ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 339.9:338.439.02 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005006
Аграрна політика і реформування

Agricultural transformations and peasant farms in the food security system of Ukraine / Hladii M.V., Luzan Yu.Ya. // Ekonomika APK. - 2020. - № 5 - P. 6

The purpose of the article is to identify the main stages and determine the market transformations effectiveness of the agricultural sector of the economy during the years of Ukraine's independence, substantiate the need to improve state regulation of the agricultural market, in particular, to create equal competitive conditions for the development of all types of business entities, determine the role and place of peasant farms in the food security system of Ukraine. Research methods. General and special methods of scientific cognition are used: logical - to determine socio-economic trends; economic-mathematical, statistical and comparative - for analytical calculations; a systematic approach to substantiate proposals for improving the situational change regulation in the agricultural economy; monographic - for the processing professional publications on a specified topic. Research results. The processes and effectiveness of market transformations in the agricultural sector of the Ukrainian economy are summarized, positive and negative trends are identified, the importance of the peasant farms functioning in the system of agro-industrial activity, their role, and place in the food supply and rural development are proved. The ways of creating equal competitive conditions for the effective development of all business forms, the need to change the emphasis of applying market mechanisms for regulating situational changes during current development of the Ukrainian agrarian sphere are justified Scientific novelty. The improvement of the state agrarian policy was further developed. It was identified the need to increase government attention to supporting the development of small producers, in particular peasant farms, preserving the natural resource of agricultural land, solving socio-economic problems in rural areas, and adjusting structural policies in the system of agro-industrial activity. Practical significance. The results of the study can be taken into account in the preparation of individual draft laws, in-depth research, in the educational process, in the practice of public administration, self-government and agricultural market participants. Tabl.: 5. Figs.: 2. Refs.: 26.
Key words: agricultural sector; peasant farms; agricultural market; market transformations; land use; food security

References

 1. Andriichuk, V.H. (2013). Ahropromyslovi formuvannia novoho typu ahropromyslovoho vyrobnytstva v konteksti rozvytku vitchyznianoho silskoho hospodarstva [New types of agroindustrial formations within the framework of the national agrarian development strategy]. Ekonomika APK, 1, pp. 3-16 [In Ukrainian].
 2. Andriichuk, V.H. (2009). Nadkontsentratsiia ahropromyslovoho vyrobnytstva i zemelnykh resursiv ta yii naslidky [Overconcentration of agro-industrial production and land resources and its consequences]. Ekonomika APK, 2, pp. 3-9 [In Ukrainian].
 3. Borodina, O.M. (2020). Ubezpechennia silskoho rozvytku zhyttia: yevropeiska polityka, oriientyry dlia Ukrainy [Rural proofing: the European policy and guidelines for Ukraine]. Ekonomika APK, 2, pp. 20–33. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002020 [In Ukrainian].
 4. Hadzalo, Ya.M., Luzan, Yu.Ya. (2017). Zemelna reforma: problemy i perspektyvy rozvytku ahrarnoi ekonomiky [Land reform: problems and prospects of development of agrarian economy]. Ekonomika APK, 1, pp. 5–14. [In Ukrainian].
 5. Haidutskyi, P.I. (2017). Nezabuti reformy v Ukraini 1991–2017 [Unforgettable reforms in Ukraine 1991–2017]. Blahodiina orhanizatsiia «Instytut stratehichnykh otsinok». Kyiv: DKS-tsentr [In Ukrainian].
 6. Haidutskyi, P.I. (2020). Pravda pro rynok zemli [The truth about the land market]. Kyiv: DKS-tsentr [In Ukrainian].
 7. Hladii, M.V., Luzan, Yu.Ya. (2020). Zemelna reforma: suchasni problemy i shliakhy vyrishennia [Land reform: current problems and solutions]. Ekonomika APK, 2, pp. 6–20. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002006 [In Ukrainian].
 8. Zhuk, V.M. (2017). Obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia za selozberihaiuchoiu modelliu ahrarnoho ustroiu Ukrainy: naukova dopovid [Circulation of agricultural lands according to the village-preserving model of the agrarian system of Ukraine: scientific report]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 9. Zhuk, V.M., Bezdushna, N.S., Popko, Ye.Yu. (2019). Kapitalizatsiia natsionalnoho bahatstva Ukrainy: vartist zemel silskohospodarskoho pryznachennia: nauk. dop. [Capitalization of national wealth of Ukraine: the value of agricultural land: a scientific report]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 10. Kropyvko, M.M. (2016). Ekonomika rozvytku selianskykh hospodarstv Ukrainy: monohrafiia [Economics of peasant farms development of Ukraine: monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 11. Kropyvko, M.F. (2015). Ahrarni peretvorennia v Ukraini na rubezhi XX-XXI st. [Agrarian transformations in Ukraine on the frontier of XX-XXI centuries]. Ekonomika APK, 11, pp. 125–128 [In Ukrainian].
 12. Lupenko, Yu.O., Khodakivska, O.V. (2016). Naukovi zasady zaprovadzhennia rynkovoho obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: nauk. dop. [Scientific principles of introduction of market circulation of agricultural lands: scientific report]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 13. Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M. (2015). Teoretyko-metodolohichne i normatyvno-pravove zabezpechennia transformatsii ahrarnoho sektoru Ukrainy do rynkovykh umov hospodariuvannia, naukovyi suprovid ta efektyvnist zaprovadzhennia [Theoretical, methodological and legal regulatory provisions for the adjustment of agrarian sector of economy of Ukraine to market economy: scientific research and the efficiency of implementation]. Ekonomika APK, 7, pp. 5–24 [In Ukrainian].
 14. Hadzalo, Ya.M., Hladii, M.V., Sabluk, P.T., Luzan, Yu.Ya. (2020). Modernizatsiia derzhavnoi polityky rozvytku ahrarnoi sfery Ukrainy: vyklyky, shliakhy vyrishennia: monohrafiia [Modernization of the state policy of agrarian sphere development Ukraine: challenges, solutions: monograph]. Kyiv: Ahrarna nauka [In Ukrainian].
 15. Borodina, O.M., Prokopa, I.V., Popova, O.L., et al. (2015). Polityka silskoho rozvytku na bazi hromad v Ukraini: nauk. dop. [Community-based rural development policy in Ukraine: a scientific report]. Kyiv: DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy» [In Ukrainian].
 16. Hadzalo, Ya.M., Hladii, M.V., Sabluk, P.T., Luzan, Yu.Ya. (2018). Rozvytok ahrarnoi sfery ekonomiky v umovakh detsentralizatsii upravlinnia v Ukraini [Development of the agrarian sphere of the economy under conditions of management decentralization in Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka [In Ukrainian].
 17. Malik, M.Y., Shpykuliak, O.H., Mamchur, V.A., et al. (2019). Rozvytok silskohospodarskoi kooperatsii ta intehratsiini protsesy v ahrarnomu sektori ekonomiky [Development of agricultural cooperation and integration processes in the agricultural sector of the economy]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 18. Sabluk, P.T. (2016). Ahroekonomichni transformatsii v Ukraini: napriamy ta perspektyvy rozvytku: monohrafiia [Agroeconomic transformations in Ukraine: directions and prospects of development: monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 19. Sabluk, P.T., Luzan, Yu.Ya. (2019). Ahrarna polityka ta chynnyky yii realizatsii [Agrarian policy and factors for its implementation]. Ekonomika APK, 10, pp. 6–17. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006 [In Ukrainian].
 20. Fedorov, M.M. (2011). Zemelna reforma i rozvytok rynku zemelnykh vidnosyn [Land reform and development of the land relations market]. Ekonomika APK, 7, pp. 55–60 [In Ukrainian].
 21. Foks, Dzheff (2017). Torhovelna polityka SShA – chas pochaty spochatku [US trade policy is time to start over]. Ekonomika Ukrainy, 5-6, pp. 16-30 Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_5-6_4 [In Ukrainian].
 22. Khvesyk, M.A., Bystrov, I.K., Klynovyi, D.V. (2018). Pryrodni resursy u finansovo-ekonomichnomu zabezpechenni rozvytku ob’iednanykh terytorialnykh hromad [Natural resources in financial and economic support of the development of united territorial communities]. Kyiv: DU «IEPR» NAAN [In Ukrainian].
 23. Khodakivska, O.V., Mohylnyi, O.M. (2020). Selianske pytannia. Vid obshchynnoho zemlevolodinnia do ekonomichnykh ahrokholdynhiv [The peasant question. From communal land ownership to economic agroholdings]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 24. Shpykuliak, O.H. (2009). Instytutsii ahrarnoho rynku: monohrafiia [Agrarian market institutions: monograph]. Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 25. Shpychak, O.M., Bodnar, O.V. (2012). Problemy vlasnosti ta formuvannia rynku zemli silskohospodarskoho pryznachennia [Problems of ownership and formation of the agricultural land market]. Ekonomika APK, pp. 3–9. [In Ukrainian].
 26. Shpychak, O.M. (2013). Riven tsin zemel silskohospodarskoho pryznachennia – zaporuka efektyvnoho funktsionuvannia yikh rynku [The price level of agricultural land is the key to the effective functioning of their market]. Ekonomika APK, 3, pp. 38–43 [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2020_5_p_6_21.pdf