ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 339.137.2:639.3:339.923:061.1
Економіка агропромислового виробництва

Ecological aspects of agricultural production / Kireitseva O.V., Sokol L.M. // Ekonomika APK. - 2017. - № 7 - P. 29

The article describes the ecological aspects of the agricultural production. The model of sustainable development conception of management of agricultural natural resources is proposed. The main ecological problems that prevent for conception’ implementation are considered. The article aims at studying the ecological problems of agricultural production. The main focus is on methodological, scientific and practical recommendations for solving of ecological problems in the implementation of sustainable agricultural environmental management. Agricultural production is one of the most common types of human activity. Adverse effects of agriculture on the environment were underestimated; it was thought that the main pollutants were industry and transport. Today agriculture takes the first place in environmental pollution. Ukraine quality of lands located in the area of agricultural production remains unsatisfactory. Serious problems for the environment are arising from the irregular use in agriculture fertilizers and pesticides that flow along with rain and groundwater fall into rivers and lakes, causing serious damage to the basins of major rivers and their fish stocks and vegetation. There is also the problem of waste in the agricultural sector and related processing industries. Scientific novelty of the article is introduction of the concept of sustainable agricultural development that involves the selection of its priorities, monitoring of indicators of sustainable development, restructuring the minds of producers and consumers of agricultural products and international cooperation in this field. This model requires organizational and economic support of sustainable agricultural management of natural resources. Tabl.: 3. Figs.: 1. Refs.: 24.
Key words: agricultural production, ecological problems, agriculture, ecology, natural resources

References

 1. Артиш В.І. Порівняльна оцінка інтенсивного та екологічно чистого ведення сільського господарства / В.І. Артиш // Економіка АПК. - 2005. - № 10. - С. 20-23.
 2. Вовк В.І. Сертифікація органічного сільського господарства в Україні: сучасний стан, перспективи, стратегія на майбутнє / В.І. Вовк // Міжнар. семінар «Органічні продукти харчування. Сучасні тенденції виробництва і маркетингу». - Львів, 2004. - С. 3-6.
 3. Галушкина Т.П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика): моногр. / Т.П. Галушкина. - Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2000. - 280 с.
 4. Генетично модифікований організм. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.
 5. Головченко Н.М. Роль інтеграції сільськогосподарських підпри- ємств в органічному виробництві України / Н.М. Головченко // Фінансово- бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: міжнар. наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. - Т. 2. - С. 286.
 6. Греков В.О. Сертифікація грунтів в органічному виробництві / В.О. Греков, В.М. Панасенко, А.І. Мельник // Агроекологічний журнал. - 2009. - № 3. - С. 51-55.
 7. Державна служба статистики України. - [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
 8. ДИРЕКТИВА № 2008/99/ЕС Европейского Парламента и Совета об уголовно-правовой охране окружающей среды. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a63
 9. Дідковська Л.І. Вирощування ГМ-рослин: світова практика та вітчизняні реалії. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_PN_2015/Economics/12_194880.doc.htm.
 10. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/19240701/ekologiya/suchasniy_stan_gruntiv_ukrayini_shlyahi_yogo_polipshennya.
 11. Екологічні проблеми агропромислового комплексу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://buklib.net/books/23475/.
 12. Кірейцева О.В. Екологічні проблеми в сільському виробництві/ О.В. Кірейцева // Вісн. НУБіП України. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"/ редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп.ред.) та ін. - 2016. - Вип. 244. - С. 274-282.
 13. Ковальова О.В. Методичний підхід до оцінки екологічної спрямованості сільськогосподарського виробництва / О.В. Ковальова // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства. Вип. 64. - Харків: ХНТУСГ, 2007. - С. 182-187. - (Серія: «Економічні науки»).
 14. Охорона водного середовища. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://urokof.net/?id=NzQ0.
 15. Постанова Верховної Ради України про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ecobank.org.ua/NB/DocLib/1.2.07.pdf.
 16. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgiеnreg=1989-14. - Заголовок з екрану.
 17. Сокол Л.М. Удосконалення управління екологічною складовою сільськогосподарського землекористування / Л.М. Сокол // Вісн. НУБіП України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». - 2014. - Вип. 200, Ч.1. - С. 298-304.
 18. Сокол Л.М. Концептуальні основи сталого розвитку сільськогосподарського природокористування / Л.М. Сокол // Вісник НУБіП України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент та бізнес». - 2013. - Вип. 181, Ч.2. - С. 299-306.
 19. Соломаха В.А. Збереження біорізноманіття у зв’язку із сільськогосподарською діяльністю / В.А. Соломаха та ін. - К.: Центр учбової літ-ри, 2005. - 124 с.
 20. Теоретичні питання поводження з генетично модифікованими організмами. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sharaprynt.com.ua/load/referaty/referaty/teoretichni_pitannja_povodzhennja_z_genetichno_modifikovanimi_organizmami/6-1-0-380
 21. Тимчасовий порядок ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні. Постанова. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1304-98-п
 22. Управління землекористуванням: підруч. / [Горлачук В.В., Гаркуша О.М., В’юн В.Г. та ін.]; за ред. В.В. Горлачука. - Миколаїв: Іліон, 2011. - 376 с.
 23. Шкуратов О.І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки / О.І. Шкуратов // Сталий розвиток економіки. - 2012. - № 2.
 24. Vandana Shiva. Howeconomicgrowthhasbecomeanti-life [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/01/how-economic-growth-has-become-anti-life.
Read article: e_apk_2017_7_6.pdf