ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 167.7:657.6 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202108058
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Theoretical basis of strengthening the action of the domestic institute of audit / Zhuk V.M., Melnyk K.P., Zhuk N.L., Voloshyna O.V. // Ekonomika APK. - 2021. - № 8 - P. 58

The purpose of the article is to provide a critical assessment of the institutional structure and capacity of the domestic audit system, to form a theoretical basis for strengthening its institutional effectiveness in the national interests and in the context of European integration and globalization of Ukraine's economy. Research methods. In the course of the research, the following methods were used: dialectical (in the knowledge of the substantive features of the institution of audit); monographic (analysis of the evolution of the institutional development of the audit institution); analysis (to clarify the compliance of the audit with the parameters of a socio-economic institution); synthesis and evaluation (for the study of Strategies and Concepts of the Audit Chamber of Ukraine); empirical (based on a comprehensive assessment of the current state of auditing in Ukraine); comparative analysis (the directions of integration of program documents for the development of the audit institute with the European Union and the International Federation of Accountants are determined), statistical (in the study of the state of audit activity in Ukraine); modeling and classification (to determine the internal structure of the audit institution, classification and hierarchy of its components); comparison (to prove the absence of heredity in the program documents of the Audit Chamber of Ukraine); abstrac1t-logical (theoretical generalizations of the directions of development of the audit institution in Ukraine and the formulation of conclusions). Research results. They consist in identifying the problems of heredity of program documents of the domestic audit system, their value guidelines and the formation of proposals for building an effective structure and hierarchy of components of the audit institution. Scientific novelty. They are associated with the use of an institutional approach to the periodization of the development of the audit system in Ukraine, ensuring its effectiveness through adherence to the hierarchy of components so characteristic of socio-economic institutions. Practical significance. The results obtained indicate the problems of the development of the domestic audit institution and the ways to overcome them using knowledge and approaches on the institutional theory of audit. Tabl.: 3. Figs.: 1. Refs.: 22.
Key words: audit; institutional audit theory; audit system modeling; strategies and concepts for the development of the audit institute; Audit Chamber of Ukraine; The Audit Public Oversight Body of Ukraine

References

 1. Bondar, M.I. (2003). Audyt v APK: navch. posibnyk. [Audit in the agro-industrial complex: textbook. manual]. Kyiv : KNEU [In Ukrainian].
 2. Bondar, V.P. & Bondar, Yu.V. (2015). Yakist v audyti ta deiaki aspekty v upravlinni yakistiu [Quality in audit and some aspects in quality management]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu. Vyp. 1(31). pp. 36-64 [In Ukrainian].
 3. Zhuk, V.M. (2019). Intehrovana zvitnist: retrospektyva i perspektyva v Ukraini [Integrated Reporting: A Retrospective and Perspective in Ukraine]. Oblìk ì fìnansi, 1(83), 20-27 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27.
 4. Zhuk, V.M. (2009). Naukove oznachennia instytutsionalnoi teorii bukhhalterskoho obliku (na zasadakh idei staloho rozvytku) [Scientific definition of institutional theory of accounting (based on the idea of sustainable development)]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, vol. 17, pp.139-146 [In Ukrainian].
 5. Valerii Zhuk, Oleg Kantsurov, Iryna Sadovska, Kateryna Melnyk, Anna Safarova, Olga Starenka, Kateryna Nahirska, Oksana Nuzhna, Nataliia Tluchkevych (2021). Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of rural areas in Ukraine. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, vol. 11 (2), Spicial Issue XXI, pp. 128-135. Retrieved from : http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf [In English].
 6. Zhuk, V.M. & Melnyk, K.P. (2020). Instytut audytu: sutnist ta yoho skladovi [Institute of audit: essence and its components] Ekonomika APK, 11, pp. 60-73 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011060
 7. Zdyrko, N.H. (2021). Audyt vidpovidnosti publichnykh zakupivel: teoretychni ta praktychni aspekty. [Audit vidpovidnosti publichnykh zakupivel: teoretychni ta praktychni aspekty]. Oblik i finansy, 1 (91), pp. 90-100 [In Ukrainian].
 8. Kamenska, T.O. (2015). Ryzyky v audyti ta yikh otsinka [Audit risks and their assessment]. Statystyka Ukrainy. 2. pp. 43-45 [In Ukrainian].
 9. Melnyk, K.P. (2021). Audytorske zabezpechennia staloho rozvytku silskykh terytorii: teoriia, metodolohiia, praktyka [Audit support for sustainable development of rural areas: theory, methodology, practice]. Doctor’s thesis. Kyiv. Retrieved from : http://www.iae.org.ua/images/iae/vchena_rada_02/2021/2021.04.21_melnyk_aref.pdf [In Ukrainian].
 10. Melnyk, K.P. (2020). Otsinka efektyvnosti instytutu audytu. [Evaluation of the effectiveness of the audit institute]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 6(80), pp. 108-115 [In Ukrainian].
 11. Petrik, E.A. (2013). Formirovanie i razvitie sovremennogo audita v Ukraine: institucional'nyj podhod [Formation and development of modern audit in Ukraine: an institutional approach]. Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet, 9, pp. 45–52 [In Rusinian].
 12. Semenyshena Nataliia; Khorunzhak Nadia; Sadovska Iryna. (2020). Evaluation of the adaptability of scientific theories for the development of accounting institute. Intelektine Ekonomika; Vilnius, 14 (1), pp 113-129 [In English].
 13. Redchenko, K.I. (2018). Audytorski posluhy na rynku ICO: mozhlyvosti i perspektyvy [Audit services in the ICO market: opportunities and prospects]. Statystyka Ukrainy, 1, pp. 54-61 [In Ukrainian].
 14. Redko, O.Yu. (2018). Osnovni iliuzii shchodo rynku audytu v Ukraini [The main illusions about the audit market in Ukraine]. Statystyka Ukrainy, 1, pp. 93-97 [In Ukrainian].
 15. Chyzhevska, L.V. & Antoniuk O.P. (2017). Suchasnyi stan ta mekhanizmy zabezpechennia konkurentospromozhnosti subiektiv audytorskoi diialnosti. [Current state and mechanisms for ensuring the competitiveness of auditing entities]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. 862 (pp. 261- 268) [In Ukrainian].
 16. Sherstiuk, O.L. (2016). Aspekty zastosuvannia profesiinykh sudzhen audytora [Aspects of application of professional judging of auditors]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, 2-3(35), pp. 459-471 [In Ukrainian].
 17. Pro Kontseptsiiu diialnosti Audytorskoi palaty Ukrainy na 2016-2017 roky: Rishennia Audytorskoi palaty Ukrainy vid 26.05.2016 r. # 325/8 [On the Concept of the Audit Chamber of Ukraine for 2016-2017: Decision of the Audit Chamber of Ukraine dated 26.05.2016 No. 325/8]. Retrieved from : https://ips.ligazakon.net/document/FN020839 [In Ukrainian].
 18. Pro Stratehiiu diialnosti APU na 2012-2017 roky : Rishennia Audytorskoi palaty Ukrainy vid 05.07.2012 r. # 252/5 [On the Strategy of the UBA for 2012-2017: Decision of the Audit Chamber of Ukraine dated 05.07.2012 No. 252/5]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr2_5230-12#Text [In Ukrainian].
 19. Stratehiia rozvytku аudytorskoi palaty Ukrainy do 2023 roku : Rishennia cherhovoho zizdu audytoriv Ukrainy vid 18.05.2019 r. # 1/13 [Strategy for the development of the Audit Chamber of Ukraine until 2023: Decision of the regular Congress of Auditors of Ukraine dated 18.05.2019 No. 1/13]. Retrieved from : https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/Stratehiia-rozvytu-Audytorskoi-palaty-Ukrainy-do-2023-roku.pdf [In Ukrainian].
 20. Zvity APU do Kabinetu Ministriv Ukrainy [Reports of the Audit Chamber of Ukraine to the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Retrieved from : https://www.apu.net.ua/zvit-do-kmu [In Ukrainian].
 21. Boersma, M. (2018). Financial Statement Networks: An Application of Network Theory in Audit. The Journal of Network Theory in Finance, 4(4) [In English].
 22. Humphrey, Ch. (2007). Debating Audit Expectations. Current Issues in Auditing: Michael Sherer, Stuart Turley. SAGE Publications Ltd. Retrieved from : https://sk.sagepub.com/books/current-issues-in-auditing-3e/n1.xml [In English].
Read article: ekonomikaapk_2021_08_p_58_66.pdf