ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 631.1:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202107006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Agrarian reform in Ukraine, its scientific support, effectiveness / Hadzalo Ya.M., Sabluk P.T., Lupenko Yu.O., Mesel-Veseliak V.Ya., Fedorov M.M. // Ekonomika APK. - 2021. - № 7 - P. 6

The purpose of the article is to reveal the procedure of agrarian reform in Ukraine, its scientific and legal support, to work out the organizational scheme of land reform, which reformed land relations in Ukraine, which was the basis for creating market-oriented economic formations capable of working effectively in new economic conditions. Research methods. The basis for the study were the fundamental provisions for the development of the agricultural sector of the economy in market conditions, economics of nature and land protection, the theory of agricultural production management, sustainable development in new economic conditions, improving the legislative and regulatory framework of economic entities. To achieve this goal, modern general scientific methods and research techniques are used. Research results. The introduction into production of scientific developments of the NSC "Institute of Agrarian Economics" on the agrarian reform in Ukraine made it possible to double the production of gross agricultural output at constant prices 2016 Scientific novelty. The theoretical, methodological and organizational and legal foundations of reforming land relations and the agricultural sector of the economy in Ukraine have been developed, the essence of transformation processes in agricultural production in the new economic conditions has been revealed. Practical significance. Agrarian reform makes it possible to achieve an increase in production and its efficiency. The research results can be taken into account in the further development and improvement of the regulatory framework and organizational and legal structures of agricultural production. Refs.: 20.
Key words: agrarian transformations; forms of management; land reform; land market; land distribution; differential rental income; gross output; absolute rental income

References

 1. Yurchyshyn, V.V., Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M., et al. (1993). Vidnosyny vlasnosti na zemliu. Vlasnist u silskomu hospodarstvi [Land ownership relations. Property in agriculture]. V.V. Yurchyshyn, P.T. Sabluk (Ed.). Kyiv : Urozhai (pp. 241-260) [In Ukrainian].
 2. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 18.12.1990 r. # 561-XII [Land Code of Ukraine of 18.12.1990 No. 561-XII]. Retrieved from : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561-12 [In Ukrainian].
 3. Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 r. # 2768-3 [Land Code of Ukraine of October 25, 2001 No. 2768-3]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12 [In Ukrainian].
 4. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2002). Udoskonalennia hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Improving the monetary valuation of agricultural land]. Ekonomika APK, 8, pp. 10–16 [In Ukrainian].
 5. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V. Ya., et al. (1997). Posibnyk po reformuvanniu silskohospodarskykh ta pererobnykh pidpryiemstv [Guide to reforming agricultural and processing enterprises]. P.T. Sabluk, V.Ya. Mesel-Veseliak (Ed.). Kyiv : IAE [In Ukrainian].
 6. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya, et al. (2000). Posibnyk po reformuvanniu silskohospodarskykh ta pererobnykh pidpryiemstv [Guide to reforming agricultural and processing enterprises]. P.T. Sabluk, V.Ya. Mesel-Veseliak (Ed.). Kyiv : IAE [In Ukrainian].
 7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo umov obihu zemel silskohospodarskoho pryznachennia : Zakon Ukrainy vid 31.03.2020 r. # 552-IX [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands: Law of Ukraine of March 31, 2020 No. 552-IX]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20 [In Ukrainian].
 8. Pro dopovid Prezydenta Ukrainy „Pro osnovni zasady ekonomichnoi ta sotsialnoi polityky”, (Rozdil 5 “Ahrarna polityka”) : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 19 zhovtnia 1994 roku # 216/94-VR [On the Report of the President of Ukraine “On the Basic Principles of Economic and Social Policy” (Chapter 5 “Agrarian Policy”): Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of October 19, 1994 No. 216/94-VR]. Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show [In Ukrainian].
 9. Pro zemelnu reformu : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 18.12.1990 r. # 563-XII [On land reform: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine of December 18, 1990 No. 563-XII]. Retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-12 [In Ukrainian].
 10. Pro metodyku normatyvnoi hroshovoi otsinky zemel silskohospodarskoho pryznachennia ta naselenykh punktiv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.03.1995 r. # 213 [On the methodology of normative monetary valuation of agricultural lands and settlements: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 23, 1995 No. 213]. Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-95-p. [In Ukrainian].
 11. Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennia zemelnoi reformy u sferi silskohospodarskoho vyrobnytstva : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10.11.1994 r. # 666/94 [On urgent measures to accelerate land reform in the field of agricultural production: Decree of the President of Ukraine of 10.11.1994 No. 666/94]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/793-94 [In Ukrainian].
 12. Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennia reformuvannia ahrarnoho sektora ekonomiky : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 3.12.1999 r. [On urgent measures to accelerate the reform of the agricultural sector of the economy: Decree of the President of Ukraine of 3.12.1999]. Retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1529/99 [In Ukrainian].
 13. Pro orendu zemli : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23.04. 1997 r. # 367/97 [On land lease: Decree of the President of Ukraine of 23.04. 1997 No. 367/97]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367/97 [In Ukrainian].
 14. Pro poriadok paiuvannia zemel, peredanykh u kolektyvnu vlasnist silskohospodarskym pidpryiemstvam i orhanizatsiiam: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8.08.1995 r. # 720/95 [On the procedure for distribution of lands transferred to collective ownership to agricultural enterprises and organizations: Decree of the President of Ukraine of August 8, 1995 No. 720/95]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95 [In Ukrainian].
 15. Pro pryvatyzatsiiu zemelnykh dilianok : Dekret Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.12.1992 r. # 15-92 [On privatization of land plots : Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 26, 1992 No. 15-92]. Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-92 [In Ukrainian].
 16. Pro selianske (fermerske) hospodarstvo : Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 r. # 2009 XII [On the peasant (farmer) farm: Law of Ukraine of 20.12.1991 No. 2009 XII]. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2009-12 [In Ukrainian].
 17. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M., Haidutskyi, P.I., et al. (1993). Rekomendatsii po orhanizatsii selianskykh (fermerskykh) hospodarstv v Ukraini (1 chastyna) [Recommendations for the organization of peasant (farmer) farms in Ukraine (1 part)]. P.T. Sabluk, V.Ya. Mesel-Veseliak (Ed.). Kyiv : IAE UAAN [In Ukrainian].
 18. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M., Haidutskyi, P.I., et al. (1993). Rekomendatsii po orhanizatsii selianskykh (fermerskykh) hospodarstv v Ukraini (2 chastyna) [Recommendations for the organization of peasant (farmer) farms in Ukraine (part 2)]. P.T. Sabluka, V.Ya. Mesel-Veseliaka (Ed.). Kyiv : IAE UAAN [In Ukrainian].
 19. Sabluk, P.T., Mesel-Veseliak, V.Ya., Fedorov, M.M. (1993). Rozvytok form hospodariuvannia na seli : monohrafiia [Development of forms of management in the countryside : monograph]. Kyiv [In Ukrainian].
 20. Tymchasovyi poriadok provedennia robit po vydachi derzhavnykh aktiv kolektyvnym silskohospodarskym pidpryiemstvam, silskohospodarskym kooperatyvam, silskohospodarskym aktsionernym tovarystvam, u tomu chysli stvorenym na bazi radhospiv ta inshykh derzhavnykh silskohospodarskykh pidpryiemstv, na pravo kolektyvnoi vlasnosti na zemliu : Nakaz Derzhavnoho Komitetu Ukrainy po zemelnykh resursakh vid 15.03.1995 r. # 18 [Temporary procedure for issuing state acts to collective agricultural enterprises, agricultural cooperatives, agricultural joint-stock companies, including those established on the basis of state farms and other state agricultural enterprises, for the right of collective ownership of land: Order of the State Committee of Ukraine on land resources of 15.03.1995 No. 18]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-95#Text [In Ukrainian].
Read article: ekonomikaapk_2021_07_p_6_15.pdf