ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.5
Економіка агропромислового виробництва

Organizational and economic mechanism of production of prebasic spire cereal seeds / Buniak N.M., Danylko I.M. // Ekonomika APK. - 2018. - № 5 - P. 23

The purpose of the article is to develop an effective organizational and economic mechanism for the production of prebasic categories of spire cereal seeds and determine the basis for the formation of its production cost. Research methodology. In the research process have been used such scientific methods: dialectical method of cognition for the analysis of scientific works of scientists on the problems of organizational and economic mechanism; calculation methods for determining the volumes of work, material costs and production cost in different stages of prebasic categories of seeds production. Research results. The organizational and economic mechanism of the production of prebasic spire seeds has been proposed, which is based on the optimization of production and its innovative development. The peculiarities of the organizational and economic mechanism of production of prebasic categories of seeds have been determined. There’s been made the calculation of works volumes, material costs and production cost at stages of prebasic categories of seeds production, which allows solving the problem of more rational use of labor resources of a scientific institution engaged in the seeds production. The analysis of formation of material costs at each stage of prebasic categories of seeds reproduction has been detailed. This provides with the rational formation of the cost of spire cereal seeds and the efficiency of its production and selling. Elements of scientific novelty. The description of the components of the organizational and economic mechanism of prebasic categories of seeds production in the system of the state scientific institution has been given. The methodology for calculating the production cost of all categories of prebasic seed has been proposed. Practical significance. It has been substantiated that the accomplished organizational and economic mechanism of prebasic categories of seeds production is one of the main elements of an adaptation of scientific institution to the conditions of an external circumference that will provide successful functioning and sustainable development during the period of insufficient state financing. Tabl.: 2. Figs.: 3. Refs.: 22.
Key words: organizational and economic mechanism, variety, system of seed production, prebasic seed, cost, price

References

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ : Урожай, 1977. 110 с.
 2. Буняк Н. М., Данилко І. М. Ціноутворення на насіння зернових колосових. Економіка АПК. 2018. № 2. С. 23-29.
 3. Гаврилюк М. М. Насінництво й насіннєзнавство польових культур. Київ : Аграрна наука, 2007. 216 с.
 4. Дем’яненко М. Я. Фінансові чинники формування доходів у сільському господарстві. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 18-20.
 5. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ: Алефа, 2009. 290 с.
 6. Лузан Ю. Я. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ» 2010. 472 с.
 7. Лукінов І. І. Вибрані праці. У двох книгах. Кн. 2. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2007. 794 с.
 8. Макрушин М. М. Насіннєзнавство польових культур. Київ : Урожай, 1994. 208 с.
 9. Насінництво з основами насіннєзнавства / М. О. Кіндрук, В. М.Соколов, В. В.Вишневський. Київ : Аграрна наука, 2012. 264 с.
 10. Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк, С. А. Навроцький, В. М. Алексійчук. Облік і фінанси. 2013. № 2. С. 69-86.
 11. Олійник О. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.
 12. Онищенко А. М. Формирование общих экономических интересов предприятий и организаций АПК. Киев : Урожай, 1987. 62 с.
 13. Пасхавер Б. Й. Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств в інфляційному процесі. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 66-76.
 14. Положення про виробництво насіння первинних ланок та еліти зернових, зернобобових і круп’яних культур в Україні : метод. реком. Київ, 1998.
 15. Порядок організації насінництва в Україні / за ред. М. М. Гаврилюка. Київ : Aграрна наука, 2008. 70 с.
 16. Про затвердження розмірів торгових надбавок, що застосовуються при визначенні ціни на насіння і садивний матеріал сільськогосподарських рослин: Наказ Міністерства аграрної політики та Українська академія аграрних наук № 212/29 від 26 березня 2007 р. Liga Zakon. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN27608.html (дата звернення: 09.05.2018 р.).
 17. Про насіння та садивний матеріал : Закон України № 411-IV від 26.12.2002 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-15 (дата звернення: 09.05.2018 р.).
 18. Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 639 с.
 19. Селекція та насінництво польових культур / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк. Біла церква, 2008. 192 с.
 20. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 21. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 pp.) / О. М. Шпичак, І. С. Плющ, П. Т. Саблук та ін. ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : IAE, 2002. 499 с.
 22. Шубравська О. В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі. Економіка і прогнозування. 2012. № 2. С. 86-98.
Read article: eapk_2018_05_p_23_32.pdf