ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 330.3:338.43.02 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103097
Наукова дискусія

Сonceptual assessment of the implementation of the principles of inclusive rural areas development with the participation of agroholding integrated formations / Shpykuliak O.H., Ihnatenko M.M., Shvets A.A. // Ekonomika APK. - 2021. - № 3 - P. 97

The purpose of the article is to make conceptual assessments of the implementation of the principles of inclusive rural areas development with the participation of agroholding integrated formations. Research methods. In the course of the research a number of general scientific and special methods were used, in particular: system-structural analysis and synthesis as the main methodological tool (in the analysis of directions of social responsibility and inclusive development of agroholding integrated formations); monographic (in determining the essence and methodological assessment of the role of agroholding integrated formations as integrated structures in the inclusive development of Ukraine's economy); extrapolations (with substantiation of potential and possibilities of strengthening of inclusive orientation in development of agroholding integrated formations for the future). Research results. The methodological context of inclusiveness in the effects of management in the agricultural sector of the economy in the formation of the concept of sustainability is outlined. Institutional and organizational-economic characteristics are revealed and priority roles of agroholding integrated formations in realization of principles of inclusive development of rural territories are identified. The emphasis on the direction of development of agroholding integrated formations on realization of projects of socially responsible management which will consider features of development of rural territories is defined as effective and methodically expedient. Scientific novelty. The methodological context of inclusiveness in the effects of management in the agricultural sector of the economy in the formation of the concept of sustainability is outlined. Institutional and organizational-economic characteristics are revealed and priority roles of agroholding integrated formations in realization of principles of inclusive development of rural territories are identified. The emphasis on the direction of development of agroholding integrated formations on realization of projects of socially responsible management which will consider features of development of rural territories is defined as effective and methodically expedient. Practical significance. Methodological substantiation of organizational and economic characteristics and conceptualization of the role of agroholding integrated formations in the implementation of the principles of inclusive rural areas development with proof of the need for stimulating involvement of this type of structures in the implementation of socially responsible management with projection to achieve sustainability through inclusiveness. Tabl.: 2. Refs.: 50.
Key words: inclusiveness; inclusive development; rural areas; inclusive economy; agroholding integrated formations; social responsibility; social projects; strategic role; institutions

References

 1. Bobukh, I.M. & Shchehel, S.M. (2018). Stratehichni oriientyry ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: inkliuzyvnist yak kliuchovyi priorytet [Strategic guidelines for Ukraine's economic growth: inclusiveness as a key priority]. Visnyk NAN Ukrainy, 7, pp. 55-70 [In Ukrainian].
 2. Borodina, O.M. & Prokopa, I.V. (2019). Inkliuzyvnyi silskyi rozvytok : naukovyi dyskurs [Inclusive rural development: scientific discourse]. Ekonomika i prohnozuvannia, 1, pp. 70-85 [In Ukrainian].
 3. Hutorov, A.O. (2018). Heneza formuvannia paradyhmy inkliuzyvnoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [The genesis of the formation of the paradigm of inclusive development of the national economy]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, 4, pp. 47–52 [In Ukrainian].
 4. Hutorov, A.O. (2019). Inkliuzyvnyi rozvytok ekonomiky i ahrarnoi sfery (teoriia, metodyka, analiz) [Inclusive development of economy and agrarian sphere (theory, methods, analysis)]. Kharkiv : Vyd-vo «Tochka» [In Ukrainian].
 5. Hutorov, A.O. (2016). Rozvytok intehratsiinykh vidnosyn v ahrarnomu sektori ekonomiky [Development of integration relations in the agricultural sector of the economy]. Kyiv : TOV «SIK HRUP UKRAINA» [In Ukrainian].
 6. Yemelianenko, L.M., Petiukh, V.M. & Dzenzeliuk, K.V. (2019). Intehralna otsinka inkliuzyvnoho rozvytku v Ukraini na natsionalnomu ta mistsevomu rivniakh [Integral assessment of inclusive development in Ukraine at the national and local levels]. Ekonomika ta derzhava, 6, pp. 4-10 [In Ukrainian].
 7. Zinchuk, T.O. (2016). Na pochatku poshuku stratehii inkliuzyvnoho zrostannia silskoi ekonomiky : svitovyi ta yevropeiskyi pidkhid [At the beginning of the search for a strategy for inclusive growth of the rural economy: a global and European approach]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 4, pp. 132-137 [In Ukrainian].
 8. Ihnatenko, M.M. (2015). Upravlinnia orhanichnym vyrobnytstvom ahrarnykh pidpryiemstv na zasadakh zdiisnennia sotsialnoi vidpovidalnosti [Management of organic production of agricultural enterprises on the basis of social responsibility]. Ekonomika i finansy, 12, pp. 4–11 [In Ukrainian].
 9. Zinchuk, T.O., Usiuk, T.V., Dankevych, V.Ye., et al. (2017). Inkliuzyvnyi rozvytok silskoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Inclusive development of the rural economy in the context of globalization challenges]. T. O. Zinchuk, N. M. Kutsmus (Ed.). Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury» [In Ukrainian].
 10. Kozhyna, A.V. (2018). Faktory inkliuzyvnoho mistsevoho rozvytku: pidkhody do klasyfikatsii [Factors of inclusive local development: approaches to classification]. Visnyk NADU. Seriia: Derzhavne upravlinnia, 4, pp. 21-30 [In Ukrainian].
 11. Kropyvko, M.M. (2016). Osnovni napriamy pidvyshchennia produktyvnosti selianskykh hospodarstv [The main directions of increasing the productivity of peasant farms]. Ekonomika APK, 12, pp. 51−58 [In Ukrainian].
 12. Lupenko, Yu.O. & Kropyvko, M.F. (2013). Ahrokholdynhy v Ukraini ta posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikh diialnosti [Agroholdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities]. Ekonomika APK, 7, pp. 5-21 [In Ukrainian].
 13. Lupenko, Yu.O. & Khodakivska, O.V. (2018). Modeli obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia: rezultaty anketnykh doslidzhen [Models of agricultural land turnover: results of questionnaires]. Ekonomika APK, 9, pp. 5−15 [In Ukrainian].
 14. Mantsurov, I.H. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok yak osnova protydii hlobalnym vyklykam sohodennia [Inclusive development as a basis for counteracting today's global challenges]. Ekonomika Ukrainy, 10(683), pp. 71-87 [In Ukrainian].
 15. Materialy Vseukrainskoho blahodiinoho fondu «Razom z Kernel» [Materials of the All-Ukrainian Charitable Foundation "Together with Kernel"]. Retrieved from: https://razom.kernel.ua/ [In Ukrainian].
 16. Materialy pressluzhby TOV SP «NIBULON» [Materials of the press service of JV LLC “NIBULON”]. Retrieved from: https://www.nibulon.com/news/novini-kompanii.html [In Ukrainian].
 17. Materialy richnykh zvitiv pro sotsialnu vidpovidalnist ahrokholdynhu «Myronivskyi khliboprodukt» (MKhP) [Materials of annual reports on the social responsibility of the agricultural holding "Mironovsky Hliboproduct"]. Retrieved from: https://mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/stalyy-rozvytok [In Ukrainian].
 18. Materialy richnykh zvitiv pro sotsialnu vidpovidalnist ahrokholdynhu «Astarta» [Materials of annual reports on the social responsibility of the agricultural holding "Astarta"]. Retrieved from: https://astartaholding.com/ [In Ukrainian].
 19. Materialy saitu Epitsentr Ahro [Materials of the site Epicenter Agro]. Retrieved from: https://razom.kernel.ua/ https://epicentr-agro.com/shareholder/pajovyk-1/ [In Ukrainian].
 20. Materialy saitu Pryntsypy vidpovidalnoho investuvannia [Site materials Principles of Responsible Investing]. Retrieved from: https://www.unpri.org/pri/about-the-pri [In Ukrainian].
 21. Materialy shchodo sotsialnoi vidpovidalnosti kompanii UKRPROMINVEST-AHRO [Materials on social responsibility of UKRPROMINVEST-AGRO]. Retrieved from: http://www.upi-agro.com.ua/ua/Responsibility# [In Ukrainian].
 22. Mirzoieva, T.V. (2020). Stratehichni napriamy rozvytku likarskoho roslynnytstva : monohrafiia [Strategic directions of development of medicinal plant growing: monograph]. Kyiv : Komprynt [In Ukrainian].
 23. Mohylnyi, O.M. & Khodakivska, O.V. (2017). Ahrokholdynhy Ukrainy: ahrarna polityka ta vyklyky maibutnomu [Agroholdings of Ukraine: agricultural policy and challenges for the future]. Ekonomika APK, 6, pp. 33-41 [In Ukrainian].
 24. Shevchenko, L.I., Nika, O.I., Khom’iak, O.I. & Dem’ianiuk, A.A. (2008). Novyi slovnyk inshomovnykh sliv : blyzko 40000 sl. i slovospoluchen [New dictionary of foreign words: about 40,000 words and phrases]. L.I. Shevchenko (Ed.). Kyiv : ARII [In Ukrainian].
 25. Pavlov, O.I., Didukh, S.M. & Kushnir, O.I. (2020). Svitohliadni zasady inkliuzyvnoho rozvytku ahroprodovolchykh kholdynhiv [Worldview principles of inclusive development of agri-food holdings]. Infrastruktura rynku, 50, pp. 161–169. Retrieved from: http://www.market-infr.od.ua/journals/ 2020/50_2020_ukr/28.pdf [In Ukrainian].
 26. Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok dennyi u sferi staloho rozvytku do 2030 roku [Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development]. Retrieved from: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html [In Ukrainian].
 27. Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy # 722/2019 vid 30.09.2019 r. [On the Goals of Sustainable Development of Ukraine for the period up to 2030: Decree of the President of Ukraine No. 722/2019 of 30.09.2019]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text [In Ukrainian].
 28. Prohnimak, O.D. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy [Inclusive development of Ukraine: obstacles vs prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, 1(15), pp. 187-197. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/154014888.pdf [In Ukrainian].
 29. Richnyi zvit Natsionalnoho banku Ukrainy za 2020 rik: 10 faktiv pro te, yak zminylysia ekonomika ta finansova systema uprodovzh pershoho roku pandemii [Annual Report of the National Bank of Ukraine for 2020: 10 facts about how the economy and financial system changed during the first year of the pandemic]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-za-2020-rik-10-faktiv-pro-te-yak-zminilisya-ekonomika-ta-finansova-sistema-uprodovj-pershogo-roku-pandemiyi [In Ukrainian].
 30. Kropyvko, M.F. (2013). Rozvytok ahrarnykh kholdynhovykh formuvan ta zakhody z posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikhnoi diialnosti [Development of agrarian holding formations and measures to strengthen the social orientation of their activities]. M.F. Kropyvko (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 31. Lupenko, Yu.O., Malik, M.Yo., Zaiats, V.M., et al. (2016). Rozvytok pidpryiemnytstva i kooperatsii: instytutsionalnyi aspekt : monohrafiia [Development of entrepreneurship and cooperation: institutional aspect: monograph]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 32. Malik, M.Yo. (2019). Rozvytok silskohospodarskoi kooperatsii ta intehratsiini protsesy v ahrarnomu sektori ekonomiky : monohrafiia [Development of agricultural cooperation and integration processes in the agricultural sector of the economy: monograph]. M.Yo Malik (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 33. Statystychni dani Natsionalnoho banku Ukrainy [Statistical data of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 [In Ukrainian].
 34. Ford, Henri (2015). Moie zhyttia ta robota [My life and work]. (Uliana Dzhaman, Trans.). Kyiv : Nash Format [In Ukrainian].
 35. Tsili staloho rozvytku: Ukraina : Natsionalna dopovid 2017 [Sustainable Development Goals: Ukraine: National Report 2017]. Retreived from: https://menr.gov.ua/files/docs/Natsionalna%20dopovid%20TsSR%20Ukrainy_lypen%202017%20ukr.pdf [In Ukrainian].
 36. Shpykuliak, O.H. & Malik, M.Yo. (2019). Instytutsionalnyi analiz rozvytku pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky: metodychnyi aspect [Institutional analysis of business development in the agricultural sector of the economy: methodological aspect]. Ekonomika APK, 6, pp. 73–82 [In Ukrainian].
 37. Beatty, C., Crisp, R. & Gore, T. (2016). An inclusive growth monitor for measuring relationship between poverty and growth. JRF. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/312384938_An_inclusive_growth_monitor_for_measuring_the_relationship_between_poverty_and_growth [In English].
 38. Benner, C. & Pastor, M. (2016). Inclusive economy indicators: framework and indicator recommendations. Retrieved from: https://www.rockefellerfoundation.org/report/inclusive-economies-indicators-full-report/[In English].
 39. Chaddad, F. & Valentinov, V. (2017). Agency costs and organizational architecture of large corporate farms: evidence from Brazil. International Food and Agribusiness Management Review, 20(2), pp. 201-220. Retrieved from: https://ideas.repec.org/a/ags/ifaamr/264220.html [In English].
 40. Commission on Growth and Development, 2008, Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y [In English].
 41. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth/* COM/2010/2020 final. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020 [In English].
 42. Gagalyuk, T. & Valentinov, V. (2019). Agroholdings, turbulence, and resilience: the case of Ukraine. Journal of East European Management Studies, 24(3), pp. 484-496. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/335544517_Agroholdings_turbulence_and_resilience_The_case_of_Ukraine [In English].
 43. Gagalyuk, T., Valentinov, V. & Schaft, F. (2018). The Corporate Social Responsibility of Ukrainian Agroholdings: the Stakeholder Approach Revisited. Syst Pract Action. Res 31.675–698. https://doi.org/10.1007/s11213-018-9448-9 [In English].
 44. Hutorov, A., Lupenko, Yu., Zakharchuk, O., Hutorova, O., Dorokhov, O.A. (2020). Inclusive Development of the Ukrainian Economy. TEM Journal, 9(1), pp. 296-303. Retrieved from: http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_296_303.pdf [In English].
 45. Ianchovichina, Elena & S. Lundstrom, Gable (2012). What is Inclusive Growth? Commodity Prices and Inclusive Growth in Low-Income Countries. International Monetary Fund, Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres. https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/12631-9781616353797-en/12631-9781616353797-en-book.xml [In English].
 46. Inclusive Growth: Measurement and Determinants. Washington DC: IMF, 2013. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40613.0 [In English].
 47. Alekhina, Victoriia & Ganelli, Giovanni (2020). MF Working Paper Asia and Pacific Department Determinants of Inclusive Growth in ASEAN. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/03/Determinants-of-Inclusive-Growth-in-ASEAN-49547 [In English].
 48. Rauniyar, G. & Kanbur, R. (2009). Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literatur, Manila. Retrieved from: https://www.adb.org/documents/inclusive-growth-and-inclusive-development-review-and-synthesis-asian-development-bank [In English].
 49. Shahriar, Sh., Siwar Ch., et al. (2014). Prospects of Rural Transformation Centre (RTC) of Malaysia from the Perspective of Inclusive Rural Development. Current World Environment, 9(3), pp. 639-645. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/284320807_Prospects_of_Rural_Transformation_Centre_RTC_of_Malaysia_from_the_Perspective_of_Inclusive_Rural_Development [In English].
 50. Shpykuliak, О. & Bilokinna, I. (2019). “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engi neering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies, 5 (2), pp. 249–255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255 [In English].
Read article: ekonomikaapk_2021_03_p_97_111.pdf