ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.837:631.115.11
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Institutionalization of family farms in social and economic environment / Korinets R.Ya., Malik L.M. // Ekonomika APK. - 2018. - № 4 - P. 60

The purpose of the article is to justify the scientific and organizational principles of institutionalization of family farms in social and economic environment. Research methodology. In the research process have been used common scientific and special economic methods such as: abstract and logical, induction and deduction. Research results. The scientific-organizational and practical principles of development of family farms have been revealed. The issues of economic and legal (institutional) provision of their development have been highlighted, with the outline of the prospects for their institutionalization. The estimation of solving problems of formation of cooperative structures has been given. It has been determined that the key mechanism for the establishment and development of family farms is agricultural service cooperatives, which, in turn, loses any meaning due to the absence of family farms. Such interconnectivity of these two institutes requires considerable efforts in two areas at the same time, and also resource provision, without which such activity is meaningless. First of all, it is about state expenditures for agriculture, which should be reoriented in support of these two institutions. Elements of scientific novelty. The directions of formation of normative and legal principles of development of family farms have been carried out and substantiated. Practical significance. The obtained results will contribute to the development of legal and regulatory framework for the formation of family farms, employment of rural population, rural development as a whole. Figs.: 2. Refs.: 41.
Key words: family farms, institutionalization, socio-economic environment, professional associations, rural entrepreneurship

References

 1. Бігальська О. Ю. Соціально-економічний розвиток господарств населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2013. 19 с.
 2. Варченко О. М., Свиноус І. В., Демчак І. М. Сучасний стан та проблеми розвитку особистих селянських господарств в Україні. Вісник аграрної науки. 2013. № 11. С. 55-59.
 3. Гай-Нижник П. Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. - 1920 р.). Київська старовина. 2003. № 6. С. 87-93.
 4. Дем’янишина О. А. Місце господарств населення в розвитку сільських територій Вінницької області. Сталий розвиток економіки. 2012. № 12. C. 119-123.
 5. Демчак І. М. Роль і місце доходів від ведення особистого сільського господарства у формуванні сімейного бюджету сільського домогосподарства. Економіка та управління АПК. 2013. Вип. 11. С. 174-179.
 6. Демчак І. М. Соціально-економічна сутність категорії особисте селянське господарство. URL. Економіка та управління АПК. 2014. № 1. С. 92-99.
 7. Демчак І. М. Соціально-економічна сутність особистих селянських господарств. URL. Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 3-7.
 8. Зіновчук В. В. Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні. Вісник ЖНАЕУ. 2012. № 1, т. 2. С. 3-12.
 9. Зубар І. В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 54-60.
 10. Івченко В. Сімейне фермерство як важливий чинник розвитку національної економіки. URL : http://agravery.com/ uk/posts/author/show?slug=simejne-fermerstvo-ak-vazlivij-cinnik-rozvitku-nacionalnoi-ekonomiki.
 11. Конституція Польської Республіки від 2 квітня 1997. URL : http://blog.vladey.com.ua/konstituciya-polsko%D1%97-respubliki-ukra%D1%97nskoyu-movoyu/.
 12. Корінець Р. Сімейні ферми як об'єктивна необхідність. URL : http://www.agrotimes.net/journals/article/ simejni-fermi-yak-ob%E2%80%99ektivna-neobhidnist.
 13. Корінець Р. Я., Рибак Я. Я. Оцінка перспектив залучення молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 155-163.
 14. Коротич П. Цеглини для базису. URL : www.pressreader.com/ukraine/the-ukrainian-farmer/20141210/ 282668980751589.
 15. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11-20.
 16. Онисько С. М., Шматковська Т. О. Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2009. № 12. С. 104-109.
 17. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України від 31.03.2016 № 1067-VIII. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 18. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
 19. Про особисте селянське господарство : Закон України від 15.05.2003 № 742-IV (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/742-15.
 20. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.2003 № 973-IV (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/973-15.
 21. Програма політичної партії «Громадянська позиція» ««Від активного громадянина - до держави-лідера». URL : http://grytsenko.com.ua/prohrama-politychnoji-partiji-hromadjans-ka-pozytsija.html.
 22. Проект Закону України «Про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств». URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61420.
 23. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин». URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63085.
 24. 15 найбільших світових виробників молочної продукції. URL : http://agronews.ua/node/24090.
 25. Реформи в аграрному секторі України мають враховувати інтереси насамперед жителів села, а не лише великого бізнесу. URL : http://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/60655-reformi-v-agrarnomu-sektori-ukrayini-majut-vrahovuvati-interesi-nasampered-zhiteliv-sela-a-ne-lishe-velikogo-biznesu.
 26. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / Лупенко Ю. О. та ін. ; за ред О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 27. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / Шпикуляк О. Г. та ін. ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 94 с.
 28. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки». URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80.
 29. Свиноус І. В. Економічні аспекти функціонування особистих селянських господарств : монографія. Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. 414 с.
 30. Семейные фермерские хозяйства: накормить мир - сберечь планету. URL : http://www.fao.org/resources/ infographics/infographics-details/ru/c/272986/.
 31. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : Словник-довідник / за ред. Р. Корінця, М. Гриценка, М. Маліка. Львів : НВФ «Українські технології», 2010. 160 с.
 32. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
 33. Соціальні проблеми становища сільської родини в умовах розбудови незалежної України / Комарова Н. М. та ін. ; ред. В. І. Довженко; Укр. ін-т соц. дослідж. Київ : Академпрес, 1998. 152 c.
 34. Соціально-економічна суть особистих господарств населення / К. В. Прокопишак та ін. Львівський політехнічний національний університет. 2001. С. 493-499.
 35. Терес В. Сімейні фермерські господарства та їх вплив на розвиток села. URL : www.dorada.org.ua/files/Zahody/ 1_Viktor_Teres_Presentationpptx.ppt.
 36. Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна». URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/n0001001-15.
 37. Чаянов А. В. Организация крестьянского хазяйства. URL : http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_111.htm.
 38. Чаянов А. В. Что такое аграрный вопрос? URL : http://land-question.narod.ru/rus/tchay_1.html/
 39. Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Інституціоналізація / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Українська енциклопедія, 1998.
 40. Якою має бути нова Концепція підтримки фермерства в Україні? URL : https://tripoli.land/news/yakoyu-mae-buti-nova-kontseptsiya-pidtrimki-fermerstva-v-ukrayini.
 41. Zaburanna L.V. Diversification of business activities in rural areas according to the concept of sustainable development. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10. С. 129-139. URL : http://nbuv.gov.ua/UJNR/ape_2015_10_19.
 42. Малік М.Й., Забуранна Л.В. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади. Економіка АПК. 2017. № 7. С. 5-14.
Read article: eapk_2018_4_p_60_69.pdf