ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 332.3
Економіка агропромислового виробництва

Regulation of public land control / Novakovska I.O. // Ekonomika APK. - 2016. - № 9 - P. 43

The aim of the paper is to develop a methodological framework and mechanisms for comprehensive land-use control system in the country and the construction of legislation on the organization of this control. Methodology. The study is based on an analysis of the current regulatory framework, the study of the practice of monitoring and scientific maintenance, modelling the process of public control over land use and protection. The result of this study is the proposed law, designed for the first time. If adopted, the public control of land use can be a decisive factor in preventing corruption and the rationalization of land use. Refs.: 17.
Key words: social control, land use, land protection, land owners, land

References

 1. Бредіхін О.О. Еколого-економічні механізми охорони та відтворення сільськогосподарських земель: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О.О. Бредіхін; НАН України, ДУ "Ін-т екон. природокористування та сталого розвитку НАН України". - К., 2013. - 20 с.
 2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768- ІІІ / Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.
 3. Кулаковський Ю.П. Самоврядний контроль землекористування / Ю.П. Кулаковський, М.І. Шквир; за ред. Л.Я. Новаковського. - К.: Урожай, 2007. - 72 с.
 4. Мірошниченко А.М. Земельне право України: [навч. посіб.] / А.М. Мірошниченко. - К.: Алерта, 2012. - 462 с.
 5. Нечипоренко О.М. Земельні правопорушення: стан та основні тенденції (інформація з практики Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель України) / О.М. Нечипоренко // Земельне право України. - 2007. - № 2. - С. 43-50.
 6. Про громадські об’єднання. Закон України від 22 березня 2012 року № 4572 -VI / Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2013. - № 1. - Ст.1.
 7. Про державний контроль за використанням та охороною земель. Закон України від 19 червня 2003 року № 963- IV / Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 2003. -№39. - Ст. 350.
 8. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР/ Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 1997. - №24. - Ст. 170.
 9. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264 - XII / Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 1991. - № 41. - Ст. 546.
 10. Семчик В.І. Земельне право України: [підруч.] / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права НАН України. - К.: Ін Юре, 2008. - 594 с.
 11. Сохнич А. Державний контроль за використанням і охороною земель: [навч. посіб.] / А. Сохнич, П. Колодій. - Львів: НВФ «Українські технології», 2005. - 140 с.
 12. Яцук І.П. Формування ефективних механізмів державного управління земельно-майновим комплексом України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / І.П. Яцук; МОНмолодьспорт, Акад. муніципального упр. - К., 2012. - 20 с.
 13. Kalus S. Nowe europejskie standardy rzeczoznawcow majatkowych//Gospodarowanie nieruchomosciami na terenach wiejskich. Materialy IX krajowoj konferencji rztczoznawcow majatkowych. - Torun (Poland). - 2000. - P.271 - 283.
 14. Lerman Z. et. al. Ukraine after 2000: A Fundament Change in Land and Farm Policy? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/worg/Regional/REU/resourser_files/Rethinking_Ukrainian_agreform_summary_en.pdf.
 15. Land-Use Controls: Comprehensive Plans, Zoning, and Property Restrictions [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. thismatter. com/money/real-estatel/land-use-controls.htm
 16. Land Use Control (LUCs)/Cleans at Federal Facilities/US ERA[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.epa.gov/fedfac/land-use-controls-lucs/
 17. Land Use and the States - Robert G. Healy, John S.Rosenberg [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.books.google.com.ua/books?id=2xg..
Read article: 7.pdf