ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.131.52
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Assessment of the agricultural innovations institute efficiency: methodical approach / Honcharenko O.V., Didur K.M. // Ekonomika APK. - 2017. - № 2 - P. 39

Scope of the research is the analysis of existing methodological approaches to the estimation of institutional efficiency of agricultural innovations and justifying the author’s approach to the integral estimation of efficiency of institute’s agricultural innovations. Theoretical and methodological basis of the study is institutional and evolutionary approach to studying the problems of regulation of the development innovations in agricultural production. The structural and functional analysis was used for identification of the components and determine of the functional purpose of the institute of agricultural innovations. The article dwells upon the institutional basis of agricultural innovations efficiency assessment. It was found that institutional efficiency of agricultural innovations is determined by stabilizing, adaptive and regulating characteristics. It was proved a methodical approach to the integrated assessment of the agricultural innovations institute efficiency that implies determination of the total stabilizing, adaptive and regulating functional impact of the institute on the development of innovations in agro-industrial production sector. In the result of integrated assessment modeling the mean value of agricultural innovations institute efficiency was obtained. Theoretical and methodological provisions deepen the practice of institutional regulation of innovation development and provide the opportunity to enhance the innovation process in agricultural production. Tabl.: 5. Refs.: 14.
Key words: agricultural production, innovation, innovative development, institute, efficiency, score

References

 1. Голубев А.А. Парадоксы развития аграрной экономики России [Текст] // Вопросы экономики. - 2012. - № 1. - С.115-126.
 2. Дацій О.І. Фінансове забезпечення інновацій в агропромисловому комплексі України [Текст] / О.І. Дацій // Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку. - 2011. - № 1. - С.65-76.
 3. Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз [Текст ] / В.В. Дементьєв, В.П. Вишневський // Економічна теорія. - 2011. - № 3. - С.5-20.
 4. Исламутдинов В.Ф. Методика оценки эффективности институтов инновационной среды [Текст] / В.Ф. Исламутдинов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2012. - № 6. - С. 3-11.
 5. Малік М.Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері [Текст ]/ М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С.86-92.
 6. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Текст] / Д. Норт ; [пер. с англ. А. Н. Нестеренко] ; под. ред. Б. З. Мильнера. - М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 180 с.
 7. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т.Саблук, О.Г.Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 8. Тивончук С.О. Організаційно-економічний механізм активації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) [Текст ] / С.О. Тивончук, Я.О. Тивончук // Економіка АПК. - 2013. - № 7. - C. 98-105.
 9. Федулова Л.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України [Текст]/ Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. - 2012. - № 1. - С. 87-100.
 10. Ширяев И. М. Типологизация подходов к определению эффективности экономических институтов [Текст] / И. М. Ширяев // Журнал институциональных исследований. - 2014. - Т. 6. - № 2. - С. 91-109.
 11. Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності [Текст] / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 12. - С. 109-116.
 12. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О. Шубравська // Економіка України. - 2012. - № 1. - С. 27-35.
 13. Янсен Ф. Эпоха инноваций [Текст] / Ф. Янсен ; [пер. с англ.]. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 308 с.
 14. Vasylieva N. Cluster models of households’ agrarian production development / N. Vasylieva // Economic Annals-XXI. - 2016. - № 3-4(2). - P. 13-16.
Read article: e_apk_2017_2_7.pdf