ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 332.33:332.2.021.8 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202109082
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Choice of model of agrarian system of Ukraine as the basis of comprehensive sustainable rural development / Sabii I.M. // Ekonomika APK. - 2021. - № 9 - P. 82

The purpose of the article is to analyze the models of the agrarian system formed in Ukraine since independence. Identify a model of the agrarian system that will provide the most effective way to ensure the comprehensive sustainable development of rural areas and the preservation of the rural settlement network. Research methods. The following scientific methods were used for the research: dialectical knowledge of processes and phenomena; empirical (observation, comparison, description); comparative analysis; abstract-logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions). Research results. In the process of analyzing the models of the agrarian system, which were formed in Ukraine since independence, it was found that the most effective way to ensure comprehensive sustainable development of rural areas, preservation of rural settlement network will provide a model of the agrarian system, based on individual, farming medium agricultural enterprises (farming). Scientific novelty. The influence of the choice of the model of agrarian system on the possibility of ensuring comprehensive sustainable development of rural areas and preservation of the rural settlement network is determined. Practical significance. The model of the agrarian system, which will give the chance to provide the most effective comprehensive development of rural territories and preservation of a rural settlement network, is defined. It is proposed to amend the legislation of Ukraine, which will promote the development of the model of the agrarian system of Ukraine, which is based on individual farming, family farms, small and medium-sized agricultural enterprises (farming). Refs.: 33.
Key words: model of agrarian system; rural settlement network; land relations; land reform; sustainable development goals; comprehensive sustainable rural development; agricultural holdings; farming; farming; family farm; land management; competitiveness; village saving model

References

 1. Lupenko, Yu.O., Kropyvko, M.F., et al. (2017). Ahrarnyi ustrii Ukrainy : naukove vydannia [Agrarian system of Ukraine: scientific publication]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 2. Andriichuk, V.H. (2007). Kapitalizatsiia silskoho hospodarstva: stan ta ekonomichne rehuliuvannia rozvytku : monohrafiia [Capitalization of agriculture: the state and economic regulation of development : monograph]. Nizhyn : Aspekt-Polihraf [In Ukrainian].
 3. Verkhovna Rada Ukrainy [The Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/index [In Ukrainian].
 4. Hadzalo, Ya.M. & Zhuk, V.M. (2015). Naukovi osnovy rozvytku ahrarnoho pidpryiemnytstva ta silskykh terytorii za selozberihaiuchoiu modelliu : naukova dopovid [Scientific bases of development of agrarian business and rural territories according to the village-preserving model: scientific report]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 5. Hadzalo, Ya.M. & Luzan, Yu.Ya. (2017). Zemelna reforma: problemy i perspektyvy rozvytku ahrarnoi ekonomiky [Land reform: problems and prospects for the development of the agricultural economy]. Ekonomika APK, 1, pp. 5–14 [In Ukrainian].
 6. Haidutskyi, P.I. (2015). Ahrarna reforma L. D. Kuchmy v Ukraini [Agrarian reform of LD Kuchma in Ukraine]. Kyiv : TOV «Informatsiini systemy» [In Ukrainian].
 7. Haidutskyi, P.I. (2014). NeZalezhna ekonomika Ukrainy [InDependent economy of Ukraine]. Kyiv : TOF «Informatsiini systemy» [In Ukrainian].
 8. Haidutskyi, P.I. (2020). Pravda pro rynok zemli [The truth about the land market]. Kyiv : DKS Tsentr [In Ukrainian].
 9. Hutorov, A.O. (2019). Inkliuzyvnyi rozvytok ekonomiky i ahrarnoi sfery (teoriia, metodyka, analiz) [Inclusive development of the economy and agriculture (theory, methodology, analysis)]. Kharkiv : Vyd-vo «Tochka» [In Ukrainian].
 10. Danylenko, A.S. (2001). Osnovni napriamy udoskonalennia zemelnykh vidnosyn ta yikh rol u formuvanni stratehii natsionalnoi prodovolchoi bezpeky Ukrainy u XXI stolitti [The main directions of improving land relations and their role in shaping the strategy of national food security of Ukraine in the XXI century]. Ekonomika APK, 4, pp. 28–32 [In Ukrainian].
 11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/ [In Ukrainian].
 12. Lupenko, Yu.O., Malik, M.Yo., Shpykuliak, O.H., Mamchur, V.A. & Koriniets, R.Ya. (2021). Kontseptsiia rozvytku simeinykh fermerskykh hospodarstv na period do 2030 roku : proekt [The concept of development of family farms for the period up to 2030: project]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 13. Lupenko, Yu.O. & Kropyvko, M.F. (2013). Ahrokholdynhy v Ukraini ta posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikh diialnosti [Agroholdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities]. Ekonomika APK, 7, pp. 5–20 [In Ukrainian].
 14. Lupenko, Yu.O. & Khodakivska, O.V. (2015). Transformatsiia zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi (analitychnyi ohliad) [Transformation of land relations in agriculture (analytical review)]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 15. Lupenko, Yu.O., Khodakivska, O.V. & Yurchenko, I.V. (2019). Rynkovyi obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia: dosvid krain YeS [Market turnover of agricultural land: the experience of EU countries]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 16. Lupenko, Yu.O., Khodakivska, O.V. & Yurchenko, I.V. (2019). Svitovyi dosvid rynkovoho obihu zemli silskohospodarskoho pryznachennia [World experience of market circulation of agricultural land]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 17. Mykhnenko, A. & Shchur, N. (2011). Svitovi modeli sotsialnoi polityky: uroky dlia Ukrainy [World models of social policy: lessons for Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, pp. 219–227. Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2011_2_31 [In Ukrainian].
 18. Lupenko, Yu.O., Kropyvko, M.F., Malik, M.Yo., et al. (2013). Rozvytok ahrarnykh kholdynhovykh formuvan ta zakhody z posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikhnoi diialnosti [Development of agrarian holding formations and measures to strengthen the social orientation of their activities]. M. F. Kropyvko (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 19. Sava, A.P. (2018). Rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii : monohrafiia [Regulation of rural development: monograph]. Ternopil : Krok [In Ukrainian].
 20. Cait Latyfundyst [Latifundist site]. Retrieved from : https://latifundist.com/rating/top100#308 [In Ukrainian].
 21. Lupenko, Yu.O., Malik, M.Yo., Bulavka, O.H., et al. (2020). Stratehichni napriamy staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period up to 2030]. Yu. O. Lupenko (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 22. Stratehiia rozvytku silskoho hospodarstva ta silskykh terytorii [Strategy for the development of agriculture and rural areas]. (2019). Materialy Desiatoi mizhnarodnoi naukovopraktychnoi molodizhnoi konferentsii (u zaochnii formi), 10 zhovtnia 2019 roku. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 23. Uriadovyi portal [Government portal]. Retrieved from : https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina [In Ukrainian].
 24. FAO (FAO). Retrieved from : http://www.fao.org/family-farming-decade/home/ru/ [In Russian].
 25. Fedorov, M.M. (2011). Zemelna reforma i rozvytok rynkovykh zemelnykh vidnosyn [Land reform and development of market land relations]. Ekonomika APK, 7, pp. 55–60 [In Ukrainian].
 26. Khodakivska, O.V. & Levek, R. (2018). Zemelni vidnosyny: poshuk balansu interesiv mizh derzhavnym rehuliuvanniam ta neoliberalizmom [Land relations: finding a balance of interests between state regulation and neoliberalism]. Ekonomika APK, 6, pp. 5-17 [In Ukrainian].
 27. Khodakivska, O.V. & Mohylnyi, O.M. (2017). Ahrokholdynhy Ukrainy: ahrarna polityka ta vyklyky maibutnomu [Agroholdings of Ukraine: agricultural policy and challenges for the future]. Ekonomika APK, 6, pp. 33–41 [In Ukrainian].
 28. Khodakivska, O.V. & Mohylnyi, O.M. (2020). Selianske pytannia – vid obshchynnoho zemlevolodinnia do ekspansii ahrokholdynhiv : monohrafiia [The peasant question - from communal land tenure to the expansion of agricultural holdings: monograph]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 29. Zaiets, T. (2018). Skilky sil znyklo z karty Ukrainy za ostanni 20 rokiv [How many villages have disappeared from the map of Ukraine in the last 20 years]. Retrieved from : https://agropolit.com/news/9814-skilki-sil-zniklo-z-karti-ukrayini-za-ostanni-20-rokiv--ekspert [In Ukrainian].
 30. Rejting poluchatelej agrarnoj gospomoshhi v 2017-2019 godu. TOP-10 biznesmenov [Rating of recipients of agricultural state aid in 2017-2019. TOP-10 businessmen]. Retrieved from : https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/72-mlrd-gosdotatsiy-agrariyam-komu-dostalis-dengi-krome-kosyuka-bahmatyuka-i-kolesnikova [In Russian].
 31. Miliarder Kosiuk otrymav vid derzhavy 812 milioniv dotatsii [Billionaire Kosyuk received 812 million subsidies from the state]. 5 lystopada 2018 r. Ekonomichna pravda. Retireved from : https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/ [In Ukrainian].
 32. Andrushko S. Dopomozhy miliarderu: khto otrymuie naibilshi ahrarni dotatsii z biudzhetu [Help the billionaire: who receives the largest agricultural subsidies from the budget]. Radio Svoboda. 8 liutoho 2019 r. Retrieved from : https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29757789.html [In Ukrainian].
 33. Khodakivska,О. & Mohylnyi, О. (2018). The Modern State Agricultural Policy of Ukrainia: problems of countries with transition economy. Public Policy and Administration, 17, (4), pp. 526-538 [In English].
Read article: ekonomikaapk_2021_09_p_82_90.pdf