ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338:352.071 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901095
Сторінка молодого науковця

Theoretical and methodological approaches to economic essence of financial potential of the sustainable development of united territorial communities / Patynska M.M. // Ekonomika APK. - 2019. - № 1 - P. 95

The purpose of the article is to theoretically justify essence and components of financial potential of the sustainable development of territorial communities on basis of modern and historical concepts. Research methods. The research process was based on: the dialectical method of cognition of processes and phenomena, methodological analysis used for identifying scientific approaches to essence of financial potential of the sustainable development of territorial communities; the monographic method used for analysis of scientific positions of domestic scientists regarding structure of financial potential; the abstract and logical method used for theoretical generalizations and formulation of conclusions. Research results. Theoretical approaches to essence were generalized and features of financial potential as economic categories were classified. There were substantiated economic essence of financial potential of the sustainable development of territorial communities and scientific approaches to its structuring were revealed. Elements of scientific novelty. Novelty of the research results lies in further developed scientific and methodological approaches to a problem of terminological identification of financial potential of a territorial community, as well as in the proposed new definition of a concept of “financial potential of the sustainable development of territorial communities”. Practical significance. Scientific comprehension of an essence of financial potential of territorial communities is basis for deepening theoretical and methodological research of problems of effective management of financial potential of territorial communities, especially in conditions of sustainable development on basis of possible realization of financial potential by local self-government authorities. Tabl.: 3. Refs.: 32.
Key words: administrative and territorial unit; economic category; united territorial community; sustainable development; financial potential; financial resources

References

 1. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія. Суми : Сумський державний університет, 2011. 310 с.
 2. Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал регіонального розвитку : монографія. Київ : КНЕУ, 2013. 342 с.
 3. Б’юкенен Дж. М., Масґрейв Р. А. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежних бачення держави / пер. з англ. Київ : ВД «КМ Академія», 2004. 176 с.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВГФ «Перун», 2005. 1728 с.
 5. Височина А. В., Лук’яненко І. Г. Управління фінансовим потенціалом територіальних громад у контексті реалізації регіональної фінансової політики. Вісник Української академії банківської справи. 2014. № 2 (37). С. 98–101.
 6. Возняк Г. В., Козоріз М. А. Фінансовий потенціал регіону: економічна суть та структура. Економічні науки. 2011. Вип. 8 (29). Ч. 3. С. 48–56.
 7. Григоренко В. О. Фінансовий потенціал території: теоретичні аспекти та механізми формування. Економічний форум. 2012. № 1. С. 126–132.
 8. Дем’янчук О. І. Теоретичні основи фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці. Наукові записки. 2013. Вип. 23. С. 153–160.
 9. Єгоричева С. Б. Сутність та складові фінансового потенціалу територіальних громад. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 11–15.
 10. Єгоричева С. Б., Тимошенко О. В. Формування та реалізація фінансового потенціалу територіальних громад : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2014. 221 с.
 11. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Київ : Знання, 2007. 1072 с.
 12. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Принади сільських територій : новий теоретико-методологічний підхід чи забута потреба сільського розвитку? Сталий розвиток економіки. 2012. № 1 (11). С. 155–161.
 13. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств : концептуальні засади теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.08. Тернопіль, 2011. 36 с.
 14. Кожухова Т. В. Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку : монографія. Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2017. 336 с.
 15. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/254к/96-ВР.
 16. Кузнецова О. В., Кузнецов А. В. Системная диагностика экономики региона. Москва : КомКнига, 2006. 232 с.
 17. Патицька Х. О. Формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування : дис. канд. екон. наук : 08.00.05. Львів, 2018.
 18. Попова О. Л. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми. Київ, 2009. 352 с.
 19. Проблеми децентралізації : національний та міжнародний досвід : збірник матеріалів та документів / наук. ред. М. Пухтинський. Київ : Атака Н, 2006. 744 с.
 20. Про місцеве самоврядування : Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр.
 21. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села : сучасний вимір / [О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; НАН України , Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 22. Талавиря М. П. Розвиток сільських територій на засадах сталості. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. № 1(47). Т. 2. С. 146–150.
 23. Толуб’як В. С. Роль фінансового потенціалу у забезпеченні сталого розвитку України. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2018. С. 1–7.
 24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page.
 25. Фінансова енциклопедія / О. П. Орлюк, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха та ін. ; за заг. ред. О. П. Орлюк. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 472 с.
 26. Хринюк О. С., Бова В. Л. Сутність фінансового потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2017. № 11.
 27. Чуницька І. І. Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. Ірпінь, 2009. 18 с.
 28. Шумська С. С. Фінансовий потенціал України : методологія визначення та оцінки. Фінанси України. 2007. № 5. С. 55–64.
 29. Schumpeter J. A. The Theory of Economic. Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle / J. A. Schumpeter; trans. from English V. Stark. Kyiv : Kyiv-Mohyl. Acad., 2011. 242 p.
 30. Wilkinson K. The Community in Rural America. New Nork NY : Greenwood Press. Suggested Reading, 1991.
 31. Green Technologies for a More Sustainable Agriculture. By James Hrubovcak, Utpal Vasavada, and Joseph Aldy. Agriculture Information Bulletin, 1999. N.752. P.48.
 32. Our Common Future. World Commission Environment and Development. – Oxford Unisversity Press, 1987. P. 383.
Read article: eapk_2019_1_p_95_104.pdf