ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 637.1: 338.516.4
Аграрний ринок

Institutional and economic mechanism of the dairy product market / Mamchur V.A. // Ekonomika APK. - 2017. - № 4 - P. 41

The purpose of the article is to substantiate and disclosure theoretical and methodological approaches to a concept of institutional and economic mechanism of the dairy product market and its scientific ranking in concept of product integrity of the agricultural market and to identify the major factors affecting development of the investigated market. Theoretical and methodological background of research is based on methods of general scientific knowledge, including basic foundations and principles of the market economy, highlighted in the works of domestic and foreign scientists. To achieve the purpose of the article were used deductive and inductive methods that make it possible to organize and process information theory to understand and clarify some aspects of selected issues; problem method - to define a set of negative factors, which affect development of the dairy product market. There’re also used calculative and constructive, monographic, analytical, modeling and abstract and logical methods and others. In the study were formulated the author's vision of nature and functional features of institutional and economic mechanism of development and grounded methodological aspects of the institutional environment analysis of the dairy product market as integral part of the agricultural market, formed by the institutional entities. It was proved that the dairy product market as a specific, different from other commercial structures of the agricultural market, had being influenced by many institutional factors (low yield production, reducing livestock etc.) that directly affected the socio-economic importance and security of its functioning. Institutionalized regulation and structural commodity segmentation of the agricultural market as an institutional system of relations of economic agents helped to discover that the dairy product market, so as other commodity agricultural markets, requires regulation and institutional and economic mechanisms - institutional components of self-regulation of the market process. Consideration of institutional and economic mechanism as "rules" between economic agents allows speaking of it as a driver of development and a way of functioning of the economic system (regardless of its size) combined with self-regulation of economic entities and regulatory functions of the state. There’re established and justified an existence of two forms of economic mechanism: open (formal) and closed (informal) with corresponding typical and specific structural components, which forms a module of institutional and economic mechanism that serves to bring a harmonious between the whole (mechanism) and its parts (components). An optimal combination of elements of the economic mechanism is causing its main goal: the ability of economic entities to resist negative institutional factors, make quick adjustments and respond to changes in market environment. There’s found an existence of number of factors, which together negatively affect development of dairy product market. Figs.: 9. Refs.: 29.
Key words: dairy product market agricultural market institutional and economic mechanism development low yield price

References

 1. Збарський В.К. Перспективи відродження молочного скотарства на Черкащині / В.К. Збарський // Економіка АПК. - 2012. - №10. - C. 10-18.
 2. Мовчанюк А. В. Проблеми розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області / А. В. Мовчанюк // Економіка АПК. - 2012. - №10. - C. 146-151.
 3. Тивончук Я. О. Методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємницьких структур ринку молока і молокопродуктів / Я. О. Тивончук // Агроінком. - 2011. - №1-3. - С. 15-20.
 4. Герасимчук Н. А. Інституційні засади розвитку агропродовольчих ринків / Н. А. Герасимчук // Наук. вісник Націон. ун-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177, ч. 1. - С. 250-254.
 5. Ібатуллін М. І. Інституційне середовище продовольчого ринку: зарубіжний досвід і вітчизняне сьогодення / М. І. Ібатуллін // Вісн. аграр. науки. - 2015. - № 10. - С. 64-68.
 6. Ільчук М. М. Розвиток ринку молока і молочної продукції: моногр. / М. М. Ільчук, В. І. Радько, І. В. Мельникова. - К.: ЦП "Компринт", 2012. - 428 с.
 7. Охріменко І. В. Наукові основи макроекономічного аналізу аграрного ринку / І.В. Охріменко, І. М. Паска // Агросвіт. - 2015. - № 17. - С. 3-7.
 8. Бутило Р. Світовий ринок молока й молокопродуктів / Р. Бутило // Молоко і ферма. - 2014. - № 4. - С. 32-38.
 9. Гурська І. С. Розвиток регіонального ринку молока і молочної продукції / І.С. Гурська // Наук. вісн. Націон. у-ту біоресурсів і природокористування України. - 2013. - Вип. 181, ч. 1. - С. 31-37.
 10. Сальман І. Ю. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молокопродуктів та місце України в ньому / І. Ю. Сальман, В. І. Радько // Агросвіт. - 2015. - № 21. - С. 8-11.
 11. Ткачук С. П. Розвиток ринку молока та молокопродуктів України в умовах його адаптації до вимог Європейського Союзу / С. П. Ткачук // Біоресурси і природокористування. - 2015. - Т. 7. - № 1/2. - С. 145-151.
 12. Тюха І. В. Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект / І. В. Тюха // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 2. - С. 33-37.
 13. Чан-Хі О. С. Регулювання експортно-імпортної діяльності на ринку молока та молочної продукції в Україні / О. С. Чан-Хі, Р. В. Янчевський // Наук. вісн. Націон. у-ту біоресурсів і природокористування України. - 2012. - Вип. 177. Ч. 1. - С. 209-217.
 14. Саблук П.Т. Основи організації сільськогосподарського ринку / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. - К.: ІАЕ УААН, 1997. - 140 с.
 15. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та їх проблеми / О.М. Шпичак / Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 150-155.
 16. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 396 с.
 17. Шпикуляк О. Г. Інституціональний капітал регулювання і соціальний - саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу / О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур, В. А. Пехов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. №4. - С.88-101.
 18. Жибак М.М. Шляхи вдосконалення ефективного розвитку інфраструктури ринку в аграрному секторі економіки / М. М. Жибак // Наук. вісн. Націон. у-ту біоресурсів і природокористування України : Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2015. - Вип. 211, ч. 1. - С. 85-91.
 19. Калетнік Г.М. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : моногр. / Г.М. Калетнік, О.Г. Шпикуляк, Г.О. Пчелянська. - Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. - 324 с.
 20. Мамчур В. А. Інститути аграрного ринку: теоретичні аспекти / В. А. Мамчур // Економіка АПК. - 2010. - №10. - С. 151 - 156.
 21. Мамчур В.А. Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку / В.А. Мамчур // Економіка АПК. - 2016. - № 5 - С. 93.
 22. Малік М. Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва / М.Й. Малік // Фінанси України. - 2004. - №5. - С.47-53.
 23. Истомин С.В. Сравнительный анализ институционального и хозяйственного механизмов в трансформируемой экономике / С. В. Истомин // Вестник Челябинского госуд. ун-та. - 2010. - № 27. - С. 47-51.
 24. Норт Д. Институциональные изменения : рамки анализа / Д. Норт // Вопросы экономики. - 1997. - № 3. - С. 6-17.
 25. Саблук П. Т. Формування міжгалузевих відносин : проблеми теорії і методології / П. Т. Саблук, М. Й. Малік, В. А. Валентинов. - К. : ІАЕ, 2002. - 294 с.
 26. Супрун О. М. Господарський механізм у розвитку та регулюванні економіки / О. М. Супрун // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2011. - № 1. - С. 22-124.
 27. Саблук П. Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання / П. Т. Саблук // Економіка АПК. - 2007. - № 2. - С. 3-10.
 28. Экономика аграрного рынка : учеб. пособие / С.-Петерб. гос. аграр. ун-т, Урал. ин-т нар. хоз. ; науч. ред. Л.И. Жуков. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,1993. - 480 с.
 29. Райзберг Б.А.Современный экономический словарь. - М., 2003. / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://yas.yuna.ru/ ?1879053312@0816185600/.
Read article: e_apk_2017_4_7.pdf