ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.512:631.11:336.228
Ціноутворення та цінова політика

Problems of the production costs in irrigation farming in terms of modern changes in tax legislation / Tsap V.D. // Ekonomika APK. - 2018. - № 6 - P. 57

The purpose of the article is to study the factors influencing formation of the costs in crop production under irrigation conditions, predict the consequences of introducing amendments to the Tax Code, in particular definition of the range of payers for the rent for special water use, propose a methodical approach and calculate the cost of watering, taking into account the indicated tax changes, which makes it possible to determine additional tax burden on agricultural producers. Research methodology. In the research process the following scientific methods have been used: abstract and logical, system analysis; rows of dynamics, structural and logical analysis for comparison of production costs for irrigation and traditional farming, calculation of the cost of irrigation for agricultural producers; expert assessment - for an empirical study of the influence of number of factors on the formation of the costs of agricultural enterprises under irrigation conditions. Research results. A critical assessment has been made and the reasons for the unreliability of official statistical reporting on yield and size of irrigated areas in Ukraine have been identified. It has been worked out methodology and calculation of the cost of irrigation of agricultural crops depending on the cost items has been made. According to the calculations the size of cost increase has been determined, taking into account the influence of additional factors in 2018, including the rent payment for the special water use. Elements of scientific novelty. On the basis of the recommended methodological approach, the cost of irrigation during the cultivation of agricultural products and its structure have been determined, which made it possible to highlight the size of the additional tax burden on agricultural enterprises as a result of legislative changes for paying renters for special water use. Practical significance. Proposed changes to the current legislation of Ukraine, which allow to reduce the tax burden on agricultural producers in terms of cancellation of rent payment for special water use, which is included in the service costs for the implementation of irrigation for agricultural producers. Tabl.: 6. Refs.: 28.
Key words: production costs, cost, irrigation, yield, agricultural enterprises, rent for special water use, water users, irrigation systems

References

 1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : монографія 2-е вид., доповн. і переробл. Київ : КНЕУ, 2002. 624 с.
 2. Балюк С. А. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України; за наук. ред. С. А. Балюка, М. І. Ромащенка, В. А. Сташука. Київ : Аграрна наука, 2009. 624 с.
 3. Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. 2012. Вип. 1 (22). С.11-18.
 4. Вожегова Р. А. Стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України. Зрошуване землеробство. 2010. Вип. 54. С. 3-9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_54_3 (дата звернення 17.04.18).
 5. Галушко В. П. Точка беззбитковості : теоретичні погляди та методологія розрахунків Економіка АПК. 2006. № 10. С. 148-151.
 6. Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/sg/pvzu/pvzu2017_xl.zip. (дата звернення: 09.05.2018).
 7. Жуйков Г. Є. Інноваційні основи економіко-екологічної стратегії ефективного розвитку зрошуваного землеробства в нових умовах господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.07.02. Миколаїв, 2006. 36 с.
 8. Закон України від 10.04.1992 року за № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна». URL : http://rada.gov.ua/ (дата звернення: 09.05.2018).
 9. Коваленко О. В. Класифікація витрат ресурсів як основа оцінювання собівартості продукції. Економіка АПК. 2004. № 4. С.90-95.
 10. Лукинов И. И. Ценообразование и рентабельность производства сельскохозяйственных продуктов : монография. Москва : Колос, 1964. 423 с.
 11. Лупенко Ю., Тулуш Л. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 5-17.
 12. Методологія та методика формування і функціонування цінового механізму АПК в перехідний період до ринкової економіки; авт. кол. : О. М. Шпичак, В.Н. Зимовець, В.Ю. Протасов та ін. ; УААН, ІАЕ. Київ, 1993. 64 с.
 13. Михальчук В. І., Коломієць Ю. А., Вознюк Л. І. Основи меліорації і ландшафтознавства. Петрівка. 2009. URL : http://hevchenkove.org.ua (дата звернення: 07.05.2018).
 14. Нечипоренко О. М. Організаційно-управлінські трансформації в зрошувальному землеробстві України. Економіка АПК. 2016. №1. С. 24-32.
 15. Охріменко І. В. Витрати в системі управління сільськогосподарських підприємств. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки; редкол. О. В. Комеліна та ін. Полтава : ПолтНТУ, 2014. Ч. 1. С. 38-40.
 16. Пасхавер Б. Й. Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств в інфляційному процесі. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 66-76.
 17. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL : http:// zakon.rada.gov.ua/go/2755-17. (дата звернення: 09.05.2018).
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу». URL : http://rada.gov.ua/.[Дата звернення: 09.05.2018].
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 524 «Про затвердження переліку підприємств та організацій, які забезпечують перекидання води у маловодні регіони каналами і водогономи міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів». URL : http://rada.gov.ua/.[Дата звернення: 09.05.2018].
 20. Ромащенко М. І. Роль зрошення в забезпеченні сталого ведення аграрного виробництва в умовах природно-кліматичних змін. URL : http://amdi.org.ua/docs/ Romaschenko.ppt (дата звернення: 09.05.2018).
 21. Свиноус І.В., Шпичак О. М. Реалізація продукції особистими селянськими господарствами - витрати, ціни, ефективність : монографія. Київ : ІАЕ, 2008. 320 с.
 22. Сташук В. А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами. Київ : Аграрна наука, 2006. 443 с.
 23. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія; О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 24. Хвесик М.А., Левковська Л.В. Мандзик В.М. Інвестиційне забезпечення розвитку зрошувального землеробства в Україні. Економіка АПК. 2016. №3. С. 5-14
 25. Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК : монографія; за ред. П. Т. Саблука, В. П. Ситника, О. М. Шпичака. Київ : ІАЕ, 1997. 502 с.
 26. Шпичак О. М. Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання. Економіка АПК. 2015. № 6. С. 85-95.
 27. Ohajianya D.O., Onyenweaku C.E. Analysis of costs and returns in rice farming by farm size in Ebonyi State Journal of Agriculture and Social Research: 2003 3(1): 29-39.
 28. Robert K Manatt, Arne Hallam, Lisa A Schulte, Emily A Heaton, Theo Gunther,Richard B Hall and Ken J Moore. Farm-scale costs and returns for second generation bioenergy cropping systems in the US Corn Belt - Environmental Research Letters, Volume 8, Number 3 September 2013.
Read article: eapk_2018_06_p_57_66.pdf