ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 339.13:631.52 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202003025
Аграрний ринок

Organizational and economic mechanism for promoting varieties of spire cereal crops of foreign selection on the Ukrainian markets / Buniak N.M., Danylko I.M. // Ekonomika APK. - 2020. - № 3 - P. 25

The purpose of the article is to analyze the number and share of foreign varieties of spire cereal crops in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine, to study the causes and organizational and economic mechanisms of their promotion to the seed markets in our country. Research methods. The research methodology is based on a comprehensive approach to the study of the organizational and economic mechanism. Methods used: statistical and economic in the study of the dynamics of promotion; graphic and tabular - for visual display of the results of scientific research. Research results. The share of varieties of foreign selection of the group of spire cereal crops in the State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine is determined. Based on real data on the volumes of winter rye seeds certification, the share of specific varieties and hybrids for the 2020 crop was determined. It was studied that agricultural producers who grow food or feed rye based on varieties, rather than hybrids, use their own seed for sowing, and varietal renewal or replacement is carried out once every three to five years. The main components of the organizational and economic mechanism for promoting the seeds of varieties of foreign selection on the Ukrainian markets are revealed. Scientific novelty. The features of the promotion of seeds of foreign varieties on the Ukrainian markets are determined, which are based on the globalization and market-innovative systems of economic relations. Practical significance. The results can be used by domestic scientific institutions to promote their own varieties both in Ukraine and abroad. Tabl.: 5. Figs.: 2. Refs.: 15.
Key words: organizational and economic mechanism; variety, seed category; promotion; foreign selection; varietal owners

References

 1. Бобонич Є. Ф., Карпич М. К., Мирон О. М. Джерела права інтелектуальної власності на сорти рослин. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 червня 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 159-160.
 2. Буняк Н. М., Данилко І. М. Організаційно-економічний механізм виробництва добазового насіння зернових колосових. Економіка АПК. 2018. № 5. С.23–33.
 3. Кожухар Т. Глобальний та український ринок насіння: обсяги та тренди. URL : https://agravery.com/uk/posts/show/globalnij-ta-ukrainskij-rinok-nasinna-obsagi-ta-trendi.
 4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні за 2016, 2017, 2018 роки. URL : https://www.profihort.com/wp-content/uploads/2018/07/5b488e7b71efe.pdf.
 5. Захарчук О. В., Ткачик С. О., Завальнюк О. І. Становлення насіннєвого ринку в Україні, інноваційний шлях розвитку. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 червня 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 239-241.
 6. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ : Алфера, 2009. 290 с.
 7. Лукінов І. І. Вибрані праці : [у 2-х кн.]. Кн. 2. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2010 472 с.
 8. Науково-методичне забезпечення формування та реалізації фінансової політики підприємства / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк, С. А. Навроцький, В. М. Алексійчук. Облік і фінанси. 2013. № 2. С. 69-86.
 9. Ночвіна О. В., Мізерна Н. А., Носуля А. М. Аналіз Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 2019 року. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 червня 2019 р.). Вінниця, 2019.С. 162-163.
 10. Олійник О. Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.
 11. Онищенко А. М. Формирование общих экономических интересов предприятий и организаций АПК. Киев : Урожай, 1987. 62 с.
 12. Пасхавер Б. Й. Прибутковість і рентабельність сільськогосподарських підприємств в інфляційному процесі. Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 66-76.
 13. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал за 2018 та 2019 роки. URL : https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sertifikativ-na-nasinnya-taabo-sadivnij-material.
 14. Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
 15. Шубравська О. В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі. Економіка і прогнозування. 2012. № 2. С. 86-98.
Read article: ekonomikaapk_2020_3_p_25_35.pdf