ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.15 : 338.48
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Methodological principles of differentiation of rural areas / Khvesyk M.A., Ilina M.V. // Ekonomika APK. - 2018. - № 4 - P. 12

The purpose of the article is to substantiate the methodological approach to complex classification of rural areas. Research methodology. In the research process have been used such scientific methods: analysis, synthesis, graphic. Research results. Key theoretical and methodological approaches to definition of rural areas have been viewed aimed at providing their differentiation. There have been carried out classification of the areas depending on the settlement type, its proximity to urban centers, recreational and tourist potential, and efficiency of the recreational sector. Elements of scientific novelty. Scientific novelty of the research lies in presented multilevel algorithm of integral classification of rural areas by models of recreational natural resources use and rural development. Practical significance. There has been substantiated a feasibility of the presented algorithm implementation in order to determine the strategy of rural development aimed at elaboration of a dedicated management policy. Figs.: 1. Refs.: 13.
Key words: rural area, recreation, use of natural resources, algorithm, differentiation, model

References

 1. Бородіна О. Соціальні інновації в системі сільського розвитку: концептуальні підходи. Економіка України. 2010. № 9. С. 68-77.
 2. Гоголь Т. В. Сільські території як об’єкт державного регулювання. Державне управління: теорія та практика. 2009. Вип. 2 (10). 5 c. URL : http://www.academy.gov.ua/ej/ ej10/doc_pdf/Gogol.pdf.
 3. Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій / [О. М. Бородіна , Т. А. Заяць , В. І. Куценко та ін.] ; за наук. ред. Я. В. Остафійчука; Державна установа «Інститут економіки природо-користування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 48 с.
 4. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 72 с.
 5. Павлов О. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження. Регіональна історія України : зб. наук. ст. 2009. Вип. 3. С. 113-132.
 6. Прокопа І. Соціальні аспекти розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2005. № 11. С. 48-51.
 7. Саблук П. Розвиток сільських територій - запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21-23.
 8. Скидан О. В. Аграрна політика України в період ринкової трансформації : [монографія]. Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2008. 376 с.
 9. Соціальні індикатори рівня життя населення. 2016 рік : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ, 2017. 221 с.
 10. Соціоекологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій : [монографія] / [В. І. Куценко, Я. В. Остафійчук, М. В. Ільїна та ін.]. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 351 с.
 11. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, О. Г. Булавки. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
 12. Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів / за заг. ред. акад. НААН, д.е.н., проф. М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. 595 с.
 13. Rauch Th., Bartels M., Engel A. Regional Rural Development: A regional response to rural poverty. Wiesbaden : Universum Verlagsanstalt GmbH KG, 2001. 122 p.
Read article: eapk_2018_4_p_12_18.pdf