ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: [631.15:339.13]:631.354.2(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004043
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Formation of the combine harvesters market in Ukraine / Petrov V.M. // Ekonomika APK. - 2020. - № 4 - P. 43

The purpose of the article is to investigate the quantitative and qualitative changes at the market of self-propelled combine harvesters in Ukraine and to substantiate the main criteria for decision-making by the management of the agricultural enterprises in the formation of their fleets. Research methods. The methodological basis of the research is the dialectical method of cognition of the processes and phe-nomena, scientific works of the domestic scientists on the problems of formation, development and functioning of the agricultural machinery markets. The following research methods have been applied to solve the problems set in the work: monographic (for analyzing the peculiarities of the formation of the combine harvesters market in Ukraine), empirical (for complex assessment of the current state of the research object), abstract and logical (for generalization and formulation of the conclusions). Research results. The current state, preconditions and peculiarities of the market formation of combine harvesters and provision with them of the rural producers have been analyzed. The factors that hinder the organization of production of complex agricultural machinery in Ukraine during the days of the state independence have been investigated. The main directions of implementation of the scientific and technological progress in the structures of self-propelled combine harvesters of the leading world producers have been analyzed. The scientifically substantiated proposals on the criteria of decision-making in the formation of combine harvesters fleets by the agricultural enterprises with different levels of production concentration have been worked out. Scientific novelty. The theoretical provisions on the formation of the agricultural machinery market have been further developed, taking into account the introduction of the latest innovative achievements of the scientific and technological progress in agricultural machinery construction and structural changes in agriculture of Ukraine. Practical significance. The main technical and technological, economic factors influencing the formation of the self-propelled combine harvesters market in Ukraine have been identified. The proposals for determining the criteria for managerial decision-making in the formation of combine harvesters fleets by the agricultural enterprises with different levels of production concentration have been developed. Refs.: 30.
Key words: self-propelled combine harvesters; market; demand; production; import; modernization

References

 1. Ahrobiznes Ukrainy: infohrafichnyi dovidnyk (2018). [Agribusiness of Ukraine]. Retrieved from: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness2018/ [In Ukrainian].
 2. Bilousko, Ya.K., Luzan, Yu.Ya., Tovstopiat, V.L. (2009). Tekhniko-tekhnolohichne zabezpechennia silskoho hospodarstva [Technical and technological provision of agriculture]. Ekonomika APK, 12, рр. 29-33 [In Ukrainian].
 3. Bilousko, Ya.K. (2012). Mizhhaluzevi proportsii vidtvorennia: ahropromyslovyi kompleks [Interbranch proportions of reproduction: agro-industrial complex]. Ekonomika APK, 7, рр. 30-36 [In Ukrainian].
 4. Bilousko, Ya.K. (2010) Tendentsii rozvytku vitchyznianoho silskohospodarskoho mashynobuduvannia [Tendencies in the development of domestic agricultural machinery construction]. Ekonomika APK, 7, рр. 84-90 [In Ukrainian].
 5. Voitiuk, V., Demko, A., Demko, S. (2005). Kharakterystyka parku zernozbyralnykh kombainiv hospodarstv Ukrainy [Characteristics of a combine harvesters fleet of Ukrainian farms]. Propozytsiia, 6, рр. 83-88 [In Ukrainian].
 6. Demko, A., Demko, O. (2009). Chomu vtraty vrozhaiu – ne zbytky, a statystyka [Why are there crop losses – not damages but statistics?]? Propozytsiia, 9, рр. 100-104 [In Ukrainian].
 7. Dragajcev V. (2008). Osnashhjonnost' zernouborochnymi kombajnami sel'skogo hozjajstva Rossii i zarubezhnyh stran [Availability of combine harvesters equipment for agriculture of Russia and foreign countries]. APK: jekonomika, upravlenie, 2, рр. 61-65 [In Russian].
 8. Ulianchenko, O.I., et al. (2015). Ekonomichni, ekolohichni ta sotsialni aspekty vykorystannia zemelnykh resursiv v Ukraini [Economic, ecological and social aspects of land resources use in Ukraine]. Kharkiv: Smuhasta typohrafiia [In Ukrainian].
 9. Zakharchuk, O.V. (2014). Problemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv Ukrainy [Problems of logistical support of agricultural enterprises of Ukraine]. Ekonomika APK, 7, рр. 92-99 [In Ukrainian].
 10. Zakharchuk, O.V. (2019). Tekhnichne zabezpechennia silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Technical maintenance of agricultural enterprises in Ukraine]. Ekonomika APK, 2. рр. 48-55 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201902048.
 11. Ivanyshyn, V.V. (2010). Innovatsiine zabezpechennia onovlennia tekhniko-tekhnolohichnoi bazy pidpryiemstv APK [Innovative provision of updating of the technical and technological base of agro-industrial enterprises]. Ekonomika APK, 1, рр. 128-133 [In Ukrainian].
 12. Ivanyshyn, V.V. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady vidtvorennia i efektyvnoho vykorystannia tekhnichnoho potentsialu ahrarnoho vyrobnytstva: monohrafiia [Organizational and economic principles of reproduction and effective use of the technical potential of agricultural production: monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 13. Ivanyshyn, V.V. (2011). Rozvytok ta funktsionuvannia rynku tekhnichnykh zasobiv dlia silskoho hospodarstva Ukrainy [Development and functioning of the technical facilities market for agriculture of Ukraine]. Ekonomika APK, 3, рр. 78-82 [In Ukrainian].
 14. Kravchuk, V.I. (2008). Vazhlyvi aspekty naukovykh doslidzhen tekhnichnoho zabezpechennia APK [Important aspects of scientific research of technical provision of agro-industrial complex]. Ekonomika APK, № 5, рр. 48-51 [In Ukrainian].
 15. Lupenko, Yu.O., Zakharchuk, O.V. Mohylova M.M. (2017). Naukove zabezpechennia tekhniko-tekhnolohichnoho onovlennia ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini [Scientific support of technical and technological renewal of agricultural production in Ukraine]. Ekonomika APK, 5, рр. 5-12 [In Ukrainian].
 16. Perebyinis, V.I., Rohoza, M.Ye., Kosareva, T.V., Perebyinis, Yu.V. (2019). Materialno-tekhnichne zabezpechennia ahroprodovlchoho kompleksu v konteksti modernizatsii promyslovosti [Logistical support of the agro-industrial complex in the context of industrial modernization]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, рр. 92-100 [In Ukrainian].
 17. Mohylova, M.M., Bilousko, Ya.K., Pidlisetskyi, H.M. (2013). Materialno-tekhnichne zabezpechennia ahrarnoi haluzi [Material and technical support of agrarian sphere]. Ekonomika APK, 2, рр. 61-67 [In Ukrainian].
 18. Mohylova, M.M. (2016). Osnovni zasoby silskohospodarskykh pidpryiemstv: stan, otsinka, vidtvorennia : monohrafiia [Fixed assets of agricultural enterprises: state, assessment, reproduction : monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 19. Navrotskyi, Ya.F. (2017). Prybutok yak faktor popytu na tekhniku v haluzi roslynnytstva [Profit as a demand factor for technical equipment in the plant growing branch]. Suchasni problemy ta perspektyvy staloho rozvytku silskykh terytorii : materialy Shistnadtsiatoho Konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv ta Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 01 chervnia 2017 r.). (pp. 381-384). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 20. Samchenko, V.V., et al. (1991). Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR u 1990 rotsi: stat. shchorichnyk [National economy of the Ukrainian SSR in 1990: stat. yearbook]. Kyiv: Tekhnika [In Ukrainian].
 21. Petrov, V.M. (2013). Vyrobnycha ta rynkova polityka providnykh svitovykh vyrobnykiv silskohospodarskoi tekhniky [The modern production and market policy of the leading world manufacturers of agricultural machinery]. Ekonomika APK, 12, рр. 63-70 [In Ukrainian].
 22. Petrov, V.M. (2014). Vplyv strukturnykh zmin u silskomu hospodarstvi na formuvannia mashynno-traktornykh parkiv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Influence of structural changes in agriculture on formation of machine and tractor fleets of agricultural enterprises]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu silskoho hospodarstva im. P. Vasylenka. Ser. Ekonomichni nauky, 150, рр. 253-261 [In Ukrainian].
 23. Petrov, V.M. (2006). Problemy i perspektyvy orhanizatsii tekhnichnoho servisu importnoi silskohospodarskoi tekhniky v Ukraini [Problems and prospects of technical service organization of imported agricultural machinery in Ukraine]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V.V. Dokuchaieva. Ser. Ekonomichni nauky, 11, рр. 215-219 [In Ukrainian].
 24. Pidlisetskyi, H.M., Mohylova, M.M. (2011). Napriamy naukovykh doslidzhen problem vidtvorennia ta rynku osnovnykh zasobiv silskoho hospodarstva [Tendencies of scientific research of reproduction problems and fixed assets market of agriculture]. Ekonomika APK, 7, рр. 76-80 [In Ukrainian].
 25. Pidlisetskyi, H.M., Tovstopiat, V.L., Burylko, A.V. (2008). Materialno-tekhnichna baza ahrarnoho vyrobnytstva: stan ta problemy vidtvorennia [Logistics base of agricultural production: state and problems of reproduction]. AhroInKom, 5-6, рр. 34-39 [In Ukrainian].
 26. Pohorilyi, L.V. (2003). Suchasni problemy zemlerobskoi mekhaniky i mashynoznavstva pry stvorenni silskohospodarskoi tekhniky novoho pokolinnia [Current problems of agricultural mechanics and machinery science in creation of agricultural machinery of new generation]. Tekhnika APK, 11, рр. 3-10 [In Ukrainian].
 27. Prokopenko, O.M., et al. (2019). Silske hospodarstvo Ukrainy u 2018 rotsi: stat. zbirnyk [Agriculture of Ukraine in 2018: stat. collection]. Kyiv: Derzh. sluzhba statystyky Ukrainy [In Ukrainian].
 28. Solovei, D.Yu., Bilousko, Ya.K. (2014). Analiz kon’iunktury rynku sils-kohospodarskoi tekhniky v Ukraini [The analyses of current state of agricultural machinery market of Ukraine]. Ekonomika APK, 1, рр.40-44 [In Ukrainian].
 29. Adamchuk, V.V., Hrytsyshyn, M.I., Tretiak, V.M., Serhieieva, N.V. (2013). Tekhnichne pereosnashchennia mashynno-traktornoho parku [Technical re-equipment of a machine and tractor fleet]. Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku : materialy Chotyrnadtsiatoho Konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv (m. Kyiv, 16-17 zhovtnia 2012 r.). (рр. 115-128). Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 30. Trendy rynku zernozbyralnykh kombainiv [Combine harvesters market trends]. (2019). The Ukrainian Farmer, 5, рр. 6 [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2020_4_p_43_53.pdf