ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.1.016:330.837
Аграрна політика і реформування

Development of agricultural entrepreneurship in terms of institutional transformation / Malik M.Y., Shpykuliak O.H. // Ekonomika APK. - 2017. - № 2 - P. 5

The purpose of the article is an improvement of theoretical and methodological foundations of agricultural entrepreneurship considering institutional transformations in environment of functioning businesses. Methodical basis of the research is evolutionary approach to determining of rules for the agricultural enterprises and methodology of institutionalism. In methodical structure of determination of nature and content characteristics of the agricultural entrepreneurship is embedded an institutional concept of economic order that allows signify construct an evolutionary formation of enterprises. During the implementation of the "road map" for achieving the goal of the research have been systematized and supplemented the understanding concept of categorical apparatus of business process definition and principles of the institutionalization of entrepreneurship in the institutional framework of economy, market, agricultural sector. The structure of the institutional system of entrepreneurship in the context of the evolution of this concept is determined and institutional basis of business interactions in a competitive market for institutional security, institutional traps, institutional changes in management environment are defined. The practical significance of the article is in quantitative characteristics of agricultural enterprises in the dynamics of estimations of change of the institutional management environment and forming of efficiency of agricultural structures of different legal forms. There’s outlined the authors’ vision of institutionalization problems of agricultural enterprises in market economic system of Ukraine. Tabl.: 4. Figs.: 2. Refs.: 30.
Key words: agricultural entrepreneurship, institutions, legal business forms, market relations, transformation processes in agricultural economics

References

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. - 2013. - №1. - С. 3 - 15.
 2. Балакірєва О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка і прогнозування. - 2015. - № 2. - C. 7-24.
 3. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве ; пер. с нем. Ю.И. Тимофеева и О.Г. Тропова, под ред. и с предисловием А.И. Королькова. - М. : «Прогресс», 1969. - 296 с.
 4. Варналій З.С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З.С. Варналій. - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. - 350 с.
 5. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии ; пер. с нем. Л.Г. Илонина / М. Вебер // Экономическая социология. - 2016. - № 5. - Т. 17. - С. 13-28.
 6. Гребенюк В.В. Про необхідність розвитку малого підприємництва як особливого сектору економіки України / В.В. Гребенюк // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: nuwm.rv.ua/metods/asp/v39ek.html.
 7. Губені Ю.Е. Підприємництво / Ю.Е. Губені. - Львів: НВФ «Українські технології», 2012. - 592 с. - С. 13.
 8. Дементьєв В.В. Що ми досліджуємо, коли досліджуємо інститути? [Текст] / В.В. Дементьєв //Економічна теорія. - 2009. - № 3. - С. 75-92.
 9. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (методологічний аспект) : моногр. / С.А. Єрохін. - К. : Світ знань, 2002. - 250 с.
 10. Збарський В.К. Економіка підприємства / В.К. Збарський. - К. : КиМУ, 2015. - 316 с.
 11. Іващук Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Ю. Іващук // Економічна теорія. - 2016. - № 3. - С. 69-80.
 12. Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою : моногр. / В.А. Кредісов. - К. : Знання України, 2003. - 328 с.
 13. Лопатинський Ю.М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади :моногр. / Ю.М. Лопатинський. - Чернівці : Рута, 2006. - 344 с.
 14. Лупенко Ю.О. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : моногр. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та інші]. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 430 с.
 15. Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2012. - №11. - С. 10-14.
 16. Мазур А.Г. Науково-теоретичні засади системних трансформацій в національній економіці / А.Г. Мазур // Економіка АПК. - 2012. - №5. - С. 158-165.
 17. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік,О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 169-177.
 18. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / М.Й. Малік,О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан// Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 86-93.
 19. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 3-18.
 20. Моральність капіталізму. Те, про що ви не почуєте від викладачів ; за ред. Тома Дж. Палмера. - К. : Основи, 2014. - 128 с.
 21. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 16-23.
 22. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов [Текст] / В.М. Полтерович // Экономическая наука современной России. - 2001. - № 3. - C. 24-50.
 23. Прутська О.О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці / О.О. Прутська. - К. : Логос, 2003. - 256 с.
 24. Роджерс Еверетт М. Дифузія інновацій ; пер. з англ. Василя Старка / Е. Роджерс. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. - 592 с.
 25. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» [Гадзало Я.М., Лупенко Ю.О., Пугачов М.І. та ін.] ; за ред. Ю.О. Лупенка. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. - 546 с.
 26. Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні / П.Т. Саблук. - К. : ЗАТ “Нічлава”, 1997. - 304 с.
 27. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку : моногр. / О.Г. Шпикуляк - К. : ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009. - 480 с.
 28. Шпикуляк О.Г. Інституційна безпека економічних агентів і ринковий механізм / О.Г. Шпикуляк, О.О. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 5. - С. 80-93.
 29. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу ; пер. з англ. В. Старка / Й. Шумпетер. - К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. - 242 с.
 30. Эггертссон Т. Знания и теория институциональных изменений [Текст] / Т. Эггертссон // Вопросы экономики. - 2011. - № 7. - С. 4-16.
Read article: e_apk_2017_2_3.pdf