ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.43:633.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202106054
Економіка агропромислового виробництва

Efficiency of grain production in Ukraine: analysis of the current state and prospects for improvement / Cheremisina S.H., Rossokha V.V. // Ekonomika APK. - 2021. - № 6 - P. 54

The purpose of the article is to conduct a comprehensive analysis of the efficiency of grain production in Ukraine, to identify priority factors of influence and to justify directions for its further improvement. Research methods. In the process of research a number of methods were used: abstract-logical - to formulate conclusions; comparative analysis - to compare the efficiency of grain production and identify trends in their change; tabular - for a visual representation of the results of the study; statistical - in determining the variation of production volumes and efficiency indicators of grain crops; calculation-constructive - for calculation of indicators of efficiency of production of grain crops and substantiation of their normative indicators; monographic - when detailing the current level of efficiency of the grain economy of Ukraine; factor analysis - to determine the factors influencing the profitability of grain production. Research results. Research has established a trend of stability of grain production in Ukraine. The progressive dynamics of growth of size and transformation of structure of expenses for production of grain crops is established, imbalances between growth of expenses and results of managing of commodity producers of grain crops in the context of regions of Ukraine are revealed. A comprehensive analysis of indicators of absolute and relative efficiency of grain production. The factor analysis of change of indicators of profitability of production of grain crops in Ukraine is carried out. The levels of normative prime cost and equivalent price of 1 ton of winter wheat and corn for grain are calculated. The main directions of increasing the efficiency of grain production are proposed. Scientific novelty. Methodological and practical aspects of studying the efficiency of grain production and substantiation of the directions of its increase have been further developed. Practical significance. These approaches and research results can be used by public and sectoral authorities in the organization of monitoring and development of priority measures to improve the efficiency of the domestic grain industry. Tabl.: 8. Refs.: 26.
Key words: cereals; production; costs; efficiency; profitability; price

References

 1. Prysiazhniuk, M.V., Zubets, M.V., Sabluk, P.T., et al. (2011). Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agrarian sector of the economy of Ukraine (state and prospects of development)]. M.V. Prysiazhniuk, M.V. Zubets, V.Ya. Mesel-Veseliak, M.M. Fedorov (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 2. Altukhov, A.I. (2015). Zernoproduktovyy podkompleks APK strany: problemy stanovleniya i razvitiya [Grain products subcomplex of the agro-industrial complex of the country: problems of formation and development]. Ekonomika sel'skokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy, 6, pp. 2-7 [In Russian].
 3. Analityky APK-Inform pidvyshchyly otsinku vyrobnytstva zerna v Ukraini na 2021/22 MR (2021) [APK-Inform analysts have increased the estimate of grain production in Ukraine by 2021/22 MY]. (2021). Retrieved from: https://www.apk-inform.com/uk/news/152119 [In Ukrainian].
 4. Andriichuk, V.H. (2006). Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [The efficiency of agricultural enterprises: theory, methodology, analysis].Kyiv : KNEU [In Ukrainian].
 5. Boyko, V.I. (2007). Zerno i rynok: monohrafiia [Grain and the market: monograph]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 6. Shpychak, O.M., Voskobiinyk, Yu.P., Shpykuliak, O.H., et al. (2013). Vytraty na efektyvnist vyrobnytstva produktsii v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh (monitorynh) [Costs of production efficiency in agricultural enterprises (monitorynh)]. Yu.P. Voskobiinyk (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 7. Hyrka, A.D., Kompaniiets, V.O. & Kulyk, A.O. (2019). Normuvannia vyrobnychykh vytrat ta prohnozuvannia efektyvnosti vyroshchuvannia pshenytsi ozymoi v umovakh pivnichnoho stepu Ukrainy [Standardization of production costs and forecasting the efficiency of growing winter wheat in the northern steppe of Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk,. 4(15), pp. 85-93 [In Ukrainian].
 8. Grudkina, T.I., Homajko, T.S. & Leljakin, A.O. (2014). Povyshenie jeffektivnosti proizvodstva produkcii rastenievodstva i formirovanie konkurentnyh preimushhestv sub#ektami agrobiznesa [Increasing the efficiency of crop production and the formation of competitive advantages by agribusiness subjects]. Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal «Koncept», 6, pp. 16–20 [In Russian].
 9. Gusmanov, R.U. & Nizomov, S.S. (2016). Povyshenie jekonomicheskoj jeffektivnosti proizvodstva zerna na osnove sovershenstvovanija otraslevoj struktury agroorganizacij [Increasing the economic efficiency of grain production based on improving the sectoral structure of agricultural organizations]. Mezhdunarodnyj issledovatel'skij zhurnal, 3 (45), part 1, pp. 24-28 [In Russian].
 10. Hutorova, O.O. & Stasenko, O.M. (2014). Hospodarskyi mekhanizm efektyvnoho vyrobnytstva zerna v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh: teoriia ta praktyka : monohrafiia [Economic mechanism of efficient grain production in agricultural enterprises: theory and practice: monograph]. Khark. nats. ahrar. un-t im. V.V. Dokuchaieva. Kharkiv : KhNAU, Fedorko [In Ukrainian].
 11. Zhaltyrova, O.I. (2019). Zernovoj rynok Respubliki Kazahstan: ocenka sostojanija, vyjavlenie problem i tendencij razvitija [Grain market of the Republic of Kazakhstan: assessment of the state, identification of problems and development trends]. Vestnik Innovacionnogo Evrazijskogo universiteta, 2(74), pp. 55-61 [In Russian].
 12. Zaburanna, L.V. (2014). Ekonomichna efektyvnist vyrobnytstva zerna ta shliakhy yii pidvyshchennia v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Economic efficiency of grain production and ways to increase it in agricultural enterprises]. Ekonomika APK, 3, pp. 55-61 [In Ukrainian].
 13. Zaika, S.O., Romanova, R.R. & Kurhan, V.O. (2018). Pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti zernovyrobnytstva v Ukraini [Improving the economic efficiency of grain production in Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii, 25, pp. 39-42 [In Ukrainian].
 14. Klochan, I.V. (2018). Pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti vyrobnytstva zerna v ahrarnykh pidpryiemstvakh Mykolaivskoi oblasti [Improving the economic efficiency of grain production in agricultural enterprises of the Nikolaev region]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 4(2), pp. 76-86 [In Ukrainian].
 15. Kolodiichuk, V.A. (2016). Intehralna otsinka ekonomichnoi efektyvnosti rehionalnykh lohistychnykh system pidpryiemstv zernoproduktovoho pidkompleksu APK Ukrainy [Integral assessment of economic efficiency of regional logistics systems of enterprises of grain subcomplex of agro-industrial complex of Ukraine]. Rehionalna ekonomika, 2, pp. 121-128 [In Ukrainian].
 16. Kuzmenko, I.V. (2015). Intensyfikatsiia zernovyrobnytstva yak osnovnyi napriam pidvyshchennia konkurentospromozhnosti [Intensification of grain production as the main direction of increasing competitiveness]. Ekonomika APK, 1, pp. 121-127 [In Ukrainian].
 17. Makarenko, P.M. (2007). Rynok zerna i rehionalne zernovyrobnytstvo: monohrafiia [Grain market and regional grain production: monograph]. Dnipropetrovsk : Herda [In Ukrainian].
 18. Mesel-Veseliak, V.Ya. (2018). Vyrobnytstvo zernovykh kultur v Ukraini: potentsiini mozhlyvosti [Production of grain crops in Ukraine: potential opportunities. Economics of agro-industrial complex]. Ekonomika APK, 5, pp. 5–14 [In Ukrainian].
 19. Shpychak, O.M., Bodnar, O.V., Lupenko, Yu.O., et al. (2017). Metodychni rekomendatsii shchodo rozshyrennia yemnosti vitchyznianoho rynku silskohospodarskoi produktsii i prodovolstva ta napriamiv naroshchennia dodanoi vartosti [Methodical recommendations for expanding the capacity of the domestic market of agricultural products and food and areas of added value increase]. O.M. Shpychak (Ed.). Kyiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 20. Nechaev, V.I. & Bondarenko, T.G. (2017). Glubokaja pererabotka zerna – novyj podhod k povysheniju ee jeffektivnosti (mezhgosudarstvennyj aspekt) [Deep processing of grain - a new approach to increasing its efficiency (interstate aspect)]. Prikladnye jekonomicheskie issledovanija,1, pp. 9-14 [In Russian].
 21. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (2021). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [In Ukrainian].
 22. Lupenko, Yu.O., Mesel-Veseliak, V.Ya., Hryshchenko, O.Yu. & Volosiuk, Yu.V. (2021). Prohnoz vyrobnytstva silskohospodarskoi produktsii v Ukraini u 2021 rotsi (berezen 2021 roku). Yu.O. Lupenko, V.Ya. Mesel-Veseliak (Ed.). Keiv: NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 23. Sidorenko, O.V. (2020). Jeffektivnost' proizvodstva zerna v sel'skohozjajstvennyh organizacijah: faktory i prioritety obespechenija [Efficiency of grain production in agricultural organizations: factors and priorities of provision]. Zernobobovye i krupjanye kul'tury,4(36), pp. 136-142 [In Russian].
 24. Khrystenko, H.M. (2013). Rozvytok ta napriamy pidvyshchennia efektyvnosti zernovoi haluzi [Development and directions of increase of efficiency of grain branch]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Aktualni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva, 53, pp. 182–188 [In Ukrainian].
 25. Cherchel, V.Yu. & Shevchenko, M.S. (2020). Ahroresursy i naukove modeliuvannia vyrobnytstva 100 milioniv tonn zerna [Agricultural resources and scientific modeling of production of 100 million tons of grain]. Zernovi kultury, 4(1), pp. 53-63 [In Ukrainian].
 26. Bazaluk O., Yatsenko O., Zakharchuk O., Ovcharenko O., Khrystenko O., Nitsenko V. Dynamic Development of the Global Organic Food Market and Opportunities for Ukraine. Sustainabilitu. 2020. № 12(17) (Skopus). Retrtieved from: https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/review_info/69418245c6e4e40790dc5dd62e7e75f6 [In English].
Read article: ekonomikaapk_2021_06_p_54_67.pdf