ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.2:339.5:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202001101
Зовнішньоекономічні відносини

Effectiveness of value added tax on export of crop products / Pedorchenko A.L., Shpychak O.O. // Ekonomika APK. - 2020. - № 1 - P. 101

The purpose of the article is to justify economic inappropriateness of exemption from taxation of value added tax on operations on the supply in the customs territory of Ukraine and export of the main export-oriented positions from the category of plant origin products: commercial seeds of cereals, as well as oilseeds and products of its processing. Research methods. Theoretical and methodological basis of the study are the fundamental provisions of economic theory, laws and categories of the market, scientific works of domestic and foreign economists. In the research process the following methods were used: abstract and logical (for formulating conclusions and proposals); historical, monographic, system analysis (for evaluating the formation of logistics costs, cost value, value added); statistical-economic, abstract and logical, analysis and synthesis (for formation of conclusions and suggestions); expert estimation. Research results. In the research process the efficiency and expediency of taxation or exemption from value added tax on the circulation and export of commercial seeds of cereals and oilseeds and products of its processing were determined. Problems of VAT management in the industry were identified and proposals for their solution were made. Significance of VAT taxation for agricultural enterprises and possible consequences of introduction of different taxation regimes for all market participants, namely agricultural producers, traders, processors and the state, were determined. Elements of scientific novelty. Theoretical provisions on the taxation of VAT on supply operations in the territory of Ukraine and export of crop products under current conditions were further developed. Practical significance. Approaches to the use of non-tariff methods of the state regulation of mechanism of agricultural products export were proposed in order to stimulate the export of goods with higher value added and to reduce the raw material share in the agricultural export of Ukraine. Tabl.: 3. Figs.: 3. Refs.: 33.
Key words: export; crop production; value added tax; reimbursement; crops; oilseed crops

References

 1. Varchenko, O.M. (2018). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady formuvannia eksportnoho potentsialu oliinykh kultur v Ukraini [Organizational and economic bases of formation of export potential of oilseeds in Ukraine]. Ekonomichnyi dyskurs, 4, pp. 23–31 [In Ukrainian].
 2. Vasylchuk, V.V. (2018). Vtraty biudzhetu Ukrainy vnaslidok zlovzhyvan iz PDV [Losses of the budget of Ukraine due to VAT abuses]. Hroshi, finansy i kredyt, 1, pp. 83–90 [In Ukrainian].
 3. Vykonannia derzhavnoho biudzhetu 2018 rik [Execution of the state budget 2018]. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Retrieved from: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/ files/ MinFin_budget_2018_.pdf [In Ukrainian].
 4. Harkushenko, O.M. & Filippova, N.V. (2016). Shliakhy harmonizatsii stavok PDV z yevropeiskymy: problemy ta vyklyky [Ways of harmonization of VAT rates with European ones: problems and challenges]. Ekonomika promyslovosti, 3, pp. 80-89. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2016_3_6 [In Ukrainian].
 5. Dluhosh, I. & Vashchenko, M. (2017). Sposoby nezakonnoho otrymuvannia PDV u Polshchi [Ways of illegally receiving VAT in Poland]. Ekonomika rozvytku, 1, pp. 31-38. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecro_2017_1_6 [In Ukrainian].
 6. Zvarych, O.V. (2013). Podatkovi nadkhodzhennia: metodolohiia prohnozuvannia. Monohrafiia [Tax revenues: forecasting methodology. Monograph]. Kyiv: Nats. torh.-ek. un-t. [In Ukrainian].
 7. Ivanov, Yu.B. & Tyshchenko, O.M. (2009). Rehuliatyvnyi potentsial podatkovoi systemy Ukrainy: monohrafiia [Regulatory potential of the tax system of Ukraine: monograph]. Kharkiv: Vyd-vo KhNEU [In Ukrainian].
 8. Kryterii, yakym maiut vidpovidaty platnyky PDV, shcho maiut pravo na avtomatychne biudzhetne vidshkoduvannia [Criteria to be met by VAT payers eligible for automatic budgetary reimbursement]. Sait Obolonskoi raionnoi v m. Kyievi administratsii. Retrieved from: https://obolon.kyivcity.gov.ua/content/kryterii- yaki-dayut-pravo-na-otrymannya-avtomatychnogo-byudzhetnogo-vidshkoduvannya-pdv.html [In Ukrainian].
 9. Lupenko, Yu.O. & Tulush, L.D. (2013). Stratehichni napriamy podatkovoho rehuliuvannia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy na period do 2020 roku: nauk. vyd. [Strategic directions of tax regulation of development of agrarian sector of economy of Ukraine for the period till 2020: scientific publication]. Kyiv: IAE [In Ukrainian].
 10. Lupenko, Yu.O. & Tulush, L.D. (2016). Opodatkuvannia silskoho hospodarstva v umovakh transformatsii spetsialnykh podatkovykh rezhymiv [Taxation of agriculture in the conditions of transformation of special tax regimes]. Ekonomika APK, 1, pp. 5–15 [In Ukrainian].
 11. Milashov, D. (2017). Reiestratsiia podatkovykh nakladnykh [Registration of tax invoices]. Visnyk Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy, 47 (951). Retrieved from: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100006609-reyestratsiya-podatkovikh-nakladnikh-3 [In Ukrainian].
 12. Ostashko, T.O. (2015). Strukturni zminy u torhivli silskohospodarskymy tovaramy pid vplyvom implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS [Structural changes in agricultural trade under the influence of the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU]. Ekonomika Ukrainy, 12 (649), pp. 48–58 [In Ukrainian].
 13. Pedorchenko, A.L. (2019). Ekonomiko-orhanizatsiinyi mekhanizm eksportu nasinnia oliinykh kultur i produktiv yoho pererobky [Economic and organizational mechanism of export of oilseeds and products of its processing]. Candidate’s thesis. Kyiv [In Ukrainian].
 14. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02 hrudnia 2010 r. № 2755-VI [Tax Code of Ukraine No. 2755-VI dated 02.12.2010]. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13-14/15-16/17, p. 112 [In Ukrainian].
 15. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2015 rotsi” [Analytical report to the annual message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On the internal and external situation of Ukraine in 2015”]. (2016). Kyiv: NISD [In Ukrainian].
 16. Reva, T.M. & Kovalchuk, K.F. (2009). PDV: efektyvnist i problemy spravliannia [VAT: efficiency and problems of coping]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Ekonomika, 1, pp. 124-130. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_19 [In Ukrainian].
 17. Rekova, N.Yu. (2016). Osoblyvosti PDV v Ukraini v konteksti zblyzhennia z yevropeiskym zakonodavstvom [Features of VAT in Ukraine in the context of approximation with European legislation]. Biznes inform, 3, pp. 214–219 [In Ukrainian].
 18. Sait Ministerstva silskoho hospodarstva SShA [US Department of Agriculture website]. Retrieved from: https://www.usda.gov [In Ukrainian].
 19. Serebrianskyi, D.M., Vdovychenko, A.M., & Zubrytskyi, A.I. (2015). Metodychni rekomendatsii shchodo otsinky efektyvnosti administruvannia PDV Derzhavnoiu fiskalnoiu sluzhboiu Ukrainy [Methodical recommendations for assessing the efficiency of VAT administration by the State Fiscal Service of Ukraine]. Irpin: NDI finansovoho prava. Retrieved from: http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/NAD/019_RA-GAP_03_03_2015.pdf [In Ukrainian].
 20. Sokolovska, A.M. (2011). Podatkova polityka v Ukraini u 2009–2010 rokakh: osoblyvosti ta uroky na perspektyvu [Tax Policy in Ukraine in 2009-2010: features and lessons for the future]. Finansy Ukrainy, 4, pp. 24–37 [In Ukrainian].
 21. Tovarna struktura zovnishnoi torhivli u 2018 r. [Foreign trade commodity structure in 2018]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [In Ukrainian].
 22. Tulush, L.D. (2018). Fiskalne rehuliuvannia rozvytku rynku oliinykh kultur v Ukraini [Fiscal regulation of oilseeds market development in Ukraine]. Ekonomika APK, 5, pp. 63-76 [In Ukrainian].
 23. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community, and their Member States, of the other part]. Verkhovna Rada Ukrainy: ofitsiinyi veb-portal. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page [In Ukrainian].
 24. Shpychak, O.M. & Bodnar, O.V. (2013). Vyhody ta problemy eksportu zerna z Ukrainy [Benefits and problems of grain export from Ukraine]. Ekonomika APK, 10, pp. 5–15 [In Ukrainian].
 25. Shpychak, O.O. (2004). Opodatkuvannia eksportu-importu produktsii roslynnytstva ta produktiv yii pererobky [Taxation of export-import of crop production and products of its processing]. Kyiv: IAE UAAN [In Ukrainian].
 26. Council of the European Commission Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. (2006). Council of the European Commission. Official Journal of the European Union, 11 December, L347-L347 [In English].
 27. Directive First Council 67/227/EEC of 11 April 1967 on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes. (1967). Official Journal, 071, pp. 1301-1303 [In English].
 28. Hellerstein, W. & Gillis, T. (2010). The VAT in the European Union. Tax Analysts, April, 26, pp. 461–471 [In English].
 29. James, K. (2015). The rise of the value-added tax. New York: Cambridge University Press [In English].
 30. Keen, M. & Lockwood, B. (2010). The value-added tax: its causes and consequences. Journal of Development Economics, 92, pp. 138–151 [In English].
 31. Keen, M. (2013). The Anatomy of the VAT. IMF. Fiscal Affairs Department, WP/13/111, p. 27 [In English].
 32. Kiziukiewicz, T. (2013). Problemy współcz esnej rachunkowości. Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Tom 2, nr. 61 [In Polish].
 33. International VAT/GST guidelines. Draft commentary on the international VAT neutrality guidelines. (2015). OECD, Committee on Fiscal Affairs. Paris: OECD Publishing [In English].
Read article: ekonomikaapk_2020_01_p_101_110.pdf