eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Етичні норми публікації статей

в Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК»

Редакційна колегія дотримується вимог законодавства і нормативних актів у сфері видавничої діяльності та етичних норм, що сприяє підвищенню якості підготовки й опублікування у журналі статей економіко-аграрного профілю, ефективній співпраці авторів, редакторів, рецензентів та видавців.

Редакційна колегія у своїй роботі сповідує принципи об’єктивності та неупередженості при виборі статей для публікації в журналі, що передбачає наступне:

 1. 1. члени редакційної колегії мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю журналу;
 2. 2. забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за відповідною спеціальністю;
 3. 3. колегіальне ухвалення рішення про публікацію відібраних статей у журналі;
 4. 4. оперативне спілкування та співпраця з авторами;
 5. 5. непорушення авторських і суміжних прав.

Автори та редакційна колегія мають дотримувати етичних правил підготовки публікацій відповідно до стандартів якості наукових статей, прийнятих у науковому співтоваристві, зокрема керуючись рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee of Publication Ethics), Етичним кодексом ученого України.

Видання має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Принципи професійної етики в роботі редактора

Редактор має дотримувати положень видавничої політики редколегії журналу, не порушувати основ авторського права та конфіденційності: 1. При прийнятті рішення про публікацію статті редактор журналу керується науковою її значимістю і достовірністю наведених даних. 2. Він оцінює зміст рукопису статті незалежно від національності, расової приналежності, статі, політичних поглядів, інституційної приналежності автора (авторів). 3. Неопубліковані дані, що містяться в рукописі статті, не повинні передаватися третім особам без письмової згоди на це автора. 4. Редактор не дає дозволу на публікацію статті¸ якщо він має достатні підстави для висновку про наявність у ній плагіату. 5. Він має погоджувати питання, що виникають при розгляді й опублікуванні статей, а при виникненні конфліктних ситуацій вживати всіх необхідних заходів для запобігання порушення прав автора.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює неупереджене фахове рецензування поданої до розгляду статті та додаткової інформації, дотримуючи таких принципів:

 1. 1. рецензент повинен поважати інтелектуальну власність авторів, і розглядати рукопис статті, що надійшов на рецензування, як конфіденційний, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на це повноважень від редакції;
 2. 2. рецензент зобов’язаний давати об’єктивну оцінку викладеним результатам дослідження;
 3. 3. якщо рецензент вважає, що він не має достатньої кваліфікації для оцінювання рукопису або не може бути об’єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором, слід повідомити про це редактора з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Принципи, якими повинен керуватися автор статті

Автор має усвідомлювати відповідальність за наявність новизни й достовірність результатів наукового дослідження, дотримуючи таких принципів:

 • наводити достовірні результати проведених досліджень, не оперуючи помилковими або сфальсифікованими даними;
 • гарантувати, що результати дослідження, висвітлені в рукопису статті, повністю оригінальні. На залучені дані, факти, докази автор має відповідним чином послатися в тексті статті з наведенням першоджерела. Цитати мають бути належним чином оформлені. Обов’язково слід висвітлити внесок інших учених у досліджуване питання та послатися на них;
 • не подавати до редакції рукопис статті, надісланий в інший журнал, що знаходиться на розгляді, або вже опублікований в іншому виданні;
 • цитування має бути точним, без спотворення думки автора висловлювання, не надмірним або недостатнім;
 • дотримувати наукового етикету в поточному відтворенні цитованого тексту.

Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передрук і переклад статей дозволяються за згодою автора і редакції журналу «Економіка АПК».

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несе автор статті.