ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.164:330.3(477)
Економіка агропромислового виробництва

Rating assessment of regional social and economic development of the agrarian sector of Ukraine: methodology, calculations / Mesel-Veseliak V.Ya., Hryshchenko O.Yu. // Ekonomika APK. - 2017. - № 11 - P. 11

The purpose of the article is to work out a methodology for monitoring of rating assessment of social and economic development of the agrarian sector in the country’s regions; determine the indicators of such assessment; process and make it on single indicators and overall integrated. In execution of the Law of Ukraine “On Principles of State Regional Policy” (5.02.2015), the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the “Procedure for monitoring and assessment of the effectiveness of realization of the state regional policy” (21.10.2015), which provides: monitoring of social and economic development of regions through making calculations of the rating (ranking) of regions in each direction and calculating an overall assessment in general for all indicators. For agriculture, the authors define that the social and economic development direction consists of three groups of indicators that characterize the level of agricultural production in thirteen indicators, economic efficiency of agriculture - in six, and social development of regions - in fourteen indicators. For each group of indicators, the rating of Ukrainian regions, as well as their comprehensive rating, was calculated. The regions with high and low regional social and economic development of the agrarian sector were identified, which would enable the management structures of the regions with a low rating to focus on implementation of organizational and economic measures to align agrarian development indicators and ensure their growth both in the regions and in the state in general. Tabl.: 4. Refs.: 19.
Key words: Ukrainian regions, regional agrarian development, indicators of agrarian regional development - production, economic and social,

References

 1. Аграрний сектор економіки України : (стан і перспективи розвитку) / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук, О. Ю. Грищенко [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2011. - 1008 с.
 2. Гладкий Ю. Н. Основы региональной политики: учебник. - СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2008. - 227 с.
 3. Державна регіональна політика в Україні: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. - К. : НІСД, 2007. - 820 с.
 4. Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі XX-XXI століть: нові пріоритети. / М. І. Долішній. - К. : Наукова думка, 2006. - 511 с.
 5. Закон України „Про державні цільові програми” (18.03.2004 р. № 1621- IV). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1621-15.
 6. Закон України „Про засади державної регіональної політики” (5.02. 2015 р. № 156-VIII) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
 7. Закон України „Про стимулювання розвитку регіонів” (8.09.2005 р. № 2850-IV) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.
 8. Індексний метод в оцінці рівня блогоустрою сільських територій / Залізко В.Д. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 64.
 9. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, статистична звітність форма № 50-сг. Стат. збірник / Державна служба статистики України. К., 2015.
 10. Месель-Веселяк В. Я. Поголів’я і виробництво продукції тваринництва в Україні / В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. Грищенко. - К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. - 142 с.
 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (6.08.2014 р № 385). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики (21.10.2015 р. №856) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/856-2015-п.
 13. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. / В. А. Поповкін - К. : Наукова думка, 2003. - 261 с.
 14. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України: монографія / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова, О. О. Нечай, О. П. Сарнацький. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 192 с.
 15. Рейтинги регіонального виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах України (методичні підходи) / О. Ю. Грищенко // Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: зб. наук. праць за матеріалами II Міжнар. наук.-практ. конф., Секція 2. Економіка та управління підприємствами і галузями агропродовольчого комплексу, 11 листоп. 2014 р. / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. - К. : ННЦ „ІАЕ”. - 2014. - С. 80-83.
 16. Рослинництво : Стат. збірник / Державна служба статистики України. К., 2015.
 17. Тваринництво : Стат. збірник / Державна служба статистики України. К., 2015.
 18. Указ Президента України „Про Концепцію державної регіональної політики” (25.05.2001 р. № 341/2001). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.
 19. Федулова Л. І. Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Л. І. Федулова // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 31-42.
Read article: eapk_2017_11_p_11_17.pdf