ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

UDS: 338.431 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202111006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

The principal contradictions of the organizational and economic mechanism for the development of the agrarian sector of Ukraine and ways to resolve them / Hadzalo Ya.M., Luzan Yu.Ya. // Ekonomika APK. - 2021. - № 11 - P. 6

The purpose of the article is to outline the principal contradictions of the organizational and economic mechanism at the present stage of development of the agrarian sphere of Ukraine, to substantiate the ways of their settlement. Research methods. The research used dialectical and logical methods of scientific knowledge, a systematic approach to studying current trends in the agricultural sector of Ukraine, a set of methods for processing statistical data that characterize the interaction of individual components of the organizational and economic mechanism of state regulation. Research results. The existence of essential contradictions in the functioning of the state regulatory system is proved. The corresponding contradictions, inconsistencies, and instability of its principal components at the present stage of development of the agrarian sphere of Ukraine are determined. Scientific novelty. The essence of contradictions of the organizational and economic mechanism of development of the agrarian sphere of Ukraine is revealed, the mechanisms which have the most significant influence on its functioning are defined, the ways of their improvement are offered. Practical significance. The study results can be taken into account in the preparation of draft legislation in-depth research in the educational process to improve the system of public administration of the agricultural sector of Ukraine. Tabl.: 4. Refs.: 36.
Key words: agrarian sphere; agrarian sector; state regulation; contradictions; organizational and economic mechanism

References

 1. Andriichuk, V.H. (2013). Ahropromyslovi formuvannia novoho typu [Agro-industrial formations of a new type]. Ekonomika APK, 1, pp. 3-15 [In Ukrainian].
 2. Borodina, O.M. (2020). Ubezpechennia silskoho sposobu zhyttia: Yevropeiska polityka, oriientyry dlia Ukrainy [Rural proofing: the European policy and guidelines for Ukraine]. Ekonomika APK, 2, pp. 20-33 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002020
 3. Haidutskyi, P.I. (2014). Nezalezhna ekonomika Ukrainy [Independent economy of Ukraine]. Kyiv : Vyd-vo «Informatsiini systemy» [In Ukrainian].
 4. Haidutskyi, P.I. (2015). Ahrarna reforma L. D. Kuchmy v Ukraini [Kuchma's agrarian reform in Ukraine]. Kyiv : TOV «Informatsiini systemy» [In Ukrainian].
 5. Hadzalo, Ya.M. & Luzan, Yu.Ya. (2017). Zemelna reforma: problemy ta perspektyvy rozvytku ahrarnoi ekonomiky [Land reform: problems and prospects for the development of the agricultural economy]. Ekonomika APK, 1, pp. 5-14 [In Ukrainian].
 6. Heiets, V.M. (2017). Chomu nastav chas pochynaty spochatku? [Why is it time to start over?]. Ekonomika Ukrainy, 5-6, pp. 31-39 [In Ukrainian].
 7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/ [In Ukrainian].
 8. Zhuk, V.M. (2017). Obih zemel silskohospodarskoho pryznachennia za selozberihaiuchoiu modelliu ahrarnoho ustroiu Ukrainy : nauk. dop. [Circulation of agricultural lands according to the village-preserving model of the agrarian system of Ukraine: scientific report]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 9. Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]. (2002).Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 3-4, St. 27. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text [In Ukrainian].
 10. Kyrylenko, I.H. & Ivchenko, V.Ye. (2016). Strukturni reformy v ahrarnomu sektori Ukrainy: svitovyi dosvid, ukrainski realii [Structural reforms in the agricultural sector of Ukraine: world experience, Ukrainian realities]. Ekonomika APK, 2, pp. 5-11 [In Ukrainian].
 11. Kropyvko, M.F. (2015). Ahrarni peretvorennia v Ukraini na rubezhi XX-XXI st. [Agrarian transformations in Ukraine at the turn of the XX-XXI centuries]. Ekonomika APK, 11, pp. 125-128 [In Ukrainian].
 12. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua [In Ukrainian].
 13. Lukinov, I.I. (1997). Investicionnaja aktivnost' v jekonomicheskom obnovlenii i roste [Investment activity in economic renewal and growth]. Jekonomika Ukrainy, 8, pp. 4-8 [In Russian].
 14. Lupenko, Yu.O. (2017). Stan ta perspektyvy staloho rozvytku silskykh terytorii [Status and prospects of sustainable development of rural areas]. Suchasni problemy ta perspektyvy staloho rozvytku silskykh terytorii : Zb. materialiv 16 konhresu vchenykh ekonomistiv-ahrarnykiv ta mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. m. Kyiv, 1 chervnia 2017 r. Lupenko Yu. O., Sabluk P. T. (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 15. Mesel-Veseliak, V.Ya. & Fedorov, M.M. (2015). Teoretyko-metodolohichne i normatyvno-pravove zabezpechennia transformatsii ahrarnoho sektoru Ukrainy do rynkovykh umov hospodariuvannia, naukovyi suprovid ta efektyvnist zaprovadzhennia [Theoretical-methodological and normative-legal support of transformations of the agrarian sector of Ukraine to market conditions of management, scientific support and efficiency of introduction]. Ekonomika APK, 7, pp. 5-24 [In Ukrainian].
 16. Hadzalo, Ya.M., Hladii, M.V., Sabluk, P.T. & Luzan, Yu.Ya. (2020). Modernizatsiia derzhavnoi polityky rozvytku ahrarnoi sfery Ukrainy: vyklyky, shliakhy vyrishennia : monohrafiia [Modernization of the state policy of development of agrarian sphere of Ukraine: challenges, ways of the decision: monograph]. Kyiv : Ahrarna nauka [In Ukrainian].
 17. Moldavan, L.V. (2016). Superechnosti zemelnoi reformy v ahrarnomu sektori ekonomiky Ukrainy v konteksti svitovoi praktyky [Contradictions of land reform in the agricultural sector of Ukraine's economy in the context of world practice]. Ekonomika ta prohnozuvannia, 2, pp. 148-159 [In Ukrainian].
 18. Nort Duhlas (2000). Instytutsii, Instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, Institutional change and the functioning of the economy]. (I. Dziuba, Trans). Kyiv : Osnovy [In Ukrainian].
 19. Osetskyi, V.L. (2018). Sotsialno-ekonomichni superechnosti rozvytku ahrarnoho rynku ta instytutsiini imperatyvy yoho stiikosti [Socio-economic contradictions of the agricultural market development and institutional imperatives of its stability]. Ekonomika APK, 9, pp. 16-20 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201809016
 20. Pro derzhavnu pidtrymku silskoho hospodarstva Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 # 1877-IV [On state support of agriculture of Ukraine: Law of Ukraine of 24.06.2004 No. 1877-IV]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15#Text [In Ukrainian].
 21. Pro priorytetnist sotsialnoho rozvytku sela ta ahropromyslovoho kompleksu v narodnomu hospodarstvi : Zakon Ukrainy vid 17.10.1990 # 400-XII [On the priority of social development of the village and agro-industrial complex in the national economy: Law of Ukraine of 17.10.1990 No. 400-XII]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12#Text [In Ukrainian].
 22. Protokol pro vstup Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii torhivli. Zheneva, 5 liut. 2008 r. [Protocol on Ukraine's accession to the World Trade Organization. Geneva]. 5 February 2008. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049 [In Ukrainian].
 23. Puhachev, M.I. (2017). Ahrarnyi sektor ekonomiky v umovakh instytutsiinykh zmin [The agricultural sector of the economy in terms of institutional change]. Ekonomika APK, 5, pp. 12-18 [In Ukrainian].
 24. Fedorov, M.M., Mesel-Veseliak, V.Ya., Khodakivska, O.V. (2016). Rozvytok zemelnykh vidnosyn v ahrarnii sferi : monohrafiia [Development of land relations in the agricultural sector: monograph]. Yu.O. Lupenko (Ed.). Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 25. Malik, M.Yo., Shpykuliak, O.H., Mamchur, V.A., et al. (2019). Rozvytok silskohospodarskoi kooperatsii ta intehratsiini protsesy v ahrarnomu sektori ekonomiky [Development of agricultural cooperation and integration processes in the agricultural sector of the economy]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 26. Rudenko, M.D. (2010). Jenergija progressa [Energy of progress]. Kiev : Izdatel' Mihajljuta A. A. [In Russian].
 27. Sabluk, P.T. & Luzan, Yu.Ya. (2019). Ahrarna polityka ta chynnyky yii realizatsii [Agrarian policy and factors of its implementation]. Ekonomika APK, 10, pp. 6-17 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910006
 28. Sabluk, P.T. (2020). Nevidkladni zakhody dlia vrakhuvannia pry zaprovadzhenni rynkovykh zemelnykh vidnosyn [Urgent steps for consideration when implementing market land relations]. Ekonomika APK, 2, pp. 126-135 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202002126
 29. Sychevskyi, M.P. (2017). Kharchova promyslovist u systemi prodovolchoi bezpeky derzhavy [Food industry in the food security system of the state]. Kyiv : Ahrarna nauka [In Ukrainian].
 30. Shynkaruk, V.I., et al. (2002). Superechnosti zakon. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Contradictions law. Philosophical encyclopedic dictionary]. Instytut filosofii im. Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy. Kyiv : Abrys. [In Ukrainian].
 31. Heiets, V.M. (1999). Transformatsiia modeli ekonomiky Ukrainy (ideolohiia, protyrichchia, perspektyvy) [Transformation of the economic model of Ukraine (ideology, contradictions, prospects]. Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia ; za red. akad. NAN Ukrainy. Kyiv : Lotos [In Ukrainian].
 32. Osnovni zakony formalnoi lohiky [Basic laws of formal logic]. Retrieved from : uk.wikipedia.org/wiki/ [In Ukrainian].
 33. Khodakivska, O.V. & Mohylnyi, O.M. (2020). Selianske pytannia. Vid obshchynnoho zemlevolodinnia do ekonomichnykh ahrokholdynhiv [The peasant question. From communal land ownership to economic agricultural holdings]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 34. Shpykuliak, O.H. (2009). Instytutsii ahrarnoho rynku : monohrafiia [Agrarian market institutions: monograph]. Kyiv : NNTs «IAE» [In Ukrainian].
 35. Shpychak, O.M. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichni problemy vyrobnytstva moloka v Ukraini ta yikh vyrishennia [Organizational and economic problems of milk production in Ukraine and their solutions]. Ekonomika APK, 4, pp. 24-40 [In Ukrainian]. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104024
 36. Shpychak, O.M. & Bodnar, O.V. (2012). Problemy vlasnosti ta formuvannia rynku zemli silskohospodarskoho pryznachennia [Problems of ownership and formation of the agricultural land market]. Ekonomika APK, 12, pp. 3-9 [In Ukrainian].
Read article: ekonomika_apk_11_2021_p_6-22.pdf