ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43:664:504
Сторінка молодого науковця

Evaluation of ecological and economic efficiency of the use of food waste / Tymchak V.S. // Ekonomika APK. - 2016. - № 10 - P. 102

The process of recycling food waste and reasonably innovative directions for their effective use as environmentally friendly feed is studied. The estimation of the ecological and economic benefits of recycling food raw material by the example of “Vladivik feed” Radomyshl district is provided . It is proved that an innovative waste drying technology breweries in LLC “Vladivik feed” saves natural resources and reduces the negative impact on the environment. According to the results of the study it is proved that the food industry is necessary to apply an integrated approach to the comprehensive utilization of waste products. The optimum economic and environmental efficiency of recycling food waste should be based on the introduction of low-waste, non-waste and energy-saving technologies, the introduction of innovative products and ensuring their sustainability in stages the complete cycle. Tabl.: 2. Figs.: 1. Refs.: 27.
Key words: waste from the food industry, ecological and economic efficiency, reducing resource-saving technologies, eco-feed, recycling of products of brewing

References

 1. Продовольственные отходы угрожают климату, водным, земельным ресурсам и биоразнообразию [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fao.org.
 2. Тимчак В.С. Особливості теоретико-методологічних підходів до змісту категорій «інновація» у кормовиробництві / В.С. Тимчак // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6(55). - С. 249-256.
 3. Утилізація відходів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.npblog.com.ua/index.php /ekologiya/utilizatsija-vidhodiv.html.
 4. Переробка відходів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
 5. Зінчук Т.О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу / Т.О. Зінчук // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир: Вид-во «Полісся», 2014. - 536 с.
 6. Зінчук Т.О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу / Т.О. Зінчук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матер. доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. - Житомир : Полісся, 2014. - С. 103-108.
 7. Зінчук Т.О. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки / Т.О. Зінчук, К.М. Кащук // Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту (екон. науки) - ТДАУ, 2012. - С. 199-208.
 8. Левандовський Л.В. Вплив відходів харчової промисловості на довкілля / Л.В. Левандовський, Є.А. Лукашевич, Г.О. Нікітін, А.О. Диба // Міжнар. наук.-практ. конф. (МНПК) ; І Всеукр. з’їзд екологів. - Вінниця, 4-7 жовт. 2006 р. - С. 264.
 9. Паробок Г. Вплив відходів харчової промисловості на довкілля / Г. Паробок // Зб. тез VII всеукр. студент. наук.-техн. конф. «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», 23-24 квіт. 2015 р. - Т.: ТНТУ, 2015 - Т. 1. - С. 5.
 10. Рашевська Т. Переробка органічних відходів / Т. Рашевська // Харчова і переробна промисловість. - 1998. - № 5. - С. 20.
 11. Дейнеко Л. Екологічна ефективність розвитку харчової промисловості/ Л. Дейнеко //Вісн. аграр. науки. - 1999. - № 9. - C. 66-68.
 12. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів : моногр. / Л.В. Дейнеко, П.М. Купчак [та ін.] ; за ред. Л.В. Дейнеко. - К.: Рада по вивч. прод. сил України НАН України, 2009. - 152 с.
 13. Крисанов Д.Ф. Харчова промисловість України в контексті розвитку національної інноваційної системи [Текст] / Д. Ф. Крисанов, К. О. Бужинська // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. - Т. 1. - 2009. - № 5.
 14. Поплавська Ж. Економічні аспекти екологізації / Ж. Поплавська // Вісн. Нац. акад. наук України. - 2005. - № 10. - C. 26-34.
 15. Царенко О. Екологізація виробництва як основа продовольчої безпеки України / О. Царенко, П. Тархов, В. Щербань // Економіка АПК. - 2001. - № 5. - С. 15-20.
 16. Тимчак В.С. Ефективність інновацій у виробництві кормів / В.С. Тимчак // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 трав. 2014 р. - Ч. 2. - Тернопіль: Крок, 2014. - С. 220-221.
 17. Екологічний енергоресурсозберігаючий спосіб сушіння рідкої пивної дробини: пат. 99124 Україна : МПК А23К 1/06 (2006.01) / М.В. Гладій, В.С. Тимчак, В.П. Славов, В.Г. Кебко, М.Г. Порхун, А.В. Дідківський. - № 201410531; заявл. 26.09.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10. - 6 с.
 18. Тимчак В.С. Методичні засади визначення економічної ефективності інновацій виробництва кормів з відходів харчової промисловості / В. С. Тимчак // Проблеми та перспективи розвитку національних економік: від мікро- до макрорівня: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 квіт. 2016 р.) ; за ред. М.П. Коваленко, Т.В. Деркач, А.В. Кобилянської. - Одеса: МГУ, 2016. - С.118-123.
 19. Грабчук І.Ф. Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва : дис.. канд. екон. наук : 08.00.04 / І.Ф. Грабчук, Мн-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінницький нац. аграр. ун-т; наук. кер. Л.Д. Павловська. - Вінниця, 2011. - 258 с.
 20. Екологічна ефективність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stud24.ru/ecology/ekologchna-efektivnst/449260-1697674-page1.html.
 21. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1.- Ред. кол.: С. В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: Видавничий центр «Академія» , 2000. - 864 с.
 22. Тихомирова Г. Екологічна безпека галузі / Г. Тихомирова // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - C. 4-5.
 23. Ottman J. The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding / Ottman J. San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 2011. - 253 р.
 24. Tuva Grytli. Integration of Methods for Environmental Assessment and Investment Analysis. - Norwegian University of Science and Technology Department of Energy and Process Engineering, 2010. - 82 р.
 25. Daly H. Ecological economics and sustainable development, selected essays of Herman Daly / Herman E. Daly. - Bodmin : MPG Books Ltd, 2007. - 270 p.
 26. Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment // J. Fiksel. - 1987. - 10, № 2-3. - Р. 227-240.
 27. Haeckel E. Kunstformen der Natur / Ernst Haeckel // Leipzig und Wien. - Verlag des Bibliographishes Instituts, 1904. - 396 р.
Read article: e_apk_2016_10_16.pdf