ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 658.155+334.012.23
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Essence of social capital and its features in the agrarian sphere / Hrytsaienko M.I. // Ekonomika APK. - 2018. - № 1 - P. 60

The purpose of the article is to form an essence, classification of social capital and define its features in the agrarian sector of economy. Research methodology. In the research process has been used a set of methods and approaches: system analysis - in studying the theoretical bases of social capital and its features in the agrarian sphere; scientific abstraction - in developing common approaches to the complex classification of social capital; abstract and logical approach - in generalization of research results and formulation of conclusions. Elements of scientific novelty. Elements of scientific novelty are the further development of interpretation of an essence of the “social capital” concept; generalization and systematization of views of domestic and foreign scientists on the signs of social capital, by which it can be classified; determination of the features of formation and use of social capital in the agrarian sphere. The ways of increasing the rural social capital have been proposed. Practical significance. According to the research results of social capital, there’s been proposed its complex classification according to the nature of existing links, forms of manifestation, consequences for society and analysis levels. On basis of features of social capital of the agrarian sphere, there’ve been proposed measures to increase it based on increasing solidarity of rural population and positive development of the social environment in rural areas. Tabl.: 2. Refs.: 33.
Key words: social capital, institutional environment, norms, trust, social networks, complex classification of social capital, social capital of the agrarian sphere

References

 1. Баланда А. Соціальний капітал підприємства: переваги та ризики прояву / А. Баланда, В. Надрага // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2013. - № 1 (21) - С. 37-41.
 2. Борисова В. Зростання соціального капіталу як головна передумова розвитку громадянського суспільства / В. Борисова // Вісник Дніпропетровського університету. - 2014. - Т. 22. Вип. 24 (2). - С. 203-207.
 3. Гончаренко Н. Соціальний капітал: концептуальна невизначеність у соціально-філософському дискурсі [Електронний ресурс] / Н. Гончаренко // Філософські проблеми гуманітарних наук (Зб. наук. праць). - 2009. - Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-11431.html.
 4. Гурій Б. Формування соціального капіталу в сучасних молодіжних громадських організаціях України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» / Б. Гурій. - Львів, 2016. - 251 с.
 5. Жалдак Г. Формалізація дії соціально-економічного механізму в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств / Г. Жалдак // Бізнес Інформ. - 2015. - № 5. - С. 122-127.
 6. Кірєєва О. Тенденції розвитку теорії «соціального капіталу» [Електронний ресурс] / О. Кірєєва. - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/KireevaStat.pdf.
 7. Когут І. Роль волонтерської програми спеціальної олімпіади «Об’єднаний спорт» у формуванні соціального капіталу / І. Когут, Є. Гончаренко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 1. - С. 99-104.
 8. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні : монографія / А. Колодій. - Львів: Вид-во «Червона Калина». - 2002. - 275 с.
 9. Коломієць Г. Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи / Г. Коломієць, Е. Алієва // Бізнес Інформ. - 2016. - № 11 - С. 19-23.
 10. Корж Н. Структурування соціального капіталу як елемента корпоративного капіталу / Н. Корж // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Вип. 9. Ч. 1. - С. 122-126.
 11. Мишенин Е. Социальный капитал: теоретические подходы к формированию сущности и содержания / Е. Мишенин, Н. Олейник // Механізм регулювання економіки. - 2008. - № 3. - Т. 2. - С. 84-91.
 12. Немашкало К. Теоретико-методичне забезпечення оцінки функціонування соціального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / К. Немашкало. - Харків, 2015. - 23 с.
 13. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт. ; пер. с англ. А. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. Мильнера. - М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. - 190 с.
 14. Пачева Н. Соціальний капітал як основа розвитку ефективного менеджменту // Н. Пачева // Научные труды SWORLD. - 2016. - № 45. - Т. 7. - С. 4-8.
 15. Позняк С. Концептуальні основи дослідження соціального капіталу як чинника громадянського залучення / С. Позняк // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. - 2012. - Вип. 13. - С. 75-85.
 16. Рябінчук М. Соціальний капітал: структура та зміст / М. Рябінчук // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2012. - Вип. 2. - С. 59-64.
 17. Рябоконь В. Соціальний капітал як інституційна детермінанта розвитку сільських територій та аграрного підприємництва / В. Рябоконь, О. Шпикуляк, В. Пехов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 1. - С. 83-93.
 18. Степанова О. Накопичення соціального капіталу в системі інтеграції мігрантів [Електронний ресурс] / О. Степанова // Ефективна економіка. - 2012. - № 2. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua /?op=1&z=960.
 19. Четверікова Л. Проблема інституалізації соціального капіталу як передумови розвитку громадянського суспільства в Україні / Л. Четверікова // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку - 2012. - Вип. 24. - С. 62-66.
 20. Шпикуляк О. Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій / О. Шпикуляк, Г. Мазур // Економіка АПК. - 2014. - № 8. - С. 63-68.
 21. Шпикуляк О. Інституціональний капітал регулювання і соціальний - саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу / О. Шпикуляк, В. Мамчур, В. Пехов // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2015. - № 4. - С. 88-101.
 22. Шпикуляк О. Формування та інституціоналізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки / О. Шпикуляк, В. Пехов // Економіка АПК. - 2015. - № 11. - С. 102-107.
 23. Яценко М. Рівні накопичення соціального капіталу / М. Яценко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 20 травня 2016 р.), у двох томах. - Т. 1. - С. 199-201.
 24. Adler P. Social Capital: Prospects for a new concept / P. Adler, S. Kwon // Academy of Management Review. - 2002. - № 1. - P. 17-40.
 25. Borgatti S.P., Jones C., Everett M.G. Network Measures of Social Capital / S.P. Borgatti, C. Jones, M.G. Everett // Con nections. - 1998. - 21(2). - Р. 27-36.
 26. Garrido S. Plenty of trust, not much cooperation: Social capital and collective action in early twentieth century eastern Spain / Samuel Garrido // European Review of Economic History. - 2014. - №18. - рр. 413 - 432.
 27. Grootaert Ch. Understanding and measuring social capital : a multidisciplinary tool for practitioners / Grootaert Christiaan, Thierry Van Bastelaer. - Washington: D.C.: World Bank, 2002. - 320 р.
 28. Lin N. Building a Network Theory of Social Capital / N. Lin // Connections. - 1999. - 22(1). - Р. 28-51.
 29. Parts E. Social capital, its determinants and relations with economic growth: comparison of the Western European and Central and Eastern European countries / E. Parts // PhD dissertation, University of Tartu, 2009. - 293 p.
 30. Putnam R. Bowling Alone: the collapse and revival of American community / R. Putnam. - Free Press, New York, 2000. - 544 p.
 31. Putnem R. Who Killed Civic America? / R. Putnem // Prospect. - 1996. - March. - Pр. 66-72
 32. Stone W. Measuring Social Capital: Towards a standardised approach [Electronic resources] / Wendy Stone, Jody Hughes // Paper presented at the 2002 Australasian Evaluation Society International Conference October/November 2002 - Wollongong Australia. - Access : https://evaluationcanada.ca/measuring-social-capital-towards-standardised-approach.
 33. Values and the Fourth Industrial Revolution Connecting the Dots Between Value, Values, Profit and Purpose. Global Agenda Council on Values (2014-2016) [Electronic resources] // World Economic Forum, 2016. - 36 р. - Access : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Values_and_the_Fourth_ Industrial_Revolution_WHITEPAPER.pdf.
Read article: eapk_2018_01_p_60_65.pdf