ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.49:332.14 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809016
Аграрний ринок

Socio-economic contradictions in development of the agrarian market and the institutional imperatives of its sustainability / Osetskyi V.L. // Ekonomika APK. - 2018. - № 9 - P. 16

The purpose of the article is to substantiate key provisions of the institutional theory of development of the agrarian market, to find out national peculiarities and regularities of formation of the agrarian sector of economy, and to provide substantiated practical recommendations on the usage of tools for an implementation of socio-economic contradictions in the agrarian sector of Ukraine. Research methods. In the research process of research have been used general scientific and special methods, methodological and conceptual provisions of modern economic theory, in particular: monographic method (scientific works of domestic and foreign scientists on problems of development of the agrarian market and institutional imperatives of its stability); methods of scientific abstraction, interconnection and development; institutional and evolutionary approaches for a study of nature and content of socio-economic contradictions in development of the agrarian market, as well as their key features. Research results. Theoretical generalization and approaches to solution of socio-economic contradictions in the system of agrarian relations have been proposed. On this basis have been developed proposals on institutionalization of the agrarian market of Ukraine in conditions of dynamic changes in its structure by ownership forms. It has been found that the state should influence the formation of structural and institutional forms of development of the agrarian market by establishing appropriate rules that proved their effectiveness in foreign countries. Elements of scientific novelty. Identification of socio-economic contradictions in development of the agrarian market in the EU countries and identification of opportunities for using successful experience in their implementation in Ukraine have gained further development. First of all, they must include introduction of the agricultural land market through institutionalization, as well as formation of “new” institutions of functioning of the agricultural sector aimed at increasing its efficiency. Practical significance. In order to implement socio-economic contradictions in development of the Ukrainian agrarian market, it is necessary to pursue a reforming policy of the agrarian sector, taking into account achievements of the latest theories of institutionalism, based on the prospects for a formation of stable agro-industrial chains of value added. Figs.: 1. Refs.: 34.
Key words: agrarian market; agricultural sector; agrarian relations; socio-economic contradictions; institutional imperatives; stability of the national economy

References

 1. Базилевич В. Д., Ильин В. В. Философия экономики. История : монографія. Київ : Знання, 2011. 1198 с.
 2. Бойко А. В. Стійкість національної економіки: теорія, методологія, практика. НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2014. 288 с.
 3. Віскузі В. Kin. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / [пер. с англ. В. Kin. Віскузі, Джен М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.)] ; наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 1048 с.
 4. Гайдуцький П. Україна – ЄС: проблеми інтеграції. Дзеркало тижня. 2013. 8 червня. С. 6.
 5. Гэлбрейт, Дж. К. Новое индустриальное общество, 1967. Москва : АСТ, 2004. 608 с.
 6. Гриценко А. А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку. Економіка України. 2015. № 6. С. 18–37.
 7. Економічний розвиток України: інституційне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін. Київ : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. 540 с.
 8. Калетнік Г. М., Шпикуляк О. Г., Пчелянська Г. О. Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект : монографія. Вінниця : ТОВ „Фірма „Планер”, 2012. 324 с.
 9. Кропивко М. Ф. Аграрні перетворення в Україні на рубежі ХХ–ХХІ ст. Економіка АПК. 2015. № 11. С. 126–128.
 10. Кучма Л. Д. Зламане десятиліття. Київ : Інформаційні системи, 2010. 559 с.
 11. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектору: інституціональні заходи : монографія. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 12. Лупенко Ю. О. Розвиток аграрного сектору України: прогнози та перспективи. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія „Економіка”. 2015. № 2(2). С. 30–34.
 13. Малий І. М. Королюк Т. О. Макрорегулювання фінансового сектору : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 303 с.
 14. Малік М. Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 76–82.
 15. Матеріали до проекту Аграрного кодексу України, 08.10.2010 р. URL : http:www.minagro.gov.ua.
 16. Норт, Дуглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 204 с.
 17. Пахомов С. Ю. Економічне зростання в контексті інституціоналізму. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 4. С. 11–16.
 18. Петруха С. В. Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03. Київ, 2018. 23 с.
 19. Петруха С. В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку. Агросвіт. 2017. № 18. С. 3–46.
 20. Пустовіт Р. Ф. Інституціональні фактори клептократичної економіки. Економіка України. 2015. № 12. С. 26–38.
 21. Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз / [Точилін В. О., Осташко Т. О., Пустовіт О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук В. О. Точиліна. Київ : ІЕП НАН України, 2009. 640 с.
 22. Саблук П. Т. Агроекономічні трансформації в Україні: напрями та перспективи розвитку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 378 с.
 23. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектору / пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. Київ : Основи, 1998. С. 113.
 24. Тоффлер Э. Третья волна. Москва : АСТ, 1999. 784 с.
 25. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 26. Шульга О. А. Стратегічні напрями аграрної економіки в Україні. Економіка України. 2018. № 5(678). С. 3–22.
 27. Шульга О. А. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу. Економічна теорія. 2018. № 1. С. 59–78.
 28. Якубенко В. Д. Цивілізаційні архетипи та інституційні особливості відносин власності. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2017. № 24(3). С. 19–25.
 29. Allais M. L’impotsurue capitul et la reformemonetaire. P.: Herman, 1977. P. 243.
 30. Bell D. The coming of post-industrial society. A venture of social forecasting. New York : Basic Books, 1973. Р. 507.
 31. Hodgson G. Whot Are Institutions?Journal of Economic Issues. 2006. № 1. Vol. 40. P. 1–25.
 32. Parikh J. K. Sustainable Development in Agriculture : Springer – Science. Business Media. B.V, 1988. 388 p.
 33. Rodrik D. The Globalization Paradox : Democracy and the Future of the World Economy. New York : W. W. Norton & Company, 2012. 368 p.
 34. Veblen T. The Theory of the Leisure Class : An Economic Study of Institutions. New York, 1934. 400 p.
Read article: eapk_2018_9_p_16_28.pdf