ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43;330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004054
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Innovative industrialization in the agro-industrial complex of Ukraine / Osetskyi V.L., Kulish V.A. // Ekonomika APK. - 2020. - № 4 - P. 54

The purpose of the article is to determine the theoretical foundations of research process of innovative industrialization of agro-industrial complex and tendencies of development and features of agro-innovations implementation in Ukraine. Research methods. The complex of scientific methods has been used in the research: the method of dialectic for cognition of processes and phenomena, empirical method (to a comprehensive assessment of the current state of the study object), methods of analysis, comparison and description (to determine the state of development of the agricultural sector and the introduction of innovations in the agro-industrial complex), and specific methods, in particular, economic and statistical methods and graphic method to describe the main indicators of socio-economic development of the agro-industrial complex of Ukraine, monographic method (analysis of the evolution of scientific views of scientists on understanding the concept of "innovation in the agro-industrial complex" ("agro-innovation") , analysis of the innovative industrialization of the agro-industrial complex), abstract-logical method (for theoretical generalizations, author's definition of concepts and conclusions formation) and others. Research results. On the basis of the secondary analysis of the results of empirical research, the essence of the concept of innovation, agro-innovation (or innovation in the agro-industrial complex) is revealed. The current state and tendencies of development of the agro-industrial complex are investigated. Basic agro-innovations are identified and their use is analyzed. The innovations for agribusiness developed by Ukrainian researchers are considered. Ukraine's position in the Global Innovation Rating is evaluated. The positions of agro-industrial enterprises in the innovation rating of Ukrainian companies are analyzed. Leaders in implementation of innovations in agro-industrial complex by Mind Innovation Index 2019 are identified. Scientific novelty. The article defines the author's definitions of the terms “agro-innovation” and “innovative industrialization of the agro-industrial complex”. They received further development of research into the types and processes of implementation of agro-innovation in the functioning of agribusiness, which is the basis of innovative industrialization of the agro-industrial complex. Practical significance. The results of this study can be used in teaching the subjects "economic theory", "economic policy", "macroeconomics", "national economy", as well as in the process of further scientific study of the processes of innovative industrialization of the agro-industrial complex of Ukraine. Tabl.: 5. Figs.: 3. Refs.: 34.
Key words: agro-industrial complex; innovation; agro-innovation; innovation in agro-industrial complex; innovative industrialization; Ukrainian Companies Innovation Index; agriculture

References

 1. Avstraliitsi u pusteli pobuduvaly eko-fermu Australians built an eco farm in the desert (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/1051-avstralijtsi-pobuduvali-eko-fermu-u-pusteli [In Ukrainian].
 2. Avtomatyzovana mini-ferma dlia vyroshchuvannia polunytsi [Automated strawberry mini farm] (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/771-avtomatyzyovana-mini-ferma-dlia-vyroshchuvannia-polunytsi [In Ukrainian].
 3. Amerykanski rozrobnyky stvoryly «rozumnu» domashniu fermu [American developers have created a "smart" family farm.] (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/806-amerikanski-rozrobniki-stvorili-rozumnu-domashnyu-fermu [In Ukrainian].
 4. Bazylevych, V.M. (2015). Peredumovy rozroblennia kontseptsii rozvytku APK Ukrainy [Prerequisites for the elaboration of the concept of the AIC development in Ukraine]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, 2, pp. 135-139. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_2_20 [In Ukrainian].
 5. Buhvostov, Ju.V. (2009). Determinirujushhee vozdejstvie investicij na formirovanie jekonomiki innovacionnogo tipa (na primere agrarnogo sektora) [The determining effect of investments on the formation of an innovative type of economy (on the example of the agrarian sector)]. Candidate’s thesis. Moskva [In Russian].
 6. Valovyi vnutrishnii produkt vyrobnychym metodom ta valova dodana vartist za vydamy ekonomichnoi diialnosti (2010-2018 rr.) [Gross domestic product by production method and gross value added by economic activities (2010-2018)]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_u.htm [In Ukrainian].
 7. Vyrobnytstvo ta rozpodil valovoho vnutrishnoho produktu za vydamy ekonomichnoi diialnosti za 2001-2013 rr. [Production and distribution of gross domestic product by type of economic activity for 2001-2013]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm [In Ukrainian].
 8. Vseukrainskyi khakaton ahrarnykh innovatsii: datchyk kontsentratsii vuhletsiu stav krashchoiu ahrarnoiu innovatsiieiu [All-Ukrainian hackathon of agrarian innovation: carbon sensor becomes better agrarian innovation] (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/726-vseukrajinskij-khakaton-agrarnikh-innovatsij-datchik-kontsentratsiji-vugletsyu-stav-krashchoyu-agrarnoyu-innovatsieyu [In Ukrainian].
 9. Global Innovation Index (GII). Retrieved from: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ [In English].
 10. Dolhosheia, N.O. (2011). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm innovatsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori ekonomiky [Organizational and economic mechanism of innovative activity in the agricultural sector of the economy]. Visnyk ZhDTU. Ser. Ekonomichni nauky, 1(55), pp. 192‒195 [In Ukrainian].
 11. Demchak, I.M., Mytchenok, O.O., Trofimova, H.V., et al. (2019). Zovnishnotorhovelnyi obih produktsii APK [Foreign trade turnover of AIC products]. Kyiv: NDI "Ukrahropromproduktyvnist" [In Ukrainian].
 12. Indeksy silskohospodarskoi produktsii (1991-2018) [Agricultural production indices (1991-2018)]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/sg/sg_rik/sg_u/iosv_u.html [In Ukrainian].
 13. Kravchenko V. (2019). Innovatsii ta APK: chomu za takym soiuzom maibutnie [Innovation and agribusiness: why the future lies behind such an alliance]. Retrieved from: https://mind.ua/publications/20202576-innovaciyi-ta-apk-chomu-za-takim-soyuzom-majbutne [In Ukrainian].
 14. IT innovatsii v ahro biznesi. 8 kliuchovykh napriamkiv, pro yaki Vam varto diznatys [IT innovation in agribusiness. Here are 8 key directions you should learn about] (2017). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/1306-it-innovatsii-v-ahro-biznesi-8-kliuchovykh-napriamkiv-pro-iaki-vam-varto-diznatys [In Ukrainian].
 15. IT tekhnolohii v sadivnytstvi: systema Pantheon Farming [IT Technology in Horticulture: Pantheon Farming System]. (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/ innovatsiji-v-apk/856-it-tekhnologiji-v-sadivnitstvi-sistema-pantheon-farming [In Ukrainian].
 16. Italiiski naukovtsi prezentuvaly fermy dlia vyroshchuvannia roslyn pid vodoiu [Italian scientists presented farms for growing plants underwater.]. (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/754-italijski-naukovtsi-prezentuvali-fermi-dlya-viroshchuvannya-roslin-pid-vodoyu [In Ukrainian].
 17. Kapitalni investytsii za vydamy ekonomichnoi diialnosti za 2010-2018 roky [Capital investments by type of economic activity for 2010-2018]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_e_bez.htm [In Ukrainian].
 18. Kilkist zainiatykh pratsivnykiv na pidpryiemstvakh za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010-2018) [Number of employees in enterprises by type of economic activity divided by large, medium, small, and micro enterprises (2010-2018)]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pdp/pdp_u/kzp_ek_vsmm_2010_2018_u.xlsx [In Ukrainian].
 19. Kilkist subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti (2010-2018) [Number of economic entities by type of economic activity (2010-2018)]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/fin/pssg/pssg_u/ksg_ek_2010_2018_u.xlsx [In Ukrainian].
 20. Kindzerskyi, Yu.V. (2017). Deindustrializatsiia ta yii determinanty u sviti ta v Ukraini [Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, 11, pp. 48–72 [In Ukrainian].
 21. Kot, O.V. (2008). Teoretychni aspekty innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky ta yoho orhanizatsiino-ekonomichne zabezpechennia [Theoretical aspects of innovative development of the agrarian sector of economy and its organizational and economic support]. Problemy nauky, 9, pp. 30–37 [In Ukrainian].
 22. Muliar, O.D. (2011). Evoliutsiia teorii inovatsii ta yii rozvytok v ahrarnii sferi vyrobnytstva [Evolution of the theory of innovation and its development in the agrarian sphere of production]. Visnyk ZhNAEU, 2, pp. 50-61 [In Ukrainian].
 23. Oblasti vykorystannia droniv u silskomu hospodarstvi [Areas of use for drones in agriculture] (2016). Etrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/874-oblasti-vikoristannya-droniv-u-silskomu-gospodarstvi [In Ukrainian].
 24. Osetskyi, V.L., Kulish, V.A. (2018). Innovatsiina industrializatsiia yak nova model realizatsii yevrointehratsiinoi makroekonomichnoi polityky Ukrainy [Innovative industrialization as a new model of implementation of Ukraine's European integration macroeconomic policy]. Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektoru rozvytku Ukrainy: kontseptualni zasady, vyklyky ta protyrichchia : monohrafiia. Kyiv : Kyivskyi nats. un-t imeni Tarasa Shevchenka, pp.162-182 [In Ukrainian].
 25. Pervuju v mire plavuchuju jekofermu zapustjat v 2016 godu [The world's first floating eco-farm will be launched in 2016]. (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/663-pervuyu-v-mire-plavuchuyu-ekofermu-zapustyat-v-2016-godu [In Russian].
 26. Popova, O.V. (2007). Voprosy metodologii upravlenija innovacionnymi processami v APK [The methodology issues for managing innovative processes in the agro-industrial complex]. Retrieved from : http://bali.ostu.ru/umc/zj2007_1.php [In Russian].
 27. Priami investytsii (aktsionernyi kapital) v ekonomitsi Ukrainy/z Ukrainy: za krainamy svitu; krainamy YeS; vydamy ekonomichnoi diialnosti; po rehionakh (2010-2019) [Direct investment (equity) in the economy of Ukraine / from Ukraine: by countries of the world; by EU countries; by types of economic activity; by region (2010-2019)]. Kyiv: Derzhstat. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_2019u.xlsx [In Ukrainian].
 28. Ukraina posila pershe mistse za tempamy zrostannia importu do YeS silskohospodarskoi produktsii [Ukraine ranks first in terms of growth in imports into the EU of agricultural products]. Retrieved from: https://mind.ua/news/20202407-ukrayina-posila-pershe-misce-za-tempami-zrostannya-importu-do-es-silskogospodarskoyi-produkciyi [In Ukrainian].
 29. Fermy maibutnoho ‒ tse vertykalni khmarochosy [The farms of the future are vertical skyscrapers]. (2016). Retrieved from: https://uhbdp.org/ua/news/innovatsiji-v-apk/690-fermi-majbutnogo-tse-vertikalni-khmarochosi [In Ukrainian].
 30. Shpykuliak, O.H., Hrytsaienko, M.I. (2016). Rozvytok innovatsiinoi diialnosti v ahrarnii sferi: menedzhment ta efektyvnist: monohrafiia [Development of innovative activity in agrarian sphere: management and efficiency: monograph]ю Kherson: OLDI-PLIuS [In Ukrainian].
 31. Shumpeter J. (1982). Teorija jekonomicheskogo razvitija [Theory of Economic Development]. (V.S. Avtonomova, Trans). Moskva: Progress [In Russian].
 32. Iankovska, O.I. (2010). Osoblyvosti innovatsii v silskomu hospodarstvi [Features of innovation in agriculture]. Ekonomika XXI stolittia: vyklyky ta problemy: materialy Vseukr. zaochn. nauk.-prakt. konf. (pp. 304‒308). Uzhhorod: ZakDU [In Ukrainian].
 33. Mind Innovation Index 2019: shtuchnyi intelekt, ale piratskyi soft [Mind Innovation Index 2019: artificial intelligence but pirated software]. Retrieved from: https://mind.ua/publications/20203121-mind-innovation-index-2019-shtuchnij-intelekt-ale-piratskij-soft [In Ukrainian].
 34. Osetskyi, V., Kulish, V. (2018). Investment cooperation of Ukraine and the countries of the European Union. Economics & Education, 03(01), pp.14-22 [In English].
Read article: ekonomikaapk_2020_4_p_54_65.pdf