ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 331.2.334.7 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104076
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Assessing motivative factors in the agricultural entrepreneurship development / Vitvitskyi V.V., Mamchur V.A. // Ekonomika APK. - 2021. - № 4 - P. 76

The purpose of the article is to assess the current state of motivational factors, in particular labor relations in the agrarian entrepreneurship development based on the system of factors of its formation. Research methods. In the process of the research, the dialectical method of cognition was used to analyze scientific works on the problem of the development of social and labor relations, the method of empirical research to assess and describe the current state and development of the research object. Research results. The main trends in the formation of motivational factors in the development of agricultural entrepreneurship, the influence of transformation processes on the development of social and labor relations, the level of economic activity, wages, and unemployment have been established. Institutional factors, labor legislation, the nature of labor relations, qualifications of workers, labor motivation are considered. It has been substantiated that the organizational factor in the formation of labor relations is collective agreements and contracts, their improvement in areas, their coordination and harmonization of the interests of employees and employers, the state as a society representative. Scientific novelty. Based on a comprehensive study of the motivational factors that stimulate the development of agricultural entrepreneurship, the directions of their solution are determined, practical measures are proposed to realize the scientific and market potential at the level of the industry and enterprises. Practical significance. The proposed measures make it possible to realize the potential for the formation and development of social and labor relations in the agricultural sector, in particular, agricultural entrepreneurship. Tabl.: 3. Figs.: 4. Refs.: 18.
Key words: assessment; motivational factors; development; labor relations; wage; agricultural entrepreneurship

References

 1. Ahrarni pidpryiemstva aktyvno shukaiut pratsivnykiv na robotu [Agricultural enterprises are actively looking for workers to work]. (2021). Retrieved from: https://proagro.com.ua/news/ukr/agrarni-pidpryyemstva-aktyvno-shukayut-praczivnykiv-na-robotu.html [In Ukrainian].
 2. Bohynia, D.P. & Hrishnova, O.A. (2000). Osnovy ekonomiky pratsi [Fundamentals of labor economics]. Kyiv : Znannia-Pres [In Ukrainian].
 3. Genkin, B.M. (2009). Osnovanija jekonomicheskoj teorii i metody organizacii jeffektivnoj raboty [Foundations of economic theory and methods of organizing effective work]. Moskva : Norma [In Russian].
 4. Hrishnova, O.A. (2004). Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyn: pidruchnyk [Labor economics and social and labor relations: textbook]. Kyiv : Znannia [In Ukrainian].
 5. Didenko, Serhii (2020). Oplata pratsi v Ukraini: otsinka zrostannia zarplat ta zaborhovanosti robotodavtsiv [Labor remuneration in Ukraine: an assessment of the growth of wages and employers' debt]. Retrieved from: https://ua.news/ua/oplata-truda-v-ukrayne-otsenka-rosta-zarplat-y-zadolzhennosty-rabotodatelej/ [In Ukrainian].
 6. Didenko, Serhii. Rynok pratsi ta dokhody: vplyv koronakryzy na zhyttia prostykh ukraintsiv [Labor market and income: the impact of coronacrisis on the lives of ordinary Ukrainian]. Retrieved from: https://ua.news/ua/rynok-truda-y-dohody-vlyyanye-koronakryzysa-na-zhyzn-prostyh-ukrayntsev/ [In Ukrainian].
 7. Babenko, A.H., et al. (2011). Ekonomika pratsi i sotsialno-trudovi vidnosyny :navchalno-naochnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Labor economics and social and labor relations: educational and visual aid for students of higher educational institutions]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska derzhavna finansova akademiia [In Ukrainian].
 8. Zarobitchany vyizhdzhatymut za kordon nazavzhdy – ekspert [Workers will go abroad forever - expert]. Retrieved from: https://ukr-live.com/news/116593 [In Ukrainian].
 9. Kolot, A.M. (2014). Transformacija instituta zanjatosti kak sostavljajushhaja global'nyh izmenenij v social'no-trudovoj sfere: fenomen prekarizacii [Transformation of the employment institution as a component of global changes in the social and labor sphere: the phenomenon of precarization]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, 3, pp. 10-13 [In Russian].
 10. Libanova, E.M. (2003). Rynok pratsi : navch. posib. [Labor market: a textbook]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury [In Ukrainian].
 11. Solianyk, T.H. (2016). Instytutsiini faktory, shcho vplyvaiut na produktyvnist pratsi [Institutional factors influencing labor productivity]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 6, pp. 139-143 [In Ukrainian].
 12. Tihomirova, O.G. (2008). Organizacionnaja kul'tura: formirovanie, razvitie i ocenka [Organizational culture: formation, development and evaluation]. Sankt-Peterburg : SPb GU ITMO [In Russian].
 13. Vasylchenko, V.S., Hrynenko, A.M., Hrishnova, O.A., Kerb, L.P. (2005). Upravlinnia trudovym potentsialom : navch. posib. [Management of labor potential: textbook]. Kyiv : KNEU [In Ukrainian].
 14. Fedunchyk, L.H. (2015). Realii rynku pratsi Ukrainy [Realities of the labor market of Ukraine]. Orhanizatsiino-upravlinski ta psykholohichni aspekty suchasnoho rynku pratsi Ukrainy : tezy dop. IV Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv ta aspirantiv (pp. 126–128). O.P. Kanivets, L.H. Novash (Ed.). Kyiv : IPK DSZU [In Ukrainian].
 15. Cherniavska, Ye.I. & Stryzhko, O.V. (2012). Sutnist ta struktura korporatyvnoi kultury pidpryiemstva v konteksti ekonomichnoho pidkhodu [The essence and structure of corporate culture of the enterprise in the context of the economic approach]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 7(178), pp. 349-353 [In Ukrainian].
 16. Shpektorenko, V.I. (2004). Rozvytok sotsialnoi infrastruktury rehionu : navch. posib. [Development of social infrastructure of the region: textbook]. Dnipropetrovsk : DRIDU NADU [In Ukrainian].
 17. Shpykuliak, O.H. & Malik, M. Y. 2005. Kadrovyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: upravlinskyi aspekt [Personnel potential of agricultural enterprises: management aspect]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 18. Yurchyk, U.B. (2016). Vzaiemozviazok efektyvnosti rynku pratsi ta yoho instytutsiinoho zabezpechennia [Relationship between labor market efficiency and its institutional support]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 17(4), pp. 109-113 [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2021_04_p_76_87.pdf