоб не впадати в розпач. / Р.Корінець [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agrotimes.net/opinions/opinion/vikonannya-deputatami-punktu-koalicijnoyi-ugodi-shchodo-rozvitku-kooperaciyi-na-seli-zmushue-smiyatisya.
 23. Корінець Р.Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : посібник для тих, хто хоче розвивати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи / Р.Я. Корінець [ред.], М.Й. Малік, Я.Я. Рибак, І.Я. Паньків, В.І. Приймич, М.В. Петер, В.П. Горьовий, І.Ф. Томич. - К. : Едельвейс, 2015. - 144 с.
 24. Кудінова І.П. Сільськогосподарські кооперативи - інструмент розвитку сільських територій / І.П. Кудінова [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/201цивільсистема права0_154_2/10kip.pdf.
 25. Масін В. М. Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Текст] : дис.. кандидата юрид. наук : 12.00.06 / Масін Віктор Миколайович. - О., 2008. - 198 с.
 26. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів від 31.08.2000 № 168 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthou.htm.
 27. Норт Дуглас. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики. Лекционное выступление Д. Норта 7 марта 1997 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.finansy.ru/publ/north.htm.
 28. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. - М.: Начала, 1997 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://web.archive.org/web/20061009030910 /http://www.liberal.ru/north/north.pdf.
 29. Обласна програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.obl-rada.te.ua/dokumenty/oblasni-prohramy/oblasna-prohrama-rozvytku-silskohospodarskykh-obsluhovuyuchykh-kooperatyviv-na-period-do-2015-roku.html.
 30. Отчёт Денежниковского сельского головы о выполнении делегированных полномочий за 2013 год [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://denezhnikovo.at.ua/load/otchjot_denezhnikovskogo_selskogo_golovy/1-1-0-26.
 31. Олійник О. В. «Аграрне питання» у програмах політичних партій та виборчих блоків / О. В. Олійник, О. Т. Микитка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://amdi.org.ua/docs/JournalAMDI/Theory_and_practice_of_market_2_2007.pdf.
 32. Охріменко Н.М. Питання правового регулювання юридичної відповідальності посадових осіб міністерства України за здійснення нормотворчості / Н.М. Охріменко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12ONMUZN.pdf.
 33. Пантелеймоненко А. О. Неприбуткова природа кооперативних організацій / А.О. Пантелеймоненко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/pantelejmonenko.htm.
 34. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1334593489231640.
 35. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію Національної програми відродження села на 1995 - 2005 роки» від 04.02.1994 № 3924-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3924-12.
 36. Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських слухань про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі» від 06.02.2003 № 495-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/495-iv.
 37. Постанова Верховної Ради України «Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки» від 11.01.2000 № 1364-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1364-14.
 38. Постанова Верховної Ради УРСР «Про Програму надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану» від 03.07.1991 № 1291-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/1291-12.
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року» від 3 червня 2009 р. № 557 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-%D0%BF.
 40. Програми становлення і розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності та обслуговуючих кооперативів на території Глобинського району на 2013-2017 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://globyne.adm-pl.gov.ua/page/programa-stanovlennya-i-rozvitku-silskogospodarskoyi-doradchoyi-diyalnosti-ta-obslugovuyuchih-k.
 41. Регіональна програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Луганській області на 2002 - 2004 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.loga.gov.ua/oda/documents/official/official_351.html?template=33.
 42. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 1991 р. № 83-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/83-91-%D1%80.
 43. Роменська В. М. Інституційний вимір неформальної економіки / В.М. Роменська [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip31-3/31-3_28.pdf
 44. Система права та система законодавства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?i=185.
 45. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : Словник-довідник; за заг. Ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. - Львів : НВФ «Українські технології», 2010. - 160 с.
 46. Скидан О. В. Інституалізація розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні / О.В. Скидан [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=251.
 47. Стратегия развития общественной организации «Крымская ассоциация участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов» (КАУСОК) на период до 2014 года [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://leonid.strategika.com.ua/praktika-strategicheskogo-planirovaniya/strategiya-ngo/.
 48. Українського села не буде, якщо не буде сільської кооперації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zerno.org.ua/articles/coop/257.
 49. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения новой институциональной экономической теории ; пер. с англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой./ Э. Г.Фуруботн, Р. Рихтер / СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. гос. ун-та. 2005. - 702 с.
 50. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 51. Чижевська М. Б. Кооперація та неформальні інститути / М.Б. Чижевська [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/num/chizhevska.htm
 52. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://galinfo.com.ua/news/chomu_v_ukraini_ne_rozvyvayutsya_silskogospodarski_kooperatyvy_108592.html.
Read article: 10.pdf