ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 378.147:338.43(477)
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine / Shebanin V.S. // Ekonomika APK. - 2018. - № 3 - P. 13

The purpose of the article is to reveal the essence and significance of the dual form of education in the professional training of highly qualified specialists, taking into account the experience of its implementation in the Mykolayiv National Agrarian University. Research methodology. In the research process have been used such scientific methods: epistemological, systematic approach, comparative analysis, inductive and deductive approach. Research results. The essence and significance of the dual form of education in the professional training of highly qualified specialists have been revealed. The peculiarities of introduction of dual education in Mykolayiv National Agrarian University have been highlighted. It has been shown that the introduction of the dual form of education in the training of specialists is the key to improving the quality of training specialists, taking into account the requirements of employers. It has been substantiated that the dual form of education involves the use of the latest scientific achievements, innovations and technologies not only of university science and production and manufacture, but also in the achievements of academic science. The most successful organizational form of cooperation is the educational scientific and production consortium of agrarian higher educational institutions, scientific research institutes and industrial enterprises of Ukraine. It has been verified that the introduction of elements of dual education actually increases the level of practical training of applicants for higher education, forms and develops their professional competencies, promotes the process of adaptation to professional activity, provides a balance between the demand and supply of specialists in the labor market. Elements of scientific novelty. According to the results of the monitoring of the regional labor market and employers' requests, the need for the gradual reduction of the state order in higher education institutions to the needs of the labor market in the Mykolayiv region and the provisions of agricultural enterprises by qualified specialists, achievement of steady dynamics and consolidation have been determined. There have been identified a number of basic tasks, the solution of which will ensure the agrarian sector of the economy of the Mykolayiv region along with competent personnel capable of organizing high-performance, efficient and resource-saving production in the conditions of innovative development. Practical significance. The directions of development of the human resources of the agrarian sector of the economy of the Mykolayiv region have been substantiated. It has been proven that it is necessary to take into account the production-oriented training of specialists in the program of the dual form of education, when developing curricula and educational programs. There have been developed measures for the formation of human capital as a strategic resource for the economic growth of the agrarian sector of the Mykolaiv region in the context of the general proposals for the Program of Social and Economic Development of Mykolayiv region for 2018-2020. It has been determined that the introduction of dual education in the training of specialists is a tool of professional socialization of rural youth, giving it the best opportunities for obtaining a prestigious labor market qualification. Figs.: 2. Refs.: 27.
Key words: dual form of education, agroindustrial complex, university, integration, socialization, professional activity, consortium, personnel potential

References

 1. Благініна С. З досвіду Німеччини: забезпечення якості освіти в минулому і в наш час. Вища школа. 2017. № 9. С. 87-99.
 2. Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні. Маркетинг в Україні. 2016. № 6. С. 48-52.
 3. Jim Woodhill. Capacities for Intuitional Innovation: Complexity Perspective. IDS Bulletin. May 2010. V.41, N 3. P. 47-59.
 4. Гадзало Я. М. Про реформування аграрної науки на інноваційній основі. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 5-12.
 5. Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/385-2014-%D0%BF.
 6. Дзвінчук Д., Петренко В. Україна на зламі: прогнози майбутнього вищої освіти й суспільства. Вища школа. 2017. № 3. С. 12-21.
 7. Druker P. F. Post-Capitalist Society. New-York : Harper Business, 1993. 232 p.
 8. Дуальна освіта для сільського господарства - німецький досвід та рекомендації для України. URL: http://www.agroosvita.com/.
 9. Іщенко Т. Д. Фахове навчання в системі безперервної аграрної освіти : навч. посіб. Київ : Аграрна освіта, 2000. 242 с.
 10. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1437-р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1437.
 11. Концепція розвитку Миколаївського національного аграрного університету на період 2016-2022 рр. Миколаїв : МНАУ, 2016. 44 с.
 12. Лилик С. Система дуальної освіти: чи можливий німецький досвід для України? Маркетинг в Україні. 2013. № 6. С. 44-50. URL : http//uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php.
 13. Міжнародний форум «Принципи дуальної освіти: можливості впровадження в систему освіти в Україні». Маркетинг в Україні. 2015. № 3. С. 54-59. URL : http: // uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php.
 14. Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини Маркетинг в Україні. 2016. № 6. С. 53-62.
 15. Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики. Вища школа. 2015. № 11-12. С.19-28.
 16. Офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України. URL : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/30229.
 17. Постоян Т. Г. Дуальна система навчання в умовах галузевої кластеризації. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 2. С. 374-382.
 18. Проект Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. URL : https://mon.gov.ua.
 19. Резолюція конференції «Дуальна освіта як відповідь на виклики, що стоять перед сучасною системою української освіти», 18-19 вересня 2014 р. Маркетинг в Україні. 2014. № 5. С. 67- 69. URL : http://uam.in.ua.
 20. Сіренко Н. М., Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : [монографія]. Миколаїв, 2016. 243 с.
 21. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р.
 22. Щербак Л. Досвід управління системою професійно-технічної освіти у Федеративній республіці Німеччині та його ефективність. URL : http:// www.inwent -vet.org.ua/pdf/ukr/.
 23. Хоменко М. П., Ткачук О. М. Стан і прогностичні тенденції розвитку аграрної освіти в умовах модернізації вищої освіти та сучасних вимог ринку праці. Проблеми освіти : наук. зб. Київ : Інститут інноваційних технологій й змісту освіти МОН України, 2007. Вип. 53. 132 с.
 24. Шебанін В. С. Інноваційно орієнтований університет: теорія і практика створення. Економіст. 2012. № 2. C. 11-13.
 25. Шебанін В. С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК. Економіка АПК. 2016. № 11. С. 5-14.
 26. Шебанін В. С. Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 19-25.
 27. Шебанін В.С. Освіта та наука як рушійні фактори інноваційного розвитку аграрної сфери України. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 94-98.
Read article: eapk_2018_03_p_13_23.pdf