ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 332.3:6631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905049
Аграрний менеджмент і підприємництво

Development of family farms in region / Spaskyi H.V. // Ekonomika APK. - 2019. - № 5 - P. 49

The purpose of the article is to study the current state of farms in Zakarpattia region of Ukraine in order to prove their leading role in agricultural production, as well as to determine directions for formation and development of family farms. Research methods. In the process of research, the following methods were used: abstract and logical (for determining an essence, generalization of activity indicators of farms in Zakarpattia region); monographic (for studying financial performance indicators of farms); statistical and economic (for determining effectiveness of resource use); comparative analysis (for analysis of production activity). Research results. The article substantiates a role of farms in rural development at the present stage of European integration processes. Theoretical bases of concepts “farm” and “family farm” were investigated. Prospects for formation of Ukrainian family farms were outlined. Model of a leader of a family farm was proposed. Elements of scientific novelty. For the first time formation of family farms in Zakarpattia region was considered. A number of measures were proposed for development of a balanced model of family farms. In particular, measures of state support of family farms in the region. Practical significance. A number of measures were proposed for development of a balanced model of family farm management as an individual. Financial analysis of the study of farms of the region was carried out. It was proved that in practice, farming in terms of the European integration has acquired a qualitatively new content and is a basis for rural development and welfare of rural population. Tabl.: 5. Refs.: 22.
Key words: farm; economic analysis; family farm; profitability; entrepreneurship

References

 1. Азізова К. Е. Пільги в системі податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 154, Ч. 3. С. 19–26.
 2. Балян А. В., Спаський Г. В. Виробництво сільськогосподарської продукції в селянських (фермерських) господарствах області. Економіка АПК. 1999. № 9. С. 29-35.
 3. Бодак Г. І. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2012. Вип. 22.6. С.164–169.
 4. Будзяк В. М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) : монографія. Київ : Оріон, 2006. 386 с.
 5. Бутков І. М. Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи – підприємця» Форум права. 2013. № 3. С.70–76. URL : irbis-nbuv.gov.ua/ ... /cgiirbis_64.exe?
 6. Економічна енциклопедія: [у 3-х т.]; Т.2 / за ред. С. В. Мочерного. Київ : ВЦ «Академія», 2001. 848 с.
 7. Ковалів О. І. Науково обгрунтовані за розміром і структурою землеволодіння та землекористування – основа розвитку сільських територій. Землеустрій і кадастр. 2013. № 2. С. 18-24.
 8. Лановий В. В. Держава без землі не існує. Землевпорядний вісник. 2012. № 12. С. 4-8.
 9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України № 2497 – VIII від 10.07.2018 Відомості Верховної Ради України 2018. № 37. Ст. 276 С. 2.
 10. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.2003. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/973-15.
 11. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю.О. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 13. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 14. Сільське господарство України за 2018 р. Статистичний збірник України. Київ : Держстат України, 2019. 392 с.
 15. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 21. Ст. 175. С. 1.
 16. Спаський Г. В. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття. Економіка АПК. 2017. № 3. C. 50-58.
 17. Статистичний щорічник Закарпатської області за 2018 рік. Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019. 558 с.
 18. Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011. Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. 21.02.2011. № 8. С. 56.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. С. 356.
 21. Шпикуляк О. Г., Mалік М. Й., Мамчур В. А. Інституціональна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 71-85.
 22. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й., Мамчур В. А. Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 58-68.
Read article: eapk_2019_5_p_49_59.pdf