ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: [338.432(477):339.921]:[339.13:061.1ЄС]
Зовнішньоекономічні відносини

Integration of the agrarian sector of Ukraine in the internal market of the European Union / Krysanov D.F. // Ekonomika APK. - 2016. - № 9 - P. 68

The paper analyses the process of formation of national system of agrarian food security and its recognition as equivalent to the European model of food safety and animal feed as a necessary condition for integration of the agrarian sector of Ukraine to the internal market of the EU. Security system includes two independent parts: the system of technical regulation (STR) and sanitary and phyto-sanitary measures (SPM). National STR must harmonize with the base model of technical regulation of EU and private SPM to be in accordance with the introduced in the countries-members of the Community. The author considers the results of advancement in such components of STR: legislation, standards, technical regulations, accreditation of bodies on conformity assessment, conformity assessment procedures, state market supervision over observance of mandatory requirements. The paper reveals the nature and levels of security according to the accepted EU model of food safety and animal feed, and also assessed the compliance of her being created in Ukraine, the directions and the scope of work to ensure their equivalence. According to the framework Law on food safety carried out the differentiation of economic entities of the agricultural sector in connection with a food specialization, power and timing of the introduction of HACCP, as well as those businesses where their implementation is not obligatory, in accordance with the minimum requirements of the programs prerequisites, flexible or simplified procedures, which are equivalent to risk and are based on the approaches and the principles of HACCP. Tabl.: 1. Figs.: 1. Refs.: 20.
Key words: technical regulation, sanitary and phyto-sanitary steps, the system of agrarian food security, internal market, equivalence

References

 1. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони //Офіц. вісн. України. - 2014. -№ 75. - Ст. 2125.
 2. Буряк Р.І. Менеджмент якості: забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств: моногр. / Р.І. Буряк.- К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2013. - 534 с.
 3. Віткін Л. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки / Л. Віткін, Д. Луценко // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - №3. - С.3-12.
 4. Дятлова В.В. Система організаційно-технічного регулювання економіки: трансформаційні процеси в Україні : моногр. / В.В. Дятлова. - Донецьк: ВІК, 2011. - 400 с.
 5. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник / М.І. Шаповал - К.: Знання, 2003. - 476 с.
 6. Якубовский В.В. Системные методы менеджмента в международном бизнесе: моногр. / В.В. Якубовский. - К.: Освита Украины, 2014. - 744 с.
 7. Крисанов Д.Ф. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності / Д.Ф. Крисанов // Економіка АПК. - 2011. - №1. - С. 12 - 19.
 8. Інклар Апекс. Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення та впровадження / Апекс Інклар // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2011. - №5. - С. 16 - 20.
 9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів. Закон України від 22.07.2014 р. № 1602-VІІ [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://zakon.rada.gov.ua/go/1602-18.
 10. «Блакитна настанова» із впровадження правил Європейського Союзу щодо продукції. Українська версія публікації Європейської Комісії The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules 2014, підготовлена Проектом «Додаткові заходи щодо виконання Програми підтримки галузевої політики «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» за фінансової підтримки Європейського Союзу. - К., 2014. - 160 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: file:///C:/Users/admin/Desktop/Version-of-Blue-Guide.pdf.
 11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. № 442 [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п.
 12. Всеохоплююча стратегія імплементації Глави ІV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. №228-р // Уряд. кур’єр. - 2016. - № 65.
 13. Перелік питань для перевірки господарства з вирощування курчат-бройлерів, їх забою та виробництва м’ясної продукції на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам (експорт до країн ЄС) [Електронний ресурс]. - Доступний з: broiler_check-lists.
 14. Єдина комплексна Стратегія та План дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. Схвалено Національною радою реформ 07.12.2015р. [Електронний ресурс]. Доступний з: < http://minagro.gov.ua/node/16025 >.
 15. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 р. № 590 [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12.
 16. ISO/TS 22002-1:2009 Prerequisite programmes on food safety - Part 1: Food Manufacturing [Електронний ресурс]. Доступний з: www.qmsc.com.ua/index.php/iso-22000.
 17. ISO/TS 22002-3:2011 Prerequisite programmes on food safety - Part 3: Farming [Електронний ресурс]. Доступний з: www.qmsc.com.ua/index.php/iso-22000.
 18. ISO/TS 22002-4:2013 Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing [Електронний ресурс]. Доступний з: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C.
 19. ISO/TS 22002-6:2016 Prerequisite programmes on food safety - Part 6: Feed and products for animals [Електронний ресурс]. Доступний з: intercert.com.ua/articles/regulatory-documents/68-iso-22000.
 20. Rapid Alert System for Food and Feed [Електронний ресурс]. - Доступний з: play.google.com/store/apps/details?id=nl.qray.rasffandroid.
Read article: 10.pdf