ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.1:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101060
Історія аграрної економічної думки

Scientific support for the development of agricultural reforms in Ukraine / Mesel-Veseliak V.Ya., Fedorov M.M. // Ekonomika APK. - 2021. - № 1 - P. 60

The purpose of the article is to reveal the main stages of the implementation of the agricultural reform in Ukraine, its scientific and legal support, to highlight the organizational scheme of land reform, according to which the reform of land relations in Ukraine was carried out, which formed the basis for the creation of economic formations of the market direction, capable of effectively working in new economic conditions. Research methods. The study is based on the fundamental provisions on the development of the agricultural sector in market conditions, the economy of nature management and land protection, the theory of agricultural production management, its sustainable development in the new conditions of its management, improvement of the legislative and regulatory framework for the activities of agricultural enterprises. To achieve this goal, modern general scientific methods and research techniques were used. Research results. The legal and scientific-methodological support for the implementation of land and agricultural reform in Ukraine has been processed, directions for improving the organizational and legal forms of management in market conditions are proposed, positive changes that have occurred as a result of the implementation of the agricultural reform in Ukraine are highlighted. Scientific novelty. The theoretical, methodological and organizational legal foundations of reforming land relations and the agricultural sector in Ukraine have been developed, the essence of transformation processes in agricultural production in the new economic conditions has been revealed. Practical significance. The research results can be taken into account in the further development and improvement of the regulatory framework and organizational and legal structures of agricultural production. Refs.: 29.
Key words: agrarian transformations; forms of management; land reform; agricultural reform; land market; division of land; rental income

References

 1. Yurchyshyn, V.V., Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov M.M., et al. (1993). Vidnosyny vlasnosti na zemliu. Vlasnist u silskomu hospodarstvi [Land ownership relations. Property in agriculture]. V.V. Yurchyshyna, P.T. Sabluka (Ed.). Kyiv: Urozhai, (pp. 241-260). [In Ukrainian].
 2. Halchynskyi, A. (2013). Notatky Prezydenta. Desiat rokiv z Prezydentom Leonidom Kuchmoiu [Notes of the President. Ten years with President Leonid Kuchma]. Kyiv: Lybid [In Ukrainian].
 3. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 18.12.1990 r. # 561-XII [Land Code of Ukraine from 18.12.1990 No. 561-XII]. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561-12 [In Ukrainian].
 4. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r. # 2768-3 [Land Code of Ukraine of October 25, 2001 No. 2768-3]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12 [In Ukrainian].
 5. Kuchma, L. (2008). Kroky stanovlennia natsionalnoi ekonomiky 1994-2004 roky.: dop. ta vystupy Prezydenta Ukrainy [Steps of formation of the national economy 1994-2004: reports and speeches of the President of Ukraine]. ofits. dok.: u 2 kn. Kyiv : Lybid [In Ukrainian].
 6. Lyst L.D. Kuchmy vid 15.11.1994 r. # 1-14/562 [Letter of LD Kuchma dated 15.11.1994 No. 1-14 / 562]. [In Ukrainian].
 7. Mesel-Veseliak, V.Ya. (1999). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady reformuvannia ahropromyslovoho vyrobnytstva v Ukraini [Organizational and economic principles of reforming agro-industrial production in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichna sytuatsiia ta shliakhy podolannia kryzovoho stanu v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy: tezy vystupiv uchasnykiv Vseukr. zboriv vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv, Kyiv, 14–15 sich. 1999 r. Kyiv. Rozd. 2: Orhanizatsiia vyrobnytstva ta zemelnykh vidnosyn, hl. 2.1. (pp. 129–135) [In Ukrainian].
 8. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (1995). Metodolohichni i metodychni pryntsypy hroshovoi otsinky silskohospodarskykh uhid [Methodological and methodical principles of monetary valuation of agricultural land]. Ekonomika APK, 2, pp. 11–16 [In Ukrainian].
 9. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2002). Udoskonalennia hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Improving the monetary valuation of agricultural land]. Ekonomika APK, 8, pp. 10–16 [In Ukrainian].
 10. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (1990). Zemelni vidnosyny na seli [Land relations in the countryside]. Silski visti. 235 [In Ukrainian].
 11. Osvoiennia rynku i rynkovykh vidnosyn v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy [Market development and market relations in the agro-industrial complex of Ukraine]. (1992). Materialy ukrainonimetskoho seminaru ekonomistiv ahrarnykiv, Kyiv, 15–22 zhovtnia 1991 r. Kyiv: UkrINTEI [In Ukrainian].
 12. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., et al. (1997). Posibnyk po reformuvanniu silskohospodarskykh ta pererobnykh pidpryiemstv [Guide to reforming agricultural and processing enterprises]. Kyiv: IAE [In Ukrainian].
 13. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya. (2000). Posibnyk po reformuvanniu silskohospodarskykh ta pererobnykh pidpryiemstv [Guide to reforming agricultural and processing enterprises]. Kyiv: IAE [In Ukrainian].
 14. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: Zakon Ukrainy vid 31.03.2020 r. # 552-IX [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands: Law of Ukraine from March 31, 2020 No. 552-IX]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20 [In Ukrainian].
 15. Pro dopovid Prezydenta Ukrainy Pro osnovni zasady ekonomichnoi ta sotsialnoi polityky, (Rozdil 5 “Ahrarna polityka”): Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 19 zhovtnia 1994 roku # 216/94-VR [On the Report of the President of Ukraine On the Basic Principles of Economic and Social Policy (Section 5 “Agrarian Policy”): Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of October 19, 1994 No. 216/94-VR]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show [In Ukrainian].
 16. Pro zemelnu reformu: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 18.12.1990 r. # 563-XII [On land reform: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine from 18.12.1990 No. 563-XII]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-12 [In Ukrainian].
 17. Pro metodyku normatyvnoi hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia ta naselenykh punktiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.03.1995 r. # 213 [On the methodology of normative monetary valuation of agricultural lands and settlements: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from March 23, 1995 No. 213]. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-95-p [In Ukrainian].
 18. Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennia zemelnoi reformy u sferi silskohospodarskoho vyrobnytstva : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10.11.1994 r. # 666/94 [On urgent measures to accelerate land reform in the field of agricultural production: Decree of the President of Ukraine of 10.11.1994 No. 666/94]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/793-94 [In Ukrainian].
 19. Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennia reformuvannia ahrarnoho sektora ekonomiky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 3.12.1999 r. [On urgent measures to accelerate the reform of the agricultural sector of the economy: Decree of the President of Ukraine of 3.12.1999]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1529/99 [In Ukrainian].
 20. Pro orendu zemli: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23.04. 1997 r. # 367/97 [On land lease: Decree of the President of Ukraine of 23.04. 1997 No. 367/97]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367/97 [In Ukrainian].
 21. Pro poriadok paiuvannia zemel, peredanykh u kolektyvnu vlasnist silskohospodarskym pidpryiemstvam i orhanizatsiiam: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8.08.1995 r. # 720/95 [On the procedure for distribution of lands transferred to collective ownership to agricultural enterprises and organizations: Decree of the President of Ukraine from 8.08.1995 No. 720/95]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95 [In Ukrainian].
 22. Pro pryvatyzatsiiu zemelnykh dilianok: Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.12.1992 r. # 15-92 [On privatization of land plots: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 26, 1992 No. 15-92]. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-92 [In Ukrainian].
 23. Pro selianske (fermerske) hospodarstvo: Zakon Ukrainy vid 22.06.1993 3312-XII [On the peasant (farmer) economy: Law of Ukraine from 20.12.1991 No. 2009–XII]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3312-12#Text [In Ukrainian].
 24. Pro formy vlasnosti na zemliu: Zakon Ukrainy vid 30.01.1992 r. # 2073 XII [On forms of land ownership: Law of Ukraine from 30.01.1992 No. 2073 XII]. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2073-12 [In Ukrainian].
 25. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M., Haidutskyi, P.I. et al. (1993). Rekomendatsii po orhanizatsii selianskykh (fermerskykh) hospodarstv v Ukraini (1 chastyna) [Recommendations for the organization of peasant (farmer) farms in Ukraine (1 part)]. P.T. Sabluk, V.Ya. Mesel-Veseliak (Ed.). Kyiv: IAE UAAN [In Ukrainian].
 26. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M., Haidutskyi, P.I. et al. (1993). Rekomendatsii po orhanizatsii selianskykh (fermerskykh) hospodarstv v Ukraini (2 chastyna) [Recommendations for the organization of peasant (farmer) farms in Ukraine (Part 2)]. P.T. Sabluk, V.Ya. Mesel-Veseliak (Ed.). Kyiv: IAE UAAN [In Ukrainian].
 27. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (1993). Rozvytok form hospodariuvannia: monohrafiia [Development of forms of management: a monograph]. Kyiv [In Ukrainian].
 28. Tymchasovyi poriadok provedennia robit po vydachi derzhavnykh aktiv kolektyvnym silskohospodarskym pidpryiemstvam, silskohospodarskym kooperatyvam, silskohospodarskym aktsionernym tovarystvam, u tomu chysli stvorenym na bazi radhospiv ta inshykh derzhavnykh silskohospodarskykh pidpryiemstv, na pravo kolektyvnoi vlasnosti na zemliu: Nakaz Derzhavnoho Komitetu Ukrainy po zemelnykh resursakh vid 15.03.1995 r. # 18 [Temporary procedure for issuing state acts to collective agricultural enterprises, agricultural cooperatives, agricultural joint-stock companies, including those created on the basis of state farms and other state agricultural enterprises, for the right of collective ownership of land: Order of the State Committee of Ukraine on Land 03.1995 No. 18]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-95#Text [In Ukrainian].
 29. Shliakhom radykalnykh ekonomichnykh reform (Rozdil 5 “Ahrarna polityka”): Dopovid Prezydenta Ukrainy Kuchmy L.D. vid 19 zhovtnia 1994 roku [Through radical economic reforms (Chapter 5 "Agrarian Policy"): Report of the President of Ukraine Kuchma LD of October 19, 1994]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216/94-vr#Text [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2021_01_p_60_71.pdf