ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 711.52 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Formation of sustainable village settlement network and united territorial communities / Riabokon V.P. // Ekonomika APK. - 2019. - № 2 - P. 6

The purpose of the article is to assess a state and identify ways for further formation and development of village settlement network and united territorial communities. Research methods. In the research process were used the following scientific methods: dialectical methods of knowledge of processes and phenomena; monographic for social infrastructure analysis; empirical for complex evaluation of the current state of the research object; comparative analysis for identifying problems and causes for differences in the dynamic development of rural settlement networks; abstract and logical for theoretical generalizations and formulation of conclusions. Research results. In the process of studying and analysing of formation and development of village settlement network and united territorial communities, an essence of current state of village settlement network, processes of power decentralization, creation of united territorial communities and their role in rural development were disclosed. There were defined important factors that have significant impact on the livelihoods of rural UTC. Elements of scientific novelty. There were further developed theoretical and practical provisions regarding formation and development of rural settlement network in terms of power decentralization, creation and functioning of united territorial communities. It was determined that one of the perspective directions of development of village settlement network is creation of new socio-economic formations, namely communal enterprises and agglomerations. Practical significance. Reasons for slow development of village settlement network were determined, and specific directions and measures for elimination of shortcomings and deficiencies by means of power decentralization and creation of UTC with active state support were proposed. Refs.: 39.
Key words: rural settlement network; power decentralization; territorial communities; local government; state policy

References

 1. Аграрний устрій України : наукове видання / за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 72 с.
 2. Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток: сучасні реалії України та європейський досвід. Київ : Фенікс, 2011. 263 с.
 3. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Юрид. думка, 2010. 656 с.
 4. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект). Економіка України. 2014. № 4. С. 55–73.
 5. Василенко О. П., Дяченко М. І. Децентралізація влади і її наслідки для громади. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/36.pdf.
 6. Гладка Т. І. Децентралізація влади в Україні як засіб посилення демократії та підвищення її стабільності. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 12. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?%20op=1&z=937.
 7. Дзеркало тижня. Вип. 11 від 24.03.2018 р.
 8. Дзеркало тижня. Вип. 16 від 28.04.2018 р.
 9. Дзеркало тижня. Вип. № 50 від 28.12.2018.
 10. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 128 с.
 11. Конституція України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
 12. Косач А. О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 8. С. 16-21.
 13. Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища : Закон України від 09.02.2017 р. № 1848-УШ. Голос України від 11.03.2017 № 45. Офіційний вісник України № 23 від 21.03.2017 р.
 14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації проведення перших виборів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України від 04.09.2015 р. № 676. Голос України від 06.10.2015 р. Офіційний вісник України від 16.10.2015 р.
 15. Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) : Закон України від 31.08.2015 р. № 2217а. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812.
 16. Про добровільне об'єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 р. № 157-УПІ. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
 17. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-УІП. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
 18. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 02.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1394882263968161.
 19. Про порядок формування стратегій об'єднаних територіальних громад : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р.
 20. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 р. № 1508-VII. Голос України. 2014. 23 лип.
 21. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. Урядовий кур'єр. 2014. 11 квітня.
 22. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. №995-р. Урядовий кур'єр. 2015.
 23. Рарок Л. А., Рарок О. В. Мережева модель – прогресивна форма управління соціально-економічним розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. В. В. Іванишина. Кам'янець-Подільський, 2015. С. 228–240.
 24. Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2014. 44 с.
 25. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : монографія / наук. ред. В. В. Борщевський ; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2012. 216 с.
 26. Саблук П. Розвиток сільських територій – запорука відродження аграрної України. Вісник аграрної науки. 2006. № 5. С. 21–23.
 27. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, В. В. Юрчишин та ін. ; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 320 с.
 28. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 29. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування / А. П. Павлюк та ін. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_ alna-gromada-103fe.pdf.
 30. Формування соціального капіталу в інституційному механізмі аграрного ринку / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. П. Рябоконь та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 31. Шаров Ю. П., Сухінін Д. В. Муніципальні послуги: шлях до високої якості : монографія. Мелітополь : ВД ММД, 2008. 136 с.
 32. Шпикуляк О. Г. Інституції аграрного ринку : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2009. 480 с.
 33. Шумляєва І. Д. Функціональна характеристика діяльності територіальних громад. Аспекти публічного управління. 2013. № 2 (2). С. 83–89.
 34. Lemann N. The myth of community development. New York Times Magazine. 2005. Jenuary 9.
 35. «2000» 25.01.2019.
 36. «2000» 28.12.2018.
 37. «2000», № 16, 20.04.2018 р.
 38. «2000», № 35, 13.10.2017 р.
 39. «2000», № 41, 10.11.2017 р.
Read article: eapk_2019_2_p_6_18.pdf