ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 334:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008072
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Formation of institutional components of cooperative development of alternative energy in the agricultural sector of economy / Shpykuliak O.H., Bilokinna I.D. // Ekonomika APK. - 2020. - № 8 - P. 72

The purpose of the article is to characterize the role of "green" cooperatives in the formation of institutional components of the development of alternative energy in the agricultural sector of the economy. Research methods. The article uses such a theoretical method as generalization during the study of the essence of the category of "green" energy cooperative. As well as the method of analysis in the process of considering the current state of development of alternative energy in Ukraine. In addition, an explanation method was used to study the role of "green" energy cooperatives in the development of alternative energy. Research results. The basic concept of "cooperation" and the derivative "energy cooperative" from the point of view of various authors are considered, the own explanation of the term "green" energy cooperative is given. The state of development of alternative energy in Ukraine is described. The trends of energy consumption based on renewable sources in the country for 2013-2018 are analyzed, according to which the share of energy supply from renewable sources is growing every year in 2018 with a rate of 4.6%. Motivations for active construction of solar power plants with the largest number of such in Dnipropetrovsk and Ternopil regions were noted. The institutional components of the development of alternative energy are noted, the emphasis is on "green" cooperatives. The main normative legal acts, ie formal institutions regulating renewable energy in the country, namely laws, orders, strategies are considered. An element of the institutional mechanism, such as organizations that control and structure the process of development of alternative energy sources, including in the agricultural sector of the economy, is analyzed. An example of successful experience of foreign countries in "green" energy cooperation, including the United Kingdom and Germany. Scientific novelty. The own explanation of the category "green" energy cooperatives "is formed. The importance of energy cooperatives in the development of the "green economy" in the agricultural sector of the economy is proved. Practical significance. The results of the study can be used to accelerate the further active development of "green" energy cooperatives, which will have a significant impact on increasing the production and consumption of alternative energy sources in rural areas, as well as reducing energy costs by farms and private farms. Tabl.: 1. Figs.: 2. Refs.: 23.
Key words: "green" energy cooperative; institutional mechanism; renewable energy sources; agricultural sector; institution; "green economy"

References

 1. Borshchevskyi, V., Kulish, I., Tsymbalista, N., Kravtsiv, I. (2017). Vykorystannia sotsialno-ekonomichnoho potentsialu kooperatsii dlia rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Using the socio-economic potential of cooperation for the development of rural areas of Ukraine]. NANU. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I. Dolishnoho NAN Ukrainy». Retrieved from: http://ird.gov.ua/irdp/p20170201.pdf/ [In Ukrainian].
 2. Vidnovliuvana enerhetyka v Ukraini (VDE) – tse realnist, nezalezhnist ta investytsii v maibutnie [Renewable energy in Ukraine (RES) is a reality, independence and investment in the future] (2017). Retrieved from: http://eremurus.info/wp-content/uploads/2017/06/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%92%D0%94%D0%95___%D1%86%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C__%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94.pdf. [In Ukrainian].
 3. Horbonos, F.V. & Pavlenchyk, N.F. (2013). Restrukturyzatsiia ekonomichnoho prostoru silskoi terytorialnoi odynytsi yak pidhruntia rozvytku kooperatsii [Restructuring of the economic space of a rural territorial unit as a basis for the development of cooperation]. Kooperatyvni chytannia : zb. materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. [In Ukrainian].
 4. Hroshi na ekoinnovatsii: de shukaty koshty dlia «zelenykh» initsiatyv [Money for eco-innovation: where to look for funds for "green" initiatives] (2017). Retrieved from: http://www.umoloda.kiev.ua/number/3250/159/118668/ [In Ukrainian].
 5. Enerhetychni kooperatyvy spryiatymut rozvytku zelenoi enerhetyky i vyrishenniu systemnykh problem – eksperty, narodni deputaty [Energy cooperatives will promote the development of green energy and solve systemic problems - experts, MPs.] (2018). Retrieved from: http://uacrisis.org/ua/52987-energetichni-kooperativi. [In Ukrainian].
 6. Enerhetychni kooperatyvy [Energy cooperatives]. Retrieved from: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ignatyev_s/energetichni-kooperativi-v-ukrajini-659172.html [In Ukrainian].
 7. Enerhetychni kooperatyvy: Dosvid Nimechchyny ta Avstrii [Energy cooperatives: The experience of Germany and Austria] (2018). Retrieved from: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/FEAO_Energy_cooperatives.pdf [In Ukrainian].
 8. «Zelenyi» rezerv — richni pidsumky alternatyvnoi enerhetyky v APK ta plany na 2018 ["Green" reserve - the annual results of alternative energy in agriculture and plans for 2018]. (2018). Retrieved from: https://agropolit.com/spetsproekty/396-zeleniy-rezerv--richni-pidsumki-alternativnoyi-energetiki-v-apk-ta-plani-na-2018 [In Ukrainian].
 9. Informatsiia shchodo potuzhnosti ta obsiahiv vyrobnytstva elektroenerhii obiektamy vidnovliuvanoi elektroenerhetyky, yakym vstanovleno «zelenyi» taryf [Information on the capacity and volume of electricity production by renewable electricity facilities, which have a "green" tariff] (2020). Derzhavne ahentstvo z enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia Ukrainy. Retrieved from: https://saee.gov.ua/sites/default/files/1_kv_2020_VDE.pdf [In Ukrainian].
 10. Na Ternopilshchyni seliany opaliuiut svoi domivky bryketamy z vidkhodiv malyny vlasnoho vyrobnytstv [In the Ternopil region, peasants heat their homes with briquettes from raspberry waste of their own production] (2018). Retrieved from: https://agroreview.com/news/na-ternopilshchyni-selyany-opalyuyut-svoyi-domivky-bryketamy-z-vidhodiv-malyny-vlasnoho-vyrobnyctva [In Ukrainian].
 11. Pro ratyfikatsiiu Paryzkoi uhody: Zakon Ukrainy vid 14.07.2016 # 1469-VIII [On ratification of the Paris Agreement: Law of Ukraine from 14.07.2016 No. 1469-VIII] (2016). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1469-19 [In Ukrainian].
 12. Stan i perspektyvy rozvytku maloi hidroenerhetyky, soniachnoi, vitrovoi ta inshykh dzherel ponovliuvanoi enerhii zarubizhnykh krain ta Ukrainy [Status and prospects of development of small hydropower, solar, wind and other renewable energy sources of foreign countries and Ukraine] (2018). Minenerhovuhillia Ukrainy DP «NEK «Ukrenerho» vidokremlenyi pidrozdil «Naukovo-proektnyi tsentr rozvytku obiednanoi enerhetychnoi systemy Ukrainy» DP «Natsionalna enerhetychna kompaniia «Ukrenerho». Retrieved from: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/4.-Stan-i-perspektyvy-rozvytku-PDE.pdf [In Ukrainian].
 13. Tugan-Baranovskij, M.I. (1989). Social'nye osnovy kooperacii [Social bases of cooperation]. Moskva: Jekonomika [In Russia].
 14. Ukrainskie fermy projavljajut interes k biogazovym ustanovkam. Biowatt. [Ukrainian farms are interested in biogas plants]. Retrieved from: http://biowatt.com.ua/trends/ ukrainskie-fermy-proyavlyayut-interes-k-biogazovym-ustanovkam/ [In Russia].
 15. Khodakivska, O.V., Shpykuliak, O.H., Suprun, O.M. (2017). Instytuty «zelenoi ekonomiky» u zabezpechenni staloho rozvytku ahrosektora: teoretychnyi vymir [Institutions of "green economy" in ensuring sustainable development of the agricultural sector: a theoretical dimension]. Biznes inform, 7, pp. 13-18 [In Ukrainian].
 16. Shpykuliak, O. & Sakovska, O. (2020). Agricultural cooperation as an innovation for rural development. Baltic Journal of Economic Studies, pp. 183-189 [In English]. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-183-189.
 17. Shpykuliak, O.H.& Ivanchenko, V.O. (2018). Dosvid Nimechchyny u rozvytku enerhetychnykh kooperatyviv: perspektyvy dlia Ukrainy [Germany's experience in the development of energy cooperatives: prospects for Ukraine]. Ekonomika APK, 8, pp. 92-101 [In Ukrainian].
 18. Malik, M.Y. (2014). Formuvannia ta rozvytok kooperatyvnykh vidnosyn v ahrarnii sferi ekonomiky Ukrainy [Formation and development of cooperative relations in the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomika APK, 7, pp. 76-82 [In Ukrainian].
 19. Borshchevskyi, V.& Mahas, V. Silskohospodarska kooperatsiia: rynkovi mekhanizmy rozvytku [Agricultural cooperation: market mechanisms of development]. Ekonomika APK, 10, pp. 14-19 [In Ukrainian].
 20. Gorbonos, F., Pavlenchyk, N. & Pavlenchyk, A. (2017) Cooperative as an organizational structure аnd а form of cooperation. Oxford Economic, pp. 1102-1108 [In English]
 21. Kaletnik, H.M. (2019). Perspektyvy pidvyshchennia enerhetychnoi avtonomii pidpryiemstv APK v ramkakh vykonannia enerhetychnoi stratehii Ukrainy [Prospects for increasing the energy autonomy of agricultural enterprises in the framework of the energy strategy of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 4, pp. 90-98 [In Ukrainian]. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104)
 22. Shpychak, O.M., Bodnar, O.V. & Pashko, S.O. (2019). Vyrobnytstvo biopalyva v Ukraini u konteksti optymalnoho vyrishennia enerhetychnoi problem [Biofuel production in Ukraine in the context of optimal solution of energy problem]. Ekonomika APK, 3, pp. 13-27 [In Ukrainian].
 23. Mesel-Veseliak, V.Ia. (2015). Vyrobnytstvo alternatyvnykh vydiv enerhetychnykh resursiv yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Production of alternative types of energy resources as a factor in improving the efficiency of agricultural enterprises]. Ekonomika APK, 2, pp. 18-27 [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2020_8_p_72_81.pdf