ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.26.015: 64.012.458
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Features of strategic planning of rural territorial community development / Sabluk P.T., Kropyvko M.M. // Ekonomika APK. - 2018. - № 3 - P. 5

The purpose of the article is to scientifically justify an index of rural territorial community development as the basis for strategic planning at the local management level. Research methodology. The methodological and theoretical basis of the article has been formed by the modern works of domestic and foreign scientists, as well as the results of their own research. In the research process have been used such methods and techniques: monographic, abstract and logical, statistical-economic, index, system-structural analysis and synthesis. Research results. The researches of many economists on evaluation of development of social infrastructure and living standards of the population are concentrated on the “traditional” ways to solve the problems of preserving of rural areas and rural settlements. Furthermore modern evaluation methods can be used only for an analysis of the macroeconomic environment. At the same time, such methods disregard the specific features of the functioning of rural households, their role in economic circulation ensuring, as well as the impact on external environment. Elements of scientific novelty. The scientific novelty of the article lies in the proposed methodological approaches to evaluation of the current state of the rural territorial community development through the usage of a generalizing indicator that characterizes the internal and external environment of functioning of rural households. Practical significance. Implementation of developed modern toolkit will make it possible to develop and substantiate strategic plans and programs for rural territorial community development at the local management level. Tabl .: 2. Fig. 2. Bibliographer: 24.
Key words: rural territorial communities, rural households, development index, strategy, long-term action plan

References

 1. Данилишин Б. М. Соціальні пріоритети економічного розвитку. Економіка. Управління. Інновації. 2009. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2009_1_7.
 2. Збарський В. К., Липов’як-Мелкозьорова А. І. Особисті селянські господарства - основа формування малого підприємництва на селі : наук. доп.; за ред. проф. В. К. Збарського. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 106 с.
 3. Красномовець В. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення. Фінансовий простір. Міжнародний науково-практичний журнал. 2014. № 4 (16). С. 107-115.
 4. Кропивко М. М. Аналіз та практичне впровадження досвіду країн з ринковою економікою по формуванню довгострокової програми розвитку агропромислового комплексу України. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2008 [7]. № 1. С. 27-31.
 5. Кропивко М. М. Роль господарств населення у забезпеченні потреб людини. Економіка АПК. 2016. № 4. С. 38-45.
 6. Лісовий А. В., Залізко В. Д. Теоретико-методологічні аспекти вибору інновативно-інноваційного шляху соціально-економічного розвитку сільських територій. Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). 2013. № 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpifyua_2013_2_5.
 7. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія) / [Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. 320 с.
 8. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 68.
 9. Методика вимірювання регіонального людського розвитку / [Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило та ін.] ; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, 2012. 50 с.
 10. Орлатий М. К. Методологічні підходи щодо соціально-інфраструктурного потенціалу територіальних громад села. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні науки. 2015. № 27. С. 125-132.
 11. Павлов О. І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління : монографія. Одеса : Астропринт, 2008. 208 с.
 12. Пропозиції щодо методичних підходів з вивчення організаційно-структурного становлення сільських територій та їх збалансованого розвитку : науково-практичне видання / А. П. Сава, М. К. Пархомець, Б. О. Сидорчук та ін. Тернопіль : ТДСГДС ІКСГП НААН, 2017. 39 с.
 13. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки : наукове видання / [М. Й. Малік, М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 14. Рябоконь В. П. Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 68.
 15. Теорія, політика та практика людського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О. М. Бородіної та д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І. В. Прокопи. Київ : НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. 384 с.
 16. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 452 с.
 17. Шпичак О. М., Свиноус І. В. Реалізація продукції особистим селянським господарством - витрати, ціни, ефективність : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 300 с.
 18. Юрчишин В. В. Сільські території як системоутворюючі фактори розвитку аграрного сектора економіки. Економіка АПК. 2005. № 3. С. 3-10.
 19. Country Rankings. 2016 Index of Economic Freedom. URL : www.heritage.org/index/ranking.
 20. Sikora Tomasz. Strategia rozwoju obszarów wiejskich. Polska - Ukraina. Stare Pole, 2006.
 21. Socio-economic development strategy for the Malbork district 2002-2012. Malbork. October, 2002.
 22. The Global Competitiveness Report 2015-2016. K. Schwab (Ed.). World Economic Forum. www3. weforum.org. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2015-2016.pdf [in English].
 23. Zintegrovana strategia rozwoju obszarow wiejskich kanalu Elblaskiego. Elblag - Ostroda - Ilawa, 2006.
 24. Zintegrovana strategia rozwoju obszarow wiejskich powiatu Kwidzynskiego. Kwidzyn - Warszawa, 2006.
Read article: eapk_2018_03_p_5_13.pdf