ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.432:[631.527.5:633.63]:347.78
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Valuation of sugar beet hybrids as objects of intellectual property / Bondar V.S., Fursa A.V. // Ekonomika APK. - 2017. - № 11 - P. 57

The purpose of the article is to improve the methodology of valuation` of sugar beet varieties and hybrids as objects of intellectual property and their estimation. In the research process were used general scientific methods such as: abstract and logical, comparison, analysis and synthesis, induction and deduction, direct reproduction (based on actual costs), substitution (analogies), and expert assessments. There’s done an analysis of sugar beet hybrids of selection of Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet from the Register of Plant Varieties of Ukraine in 2006-2015. There’s completed their valuation based on the improvement of existing methodologies of estimation of objects of intellectual property. It’s proposed to put sugar beet varieties in accounting with this value as intangible assets. It’s noted that the price level in the market is a part of commercial activity of selection institutes and consumers. Tabl.: 2. Refs.: 8.
Key words: valuation, sugar beet hybrids, coefficient of suitability, varieties register, intellectual property,

References

  1. Гізбуллін Н.Г. Біологічний потенціал нових гібридів цукрових буряків, придатних для поширення в Україні / Н.Г. Гізбуллін // Цукрові буряки. - 2011. - № 2. - С. 9.
  2. Гізбуллін Н.Г. Селекція та насінництво цукрових буряків - двоєдиний процес / Н.Г. Гізбуллін // Цукрові буряки. - 2012. - № 2-3. - С. 9-11.
  3. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2012 р. (витяг станом на 27.03.2012 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agroscience.com.ua/views/perelik-sortiv.
  4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2017 р. (реєстр є чинним станом на 07.08.2017 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/system/files/Reestr%2007%2008% 202017.pdf.
  5. Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності, затверджена Наказом Фонду державного майна від 25.06.2008 р. № 740, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.08.2008 р. за № 726/15417 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.
  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242, зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.11.1999 р. за № 750/4043 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
  7. Порядок визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності, що знаходяться у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік, затверджений Наказом Фонду державного майна від 13.12.2005 р. № 3162, зареєстрованого Міністерством юстиції України 25.04.2006 р. за № 479/12353 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0479-06.
  8. Роїк М.В. Нові гібриди цукрових буряків та система їх насінництва / М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін // Насінництво: теорія і практика технологій вирощування та оздоровлення насіння та садивного матеріалу конкурентоспроможних в умовах Європейського ринку : зб. наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ; за заг. ред. акад. М.В. Роїка, чл.-кор. М.М. Макрушина. - Сімферополь: ВД „Аріал”, 2012. - Вип. 16. - С. 19-21.
Read article: eapk_2017_11_p_57_60.pdf