ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.115.8: 342.922 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907032
Кооперація та агропромислова інтеграція

Simple partnership as a form of cooperation of agricultural producers / Korinets R.Ya., Malik L.M. // Ekonomika APK. - 2019. - № 7 - P. 32

The purpose of the article is to consider and give an assessment of the institute of joint activity, which can be used by producers of agricultural products as an object of cooperation. Research methods. In the research process were used the following scientific methods: methods of dialectical cognition and comparison (for comparison of different approaches to a creation of cooperative); analytic generalizations (for systematization of modern views on a simple partnership); the monographic method of cognition (for evaluation of possibilities of a simple partnership to be a form of cooperation). Research results. It was determined that a simple partnership can be considered as one of the forms of cooperation of agricultural producers. Theoretical and methodological principles and peculiarities of the functioning of a simple partnership were substantiated. Analysis of the legal field of simple partnerships confers the possibility to potential prospects of their application for co-operation of small and medium-sized agricultural producers. Since a practice of applying of such agreements does not exist, it is expedient to launch pilot projects in this sphere, particularly via introducing international technical assistance projects for the development of legal, organizational, and economic aspects of the activities of ordinary companies. It was proved that the development of simple partnerships requires the preparation of specific consultants, in particular providers of agricultural advisory services. Moreover, the dissemination of simple partnerships with the participation of small and medium-sized agricultural producers can only be achieved through developing institutional foundations and implementing specific mechanisms and models of development, introduction of which must be stimulated and controlled by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Elements of scientific novelty. Theoretical positions concerning development of new forms of cooperation were further developed; it was substantiated that a simple partnership can act as a form of cooperation of agricultural producers. Practical significance. The obtained results can be used to create cooperative associations on basis of a simple partnership agreement. Refs.: 25.
Key words: partnership; simple partnership; cooperation; cooperative; agricultural producers; agricultural production

References

 1. Блажівська О. Є. Договір про спільну діяльність : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2007. 210 с.
 2. Блажівська О. Є. Спільна діяльність учасників простого товариства : монографія. Київ : Алерта, 2013. 223 с.
 3. Василенко Ю. С., Грикштас С. І., Корінець Р. Я. Підвищення ефективності використання землі через прості сільськогосподарські товариства. Теорія&Практика ринків. 2007. № 3. C. 59-62.
 4. Земля освіти: як передати для обробітку єдино податнику. URL : http://vysitska.com/2016/10/07/. (дата звернення 10.06.2019р.).
 5. Знову відродять колгоспи? URL : https://vn.20minut.ua/Groshi/znovu-vidrodyat-kolgospi-41219.html (дата звернення 10.06.2019 р.).
 6. Крупка Ю. М. Аграрне право України : навч. посіб. Київ : Університет «Україна», 2006. 160 с.
 7. Купуймо Разом! Закупівельні групи – нові можливості для українського бізнесу : підручник / Будзяк Т. та ін. Варшава : Aсоціація «Ініціатива Родинних Фірм», 2017. 312 с.
 8. Лист ДФС від 28.03.2017 № 6345/6/99-99-15-02-02-15. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/print-71949.html (дата звернення 10.06.2019 р.).
 9. Мінагрополітики пропонує законодавчо закріпити створення сільськогосподарських партнерських товариств. URL : http://www.agroua.net/news/news_9508.html (дата звернення 10.06.2019 р.).
 10. Погуляев С. Ю. Передача технологий в виде вклада в простое товарищество : дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Харьков, 2002. 199 c.
 11. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 12. Про кооперацію : Закон України від 10.07.2003 № 1087-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1087-15 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 13. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17.07.1997 № 469/97-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 14. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 15. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 16. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 17. Спільна діяльність: бухгалтерський аспект. URL : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/7322 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 18. Стасюк Н. В., Сизоненко О. А., Стасюк О. М. Поняття гудвілу як економічної категорії та об'єкту фінансового обліку. URL : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/77343.doc.htm (дата звернення 10.06.2019 р.).
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 21. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 22. Шестерняк М. М. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2012. № 2 (60). С. 278–282.
 23. Юридичне оформлення договору про спільну діяльність. URL : https://online.dtkt.ua/Book/f1ebc552-c99e-48b5-9605-61129d349bb8/navPoint-70#03 (дата звернення 10.06.2019 р.).
 24. Юровська Г. В. Договір простого товариства у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2010. 19 с.
 25. Як бути із землями НААН: рецепт від депутатів. URL : https://agropolit.com/blog/77-yak-buti-iz-zemlyami-naan-retsept-vid-deputativ (дата звернення 10.06.2019 р.).
Read article: eapk_2019_7_p_32_38.pdf