ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 32:657.6(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905040
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Decentralization as a motivator for extension of functions of the domestic institute of audit / Melnyk K.P. // Ekonomika APK. - 2019. - № 5 - P. 40

The purpose of the article is to determine content and main characteristics for implementation of a communicative audit function into decentralized environment. Research methods. The systematic approach was applied to substantiate theoretical and practical results of the scientific research. General (dialectical, analysis and synthesis, scientific abstraction) and special methods of scientific research were used to achieve the purpose of scientific research, in particular: historical analysis for identifying genesis and peculiarities for formation of modern user information requests, on basis of which economic decisions are made; comparative analysis for clarifying role of audit in meeting users’ needs for information; method of analysis for identifying the communicative function of audit as one of prerequisites for providing economic entities with information that meets a number of qualitative and quantitative criteria. Research results. It was explored and disclosed a meaningful characteristic of the communicative function of audit as a factor of information provision of economic subjects’ needs in terms of decentralization. Elements of scientific novelty. The author's approach to determining content characteristics of the communicative audit function was presented. Necessity of realization of the communicative function of audit as one of factors for providing economic subjects with reliable information was substantiated. Practical significance. There were substantiated proposals on expanding possibilities of audit as one of means for providing economic entities with information, which can be used for purposes of making decisions by economic entities. Tabl.: 1. Figs.: 4. Refs.: 27.
Key words: decentralization; information users; information needs; audit; audit function; communicative audit function

References

 1. Адамс Р. Основы аудита : пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1995. 398 с.
 2. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Критерії виконання завдань з надання впевненості: нормативна регламентація та проблематика реалізації на практиці. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 12/3. С. 4-8.
 3. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Методологічні засади формування предмета перевірки завдань з надання впевненості. Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2016. С. 84-93.
 4. Аренс А. Аудит : пер с англ. М. А. Терехова / гл. ред. серии Я.В. Соколов. Москва : Финансы и статистика, 2001. 560 с.
 5. Бардаш С. В. Захист інтересів користувачів фінансової звітності: стан та підходи до гарантування. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2013. Вип. № 2. С. 20–27.
 6. Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник. Київ : Вища шк. : Знання, 1998. 574 с.
 7. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08 лип. 2010 № 2456-VI. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 01.04.2019).
 8. Дмитренко І. М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем : монографія. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 364 с.
 9. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наук. доп. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. 128 с. URL : http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/juk/nauk_dopovid_2017/Zhuk_Obih_zemel_2017m.pdf (дата звернення: 05.04.2019).
 10. Жук В.М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 5-8. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=E_apk_2017_9_3 (дата звернення: 05.04.2019).
 11. Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.04. Київ, 2004. 34 с.
 12. Петрук О. М., Мізякіна Н. О. Аудит фінансової звітності в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів сировини. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21 груд. 2017 № 2258-VIII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення: 08.04.2019).
 14. Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія. Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. 493 с.
 15. Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. URL : https://www.apu.com.ua (дата звернення: 08.04.2019).
 16. Робертсон Дж. Аудит : пер. с англ. KPMG. Москва : KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. 456 с.
 17. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2010 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2010 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 18. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2011 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2011 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 19. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2012 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2012 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 20. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2013 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2013 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 21. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2014 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2014 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 22. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2015 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2015 рік. URL : http://www.apu.com.ua/940-1245-987 (дата звернення: 05.04.2019).
 23. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2016 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2016 рік. URL : http:// http://apu.com.ua/1064-zvit-do-kmu-2016 (дата звернення: 05.04.2019).
 24. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2017 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2017 рік. URL : https://www.apu.net.ua/1165-zvit-apu-2017 (дата звернення: 05.04.2019).
 25. Шевчук В.О. Об’єкти обліку, контролю та аналізу: сучасні підходи до ідентифікації. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації. Збірник наукових праць. Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. Вип. 2 (9). 314 с.
 26. Шерстюк О. Л. Аудит фінансової інформації : монографія. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. 512 с.
 27. Шерстюк О.Л. Теорія та методологія аудиту фінансової інформації : дис. д-ра екон. наук : 08.00.09. Київ, 2018. 640 с.
Read article: eapk_2019_5_p_40_48.pdf