eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Етичні норми публікації статей

в Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК»

Розвиток науки і науково-публікаційної діяльності залежить не тільки від дотримання вимог законодавства й нормативних актів, але і від дотримання принципів етики взаємовідносин учасників наукового та видавничого співтовариства. Це сприяє підвищенню якості наукових публікацій, а також тісній співпраці авторів, видавців і читачів. Загальний досвід етичної поведінки узагальнено в документі – Кодекс етики наукових публікацій, розроблений Комітетом з етики наукових публікацій. Цей Комітет утворено у Великобританії, який нині налічує понад 7 тис. членів світового співтовариства. Членство у Комітеті відкрито для всіх редакторів академічних журналів та інших зацікавлених видавців.

Кодекс етики публікації статей розкриває загальні принципи і правила, якими у взаємовідносинах мають керуватись учасники процесу видання журналу «Економіка АПК»: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі й читачі.

Принципи професійної етики в роботі редактора і видавця

 1. При прийнятті рішення про публікацію статті редактор журналу керується науковою її значимістю і достовірністю наведених даних.
 2. Він оцінює зміст рукопису статті незалежно від національності, расової приналежності, статі, політичних поглядів, інституційної приналежності автора (авторів).
 3. Неопубліковані дані, що містяться в рукописі статті, не повинні передаватися третім особам без письмової згоди на це автора, за виключенням рецензентів.
 4. Редактор не дає дозволу на публікацію статті¸ якщо він має достатні підстави для висновку про наявність у ній плагіату.
 5. Редактор має погоджувати питання, що виникають при розгляді й опублікуванні статей, а при виникненні конфліктних ситуацій вживати всіх необхідних заходів для запобігання порушення прав автора.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює неупереджене фахове рецензування поданої до розгляду статті та додаткової інформації, дотримуючись таких принципів:

 1. рецензент повинен поважати інтелектуальну власність авторів, і розглядати рукопис статті, що надійшов на рецензування, як конфіденційний, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на це повноважень від редакції;
 2. рецензент зобов’язаний давати об’єктивну оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприпустима;
 3. якщо рецензент вважає, що він не має достатньої кваліфікації для оцінювання рукопису або не може бути об’єктивним, наприклад у разі конфлікту інтересів з автором, слід повідомити про це редактора з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

Принципи, якими повинен керуватися автор статті

Автор має усвідомлювати відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження, дотримуючись таких принципів:

 • наводити достовірні результати проведених досліджень, не оперуючи помилковими або сфальсифікованими даними;
 • гарантувати, що результати дослідження, висвітлені в рукопису статті, повністю оригінальні. На залучені дані, факти, докази автор має відповідним чином послатися в тексті статті з наведенням першоджерела. Цитати мають бути належним чином оформлені. Обов’язково слід висвітлити внесок інших учених у досліджуване питання та послатися на них;
 • не подавати до редакції рукопис статті, надісланий в інший журнал, що знаходиться на розгляді, або вже опублікований в іншому виданні.

Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передрук і переклад статей дозволяються за згодою автора і редакції журналу «Економіка АПК».
Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несе автор статті.