ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 63:351.823:316.42(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202106101
Сторінка молодого науковця

Methodological provisions of rural development in the context of the functioning of united territorial communities / Tomashuk I.O. // Ekonomika APK. - 2021. - № 6 - P. 101

The purpose of the article is the methodological substantiation of the economy of rural development of the united territorial communities on the basis of the system-active approach as a source and organization of scientific work. Research methods. Applied: the system-activity approach in the research methodology of the processes of cognition, practice and assessment of rural development; systematization of methodological approaches to the study of the processes of formation and economics of development of united territorial communities; the historical method - for building rural-forming models of rural development; methods of analysis and synthesis - to determine the types of rural economies by factor indicators; abstract-logical method - to substantiate the structure of the economic potential of rural development; program-targeted method - for managing rural development of territorial communities; structural-functional approach - for the algorithm for the implementation of the program-target method for the development of strategic directions for enhancing the development of the territorial community. Research result. The possibility of rural development of united territorial communities on the basis of improving the scientific base of their functioning and ensuring self-sufficiency is substantiated. Conceptually, the intensification of rural development focuses on the interaction of the object of study - the territorial and spatial basis of society, and the subject of study - the socio-economic system of management. Formed types of rural economies on the basis of agrocentrism contribute to overcoming poverty, and on the basis of diversification - to minimize the imbalance between rural and urban regions. Balanced rural development of UTC provides economic potential, which includes well-formed and involved production, labor, innovation, information, entrepreneurial, financial and social resources, opportunities and reserves. The formation and development of prospects for the balanced development of UTC is carried out on the basis of systemic, functional and program-targeted approaches. Scientific novelty. Rural-forming models of rural development have been formed. The methodological approaches of research of processes of functioning and development of rural territorial communities are systematized. The algorithm of use of the program-target method for management of rural development of the united territorial communities is offered. Practical significance. The methodology of research of rural development on the basis of system-activity approach and improved scientific base serves as a reference point for making rational organizational-administrative and socio-economic decisions on substantiation and choice of ways and directions of ensuring self-sufficiency of rural territorial communities. Tabl.: 2. Figs.: 2. Refs.: 32.
Key words: rural development; local community; economy; potential; management

References

 1. Berdanova, O.V. (2012). Stratehichne planuvannia mistsevoho rozvytku : navch. posib. [Strategic planning of local development: textbook]. Kyiv : TOV “Sofiia-A” [In Ukrainian].
 2. Vakhovych, I.M. & Kamenska, I.M. (2010). Rezervy naroshchuvannia finansovoi spromozhnosti rehioniv Ukrainy [Reserves for increasing the financial capacity of the regions of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, 3 (105), pp. 187–196 [In Ukrainian].
 3. Hotra, V.V. & Kovach, A.Ya. (2021). Vplyv protsesu detsentralizatsii na rozvytok silskykh terytorii [The impact of the decentralization process on the development of rural areas]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, 1(57), pp. 30–37 [In Ukrainian].
 4. Shevchenko, O.V., et al. (2020). Detsentralizatsiia i formuvannia polityky rehionalnoho rozvytku v Ukraini : nauk. dop. [Decentralization and formation of regional development policy in Ukraine: scientific report]. Ya.A. Zhalilo (Ed.). Kyiv : NISD [In Ukrainian].
 5. Dudziak, O.A. & Pokotylska, N.V. (2018). Zahalna metodolohiia doslidzhennia rozvytku silskykh terytorii [General methodology for the study of rural development]. Innovatsiina ekonomika. № 3–4(74). S. 75–79 [In Ukrainian].
 6. Kyryziuk, S.V. (2015). Identyfikatsiia typiv silskoi ekonomiky Ukrainy: klasternyi analiz [Identification of types of rural economy of Ukraine: cluster analysis]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 12 (2), pp. 121–124 [In Ukrainian].
 7. Kucher, R.-D. A. (2013). Rozvytok instytutsiinoho zabezpechennia silskykh terytorii [Development of institutional support for rural areas]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, 6 (104), pp. 299–305 [In Ukrainian].
 8. Leshanych, S.Ye. (2013). Formuvannia skladovykh ekonomichnoho potentsialu rehionu [Formation of elements of economic potential of the region]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, 2. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Modre_2013_2_32 [In Ukrainian].
 9. Lobas, M.H. & Rossokha, V.V. (2012). Tendentsii v dyferentsiatsii suchasnoi ekonomichnoi nauky [Trends in the differentiation of modern economics]. AhroInKom, 1–3, pp. 25–30 [In Ukrainian].
 10. Malyi, I.Y. (2011). Rozvytok ekonomiky i derzhavy: vid ekonomichnoi teorii do nauky upravlinnia [Development of the economy and the state: from economic theory to the science of management]. Ekonomichna teoriia, 4, pp. 7–14 [In Ukrainian].
 11. Lupenko, Yu.O. & Hutorov, A.O. (2021). Metodychni rekomendatsii z otsiniuvannia rivnia inkliuzyvnoho rozvytku silskoho sotsiumu ta silskykh terytorii [Methodical recommendations for assessing the level of inclusive development of rural society and rural areas]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 12. Zatserkovnyi, V.I., et al. (2017). Metodolohiia naukovykh doslidzhen: navch. posib. [Research methodology: textbook]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [In Ukrainian].
 13. Mokhort, N. (2018). Metodolohichni aspekty pobudovy modeli otsiniuvannia dynamiky rozvytku ob’iednanykh terytorialnykh hromad [Methodological aspects of building a model for assessing the dynamics of development of united territorial communities]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 1(36), pp. 141–147 [In Ukrainian].
 14. Hadzalo, Ya.M., Zhuk, V.M., Mohylova, M.M., et al. (2019). Naukovi osnovy i stratehichni priorytety staloho rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Scientific bases and strategic priorities of sustainable development of rural areas of Ukraine]. Ya.M. Hadzalo (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 15. Konverskyi, A.Ye. 2010. Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen : navch. posib. [Fundamentals of methodology and organization of scientific research: textbook]. A.Ye. Konverskyi (Ed.). Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury [In Ukrainian].
 16. Petrushkivskyi, V.H. (2014). Teoretychni pidkhody do vyznachennia silskykh terytorii [Theoretical approaches to the definition of rural areas]. Problemy ekonomiky, 4, pp. 127–131 [In Ukrainian].
 17. Podolynskyi, S.A. (2000). Vybrani tvory [Selected works]. Kyiv : KNEU [In Ukrainian].
 18. Borovska, O.Yu., et al. (2017). Potentsial rozvytku terytorii: metodolohichni zasady formuvannia i naroshchennia : monohrafiia [Potential of development of territories: methodological bases of formation and increase: monograph]. Dnipro : DRIDU NADU [In Ukrainian].
 19. Lupenko, Yu.O., Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., et al. (2014). Rezultaty i problemy reformuvannia silskoho hospodarstva Ukrainy [Agricultural reform in Ukraine: results and problems]. Ekonomika APK, 7, pp. 26–38 [In Ukrainian].
 20. Hadzalo, Ya.M., Lupenko, Yu.O., Pugachov, M.I., et al. (2016). Rozvytok ekonomiky silskoho hospodarstva Ukrainy v 2011–2015 rr. : naukova dopovid [Development of the agricultural economy of Ukraine in 2011–2015: scientific report]. Yu.O. Lupenko (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 21. Rossokha, V.V. (2009). Metodolohiia ta yii rol v suchasnykh ekonomichnykh doslidzhenniakh [Methodology and its role in modern economic research]. AhroInKom, 1–4, pp. 50–55 [In Ukrainian].
 22. Rossoha, V.V. & Petrichenko, A.A. (2019). Metodologija issledovanija rynka moloka i molochnoj produkcii [Methodology for researching the market for milk and dairy products]. Strategija i taktika razvitija proizvodstvenno-hozjajstvennyh sistem : sb. nauch. trud. Gomel' : GGTU im. P. O. Suhogo (pp. 191–197) [In Russian].
 23. Rossokha, V.V. (2019). Upravlinnia formuvanniam ta vykorystanniam sotsialnoho kapitalu [Management of the formation and use of social capital]. Innovatsii v partnerskii vzaiemodii osvity, ekonomiky ta sotsialnoho zakhystu v umovakh inkliuzii ta prahmatychnoi reabilitatsii sotsiumu : zb. tez nauk. robit uchasn. mizhnar. nauk.-prakt. konf. Podilskyi spetsialnyi navchalno-reabilitatsiinyi sotsialno-ekonomichnyi koledzh (pp. 44–46) [In Ukrainian].
 24. Sava, A.P. (2018). Rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii : monohrafiia [Regulation of rural development: monograph]. Ternopil : Krok [In Ukrainian].
 25. Semykina, M.V. & Volkova, H.K. (2018). Sotsialnyi kapital v umovakh transformatsii zainiatosti: monohrafiia [Social capital in the conditions of employment transformation: monograph]. Kropyvnytskyi : TOV “KOD” [In Ukrainian].
 26. Lupenko, Yu.O., Malik, M.Yo., Bulavka, O.H., et al. (2019). Stratehichni napriamy staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030]. Yu.O. Lupenko (Ed.). Kyiv : NNTs IAE [In Ukrainian].
 27. Kravtsiv, V.S., Storonianska I.Z. (2020). Terytorialni hromady v umovakh detsentralizatsii: ryzyky ta mekhanizmy rozvytku: monohrafiia [Territorial communities in the conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph]. V.S. Kravtsiv, I.Z. Storonianska (Ed.). Lviv : DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy» [In Ukrainian].
 28. Lupenko, Yu.O., Mohylova, M.M., Riabokon, V.P., et al. (2020). Formuvannia ob’iednanykh terytorialnykh hromad u silskii mistsevosti (informatsiino-analitychnyi ohliad) [Formation of united territorial communities in rural areas (information and analytical review)]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 29. Chernysh, E.A. (2009). Prognozirovanie i planirovanie v uslovijah rynka [Forecasting and planning under market conditions]. Moskva : PRIOR [In Russian].
 30. Fukuyama, F. (1997). Social capital and the modern capitalist economy: Creating a high trust workplace. Stern Business Magazine. Vol. 4 (1), pp. 1–16 [In English].
 31. Calatrava, J. (2016). Origin and evolution of rural development concept and policies: from rural communities to territories. Old and new worlds: the global challenges of rural history: international conference, 27–30 January 2016, Lisbon (pp. 1–18) [In English].
 32. Torre, A. & Wallet, F. (2016). Regional Development in Rural Areas. Analytical Tools and Public Policies. Springer International Publishing. Retrieved from: https://doi.org10.1007/978-3-319-02372-4 [In English].
Read article: ekonomikaapk_2021_06_p_101_116.pdf