ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: [631.15:636]:[631.158:658.32] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004111
Наукова дискусія

Conceptual and methodical bases for the evaluation of organizational and economic socialization of rural entrepreneurship / Diuk A.A. // Ekonomika APK. - 2020. - № 4 - P. 111

The purpose of the article is to offer conceptual and methodical bases for the evaluation of organizational and economic socialization of rural entrepreneurship with the definition of sectors and indicators for analysis. Research methods. The presentation of the material in accordance with the stated purpose is based on the methodology: knowledge of the general theoretical provisions of the evolution and development of entrepreneurship; determination of principles, criteria of organizational and economic socialization of economic systems; assessment of the composition of economic forms, enterprises formed as a result of transformation to the market; coverage of performance characteristics of entrepreneurial activity with a projection on the socio-economic status of rural areas, food security, etc. Research results. The conceptual and methodical bases of estimation of organizational and economic dynamics of rural life with definition of sectors and indicators for the analysis of tendencies of socialization of entrepreneurship are offered. Scientific novelty. Improving the basics of assessing rural socialization based on identifying sectors and indicators for analysis. Practical significance. It is consists in the formulation of a comprehensive approach to improving the organizational and economic socialization of rural entrepreneurship as a factor of economic efficiency. Tabl.: 2. Figs.: 1. Refs.: 34.
Key words: methodic; conceptual provisions; entrepreneurship; socialization; management

References

 1. Blauh, M. (2001). Ekonomichna teoriia v retrospektyvi [Economic theory in retrospect]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 2. Bornshtejn, D. (2012). Kak izmenit' mir: Social'noe predprinimatel'stvo i sila novyh idej [How to change the world: social entrepreneurship and the power of new ideas]. Moskva: Al'pina Pablisher [In Russian].
 3. Borodaievskyi, S.V. (2019). Istoriia kooperatsii [History of cooperation]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [In Ukrainian].
 4. Veber, Maks (2012). Hospodarstvo i suspilstvo: narysy sotsiolohii rozuminnia [Economy and society: essays on the sociology of understanding]. (M. Kushnir, Trans). Kyiv: [In Ukrainian].
 5. Veber, Maks (2018). Protestantska etyka i dukh kapitalizmu [Protestant ethics and the spirit of capitalism]. Kyiv: [In Ukrainian].
 6. Veblen, Torstejn (2007). Teorija delovogo predprijatija [Business Enterprise Theory]. Moskva: Delo [In Russian].
 7. Halushka, Z.I. (2009). Sotsializatsiia transformatsiinoi ekonomiky: zakonomirnosti ta superechnosti: monohrafiia [The socialization of a transformational economy: patterns and contradictions: monograph]. Chernivtsi, ChNU [In Ukrainian].
 8. Hubeni, Yu.E. (2012). Pidpryiemnytstvo: navchalnyi posibnyk [Entrepreneurship: a tutorial]. Lviv. NVF «Ukrainski tekhnolohii» [In Ukrainian].
 9. Diiesperov, V.S. (2013). Evoliutsiia silskohospodarskykh pidpryiemstv. [Evolution of agricultural enterprises]. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].
 10. Mocherniy, S.V., Larіna, Ya.S., Ustenko, O.A., Yurіy, S.І. (2005). Ekonomіchnyi entsiklopedichnyi slovnyk: U 2 t. T. 1 [Economic encyclopedic dictionary. Vol. 1]. Lvіv: Svіt [In Ukrainian].
 11. Mocherniy, S.V., Larіna, Ya.S., Ustenko, O.A., Yurіy, S.І. (2006). Еkonomіchniy entsiklopedichniy slovnik: U 2 t. T. 2 [Economic encyclopedic dictionary. Vol. 2]. Lvіv: Svіt [in Ukrainian].
 12. Zhuk, V.M. (2017). Obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia za selozberihaiuchoiu modelliu ahrarnoho ustroiu Ukrainy: naukova dopovid [Circulation of agricultural lands according to the village-preserving model of the agrarian system of Ukraine: scientific report]. Kyiv. Kyiv: NNTs IAE [in Ukrainian].
 13. Zinovchuk, V.V. (2001). Orhanizatsiini osnovy silskohospodarskoho kooperatyvu [Organizational basis of an agricultural cooperative]. Kyiv: Lohos [In Ukrainian].
 14. Kantil'on, R. (2006). K voprosu o sushhnosti predprinimatelej [To the question of the essence of entrepreneurs]. SPb.: Litera pljus [In Russian].
 15. Koulman, Dzh. (2001). Kapital social'nyj i chelovecheskij [Social and human capital]. Obshhestvennye nauki i sovremennost', 3, pp. 121–139 [In Russian].
 16. Malik, M.Y. (2009). Kooperatsiia v silskomu hospodarstvi: stan ta perspektyvy [Cooperation in agriculture: status and prospects]. «Ekonomichni nauky». Seriia: Oblik i finans, vol. 6 (24), part. 1, pp. 55–64 [In Ukrainian].
 17. Lupenko, Yu.O. (Ed.) (2016). Metodychni pidkhody do otsinky pidpryiemnytskoi diialnosti v ahrarnii sferi ekonomiky [Methodical approaches to the assessment of entrepreneurial activity in the agricultural sector of the economy]. Kyiv: NNTs «IAE» [in Ukrainian].
 18. Sabluk, P.T. (2011). Orhanizatsiyno-ekonomichna modernizatsiya ahrarnoyi sfery [Organizational and economic modernization of the agricultural sector]. Kyiv: NNTs IAE [In Ukrainian].
 19. Lupenko, Yu.O. (Ed.) (2019). Perspektyvni formy orhanizatsii hospodarskoi diialnosti na seli: nauk. dop. [Perspective forms of organization of economic activities among village: scientific report]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 20. Popadynets, O.V. (2015). Sotsializatsiia ekonomiky yak nova paradyhma ekonomichnoi teorii [Socialization of the economy as a new paradigm of economic theory]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 49, pp. 228–231[in Ukrainian].
 21. Lupenko, Yu.O., Shpykuliak, O.H., Malik, M.Y., et al. (2017). Rozvytok malykh ahrarnykh pidpryiemstv u rynkovomu instytutsiinomu seredovyshchi: indykatory ta efektyvnist [Development of small agrarian enterprises in a market institutional environment: indicators and effectiveness]. Shpykuliak O.H. (Ed.). Kyiv: NNTs «IAE» [in Ukrainian].
 22. Romanova, L.V. (1997). Stanovlennia pidpryiemnytstva v silskomu hospodarstvi. [Formation of entrepreneurship in agriculture]. Kyiv: IAE [in Ukrainian].
 23. Sychevskyi, M.P. (2014). Formuvannia natsionalnoi prodovolchoi systemy na zasadakh nezalezhnosti [Formation of national food system on the basis of independence]. Visnyk ahrarnoi nauky, 6, pp. 11–18 [In Ukrainian].
 24. Smith, Adam (2018). Doslidzhennia pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv [Research on the nature and causes of the wealth of nations]. (O. Vasyliev, M. Mezhevikina, A. Malivskyi, Trans). Kyiv: Nash format [In Ukrainian].
 25. Horodianenko, V.H. (Eds.) (2008). Sotsiolohichna entsyklopediia [Sociological encyclopedia]. Kyiv: Akademvydav [In Ukrainian].
 26. Zlupko, S.M. (Ed.) (2007). Ukrainska ekonomichna dumka: khrestomatiia. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 27. Haritonova, E.V., Krylova, E.M. (2014). Socializacija predprinimatel'stva kak faktor rosta nacional'nogo bogatstva [Socialization of entrepreneurship as a factor in the growth of national wealth]. Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy, vol. 9 (5), pp. 76–83. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya-predprinimatelstva-kak-faktor-rosta-natsionalnogo-bogatstva [In Russian].
 28. Shpykuliak, O.H. (2007). Stanovlennia sotsialnoho kapitalu v ahrarnii sferi transformatsiinoi ekonomiky. [Formation of social capital in the agrarian sphere of transformation economy]. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 8, pp. 28–34. Retrieved from: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/678/704 [In Ukrainian].
 29. Shpykuliak, O.H., Malik, M.Y. (2019). Instytutsionalnyi analiz rozvytku pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky: metodychnyi aspekt [Institutional analysis of entrepreneurship development in the agrarian sector of economy: methodical aspect]. Ekonomika APK, 6, pp. 73-82 [In Ukrainian].
 30. Shumpeter, J.A. (2011). Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development: the study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle]. Kуіv: Kyiv-Mohyla Academy [In Ukrainian].
 31. Junus, M. (2019). Mir treh nulej. Kak spravit'sja s nishhetoj, bezraboticej i zagrjazneniem okruzhajushhej sredy [The world of three zeros. How to cope with poverty, unemployment and environmental pollution]. Moskva: [In Russian].
 32. Yakhno, P.T. (2019). Sotsializatsiia ekonomiky ta indyvidualizatsiia spozhyvchoho rynku yak neobkhidnoi peredumovy natsionalnoho rozvytku [Socialization of the economy and individualization of the consumer market as a necessary prerequisite for national development]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ekonomika i menedzhment», 2 (80), pp. 12–17. [in Ukrainian].
 33. Sakovska, O., Shpykuliak O. (2019). State regulation of the functioning and development of agricultural cooperatives in the grain market. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 (pp. 8316-8321). Retrieved from: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85074096591&partnerID=MN8TOARS [in English].
 34. Shpykuliak, Oleksandr, Bilokinna, Ilona (2019). “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies,vol. 5 (2), pp. 249–255 [In English]. DOI : https://doi.org/10.30525/ 2256-0742/2019-5-2-249-255
Read article: ekonomikaapk_2020_4_p_111_120.pdf