ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.8:631/635 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904066
Зовнішньоекономічні відносини

Theoretical and methodological approaches to agriculture competitiveness in modern conditions / Patyka N.I. // Ekonomika APK. - 2019. - № 4 - P. 66

The purpose of the article is to theoretically and methodologically justify agriculture competitiveness in conditions of international economic integration, and define its essential characteristics and contradictions. Research methods. The abstract and logical method was used to generalize theoretical approaches to the study of a concept of “competitiveness”. The comparison method, analysis and synthesis were used to specify and define a concept of “competitiveness of agriculture in conditions of international economic integration”. Research results. It was defined that among the main scientific theories that influenced on development of theoretical foundations of competitiveness, it is advisable to distinguish competition theory, competitive advantages theory, markets and market equilibrium theory, theory of supply and demand, trade development, motivational theories, institutional, concepts of state regulation of economy, marketing theory, resources theory, etc. The most appropriate method is to divide them into two main groups: theories, concepts and models that developed approaches to formation of external (mostly market) conditions of competitiveness; theories, concepts and models that offered mechanisms for formation of internal (mostly industrial) conditions of competitiveness. Elements of scientific novelty. The category-conceptual apparatus, which deepens the theoretical and methodological basis of competitiveness, was improved by author’s interpretation of a concept of “agriculture competitiveness in conditions of international economic integration” as an aggregated characteristic of the industry formed under an influence of competitiveness of sub-sectors, business entities, individual products and commodity groups, which ensures its ability to withstand a competitive pressure on world agrarian markets, taking leading positions there. Practical significance. The author’s definition of a concept of “agriculture competitiveness in conditions of international economic integration” proposed in the study will allow to involve this specified category in order to develop and implement a state regulatory policy aimed at strengthening the industry market positions. Figs.: 2. Refs.: 29.
Key words: competitiveness; paradigm; approach; competitiveness theories; concepts of competitiveness; agriculture

References

 1. Андрійчук В. Г. Умови економічної конкуренції в Україні. Економіка України. 2004. № 10. С. 410.
 2. Бабіров Е. Х., Бець М. Т., Лучко Г. Й. Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахуванням інтегрованості ринків. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5504.
 3. Бельтюков Є. А., Некрасова Л. А. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 2014. № 2. С. 6-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_2_3.
 4. Варналій З. С., Білик Р. Р. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія. Чернівці : Технодрук, 2018. 453 с.
 5. Галазюк Н. М., Зелінська О. М. Економічна сутність та чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації. Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія. 2014. Вип. 11. С. 23-30.
 6. Згурська О. М. Сутність та значення конкурентоспроможності в системі стратегічного управління агропромисловим підприємством. Водний транспорт. 2014. Вип. 1. С. 129-135.
 7. Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції : монографія / О. Б. Чернега та ін. ; за наук. ред. О. Б. Чернеги. Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. 591 с.
 8. Конкурентоспроможність української економіки : наук. доп. / Б. Є. Кваснюк та ін. ; ред. Б. Є. Кваснюк. Київ, 2006. 96 с.
 9. Крисько Ж. Л. Сутність конкурентоспроможності через вивчення природи конкуренції. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 22-26.
 10. Легеза Д. Г. Методологічні основи дослідження конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. Суми, 2009. №4 (35). С. 98-105.
 11. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.
 12. Марченко І. С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 98-102.
 13. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2007. №12. С. 8-14.
 14. Минко Л. М. Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2015. Т. 21, № 1. С. 86-92.
 15. Олійник В. В. Економічна сутність конкурентоспроможності і рівні її визначення. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. 2013. Т. 21, вип. 7(3). С. 192-198.
 16. Портер М. Стратегія конкуренції : методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ : Основи, 1997. 390 с.
 17. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. URL : http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm.
 18. Трансформаційні процеси в економіці: конкурентоспроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії : монографія / В. В. Баєва та ін.; за наук. ред. В. С. Ніценка. Одеса : Лерадрук, 2016. 505 с.
 19. Хаджинов І. В. Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в умовах глобалізації : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2012. 247 с.
 20. Чорна М. В., Анікеєва А. М. Систематизація підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(1). С. 205-209.
 21. Чорнодід І. С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 6 (133). С. 52-58.
 22. Шквиря Н. О. Сутність та особливості маркетингового планування конкурентоспроможності продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 3. С. 146-152.
 23. Шпикуляк О. Г., Воскобійник Ю. П., Овсянніков О. В. Формування конкурентоспроможності в аграрній економіці. Агроінком. 2007. № 9-10. С. 4-8.
 24. Юрчишина Л. І. Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 18. С. 41-47.
 25. Algren J. Fundamentals of Branch Competitiveness. Los Angeles : Agora Publications, 1994. 236 p.
 26. Ekman S., Gullstrand J. Lantbruket & konkurrenskraften. Raport 2006:4. Livsmedelsekonomiska institutet, Lund, Lund, 2006. Pp. 1-114.
 27. Latruffe L. Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers. 2010. № 30. URL : http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 28. Pitts E., Lagnevik M. What determines food industry competitiveness? in Traill, W.B., Pitts, E. (eds), “Competitiveness in the food industry. London : Blackie Academic & Professional, 1998. Pp. 1-34.
 29. Zawalińska K. The Competitiveness of Polish Agriculture in the Context of Integration with the European Union. Warsaw: Warsaw University Department of Economics, 2004. 229 р.
Read article: eapk_2019_4_p_66_74.pdf