eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Вимоги до оформлення статті

Міжнародний науково-виробничий журнал "Економіка АПК" щомісячний, обсягом до 25 ум. друк. арк. До друку приймаються статті, що мають наукову, науково-виробничу цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

 1. 1. Редакційна колегія журналу приймає до друку наукові статті українською, російською та англійською мовами, які відповідають вимогам ДАКу до наукових статей і мають такі обов’язкові елементи: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; мета статті; виклад основних результатів дослідження з елементами новизни; висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі.

 2. 2. Стаття має бути обсягом до 14 комп’ютерних сторінок, підписана автором (авторами) і подана до редакції на паперовому та електронному носіях. Текст друкувати через 1,5 інтервала (до 30 рядків на сторінці); поля: зліва – 3,5 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Тип шрифту - Times New Roman, кегель –14 пт.

 3. 3. Автор розміщує елементи статті в такій послідовності: УДК; повністю без скорочень ім'я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва кафедри або іншого структурного підрозділу без абревіатури); назва статті, далі – перелічені в п. 1 рубрики.

 4. 4. Аспіранти на першій сторінці статті у вигляді виноски вказують прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, який обов’язково візує статтю, його науковий ступінь та вчене звання.

 5. 5. Після викладу основного матеріалу слід навести українською, російською та англійською мовами ПІБ автора, назву статті, анотацію (не менше 800 знаків за такою структурою: мета статті, методика дослідження, результати дослідження, елементи наукової новизни, практична значущість (область застосування результатів) та ключові слова (не менше 6-ти). Приклад анотації.

 6. 6. У кінці статті подається список використаних джерел (не менше 10) за алфавітом, у т.ч. 6-7 іноземних авторів (латиницею). Праці авторів, на які є посилання в тексті статті, мають бути відображені в списку літератури. Посилання на джерела слід позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку літератури.

 7. 7. Автор (автори) мають вказати робочу та домашню поштову адресу (українською, російською та англійською мовами), електронну адресу, контактні телефони.

 8. 8. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Рисунки виконуються за допомогою спеціального редактора Microsoft Excel, в чорно-білому зображенні (спосіб заливки в діаграмах - штриховий); формули подаються курсивним шрифтом. Автор статті обов’язково наводить джерело інформації після кожного рисунка і таблиці.

 9. 9. Обов'язковою умовою є наявність внутрішньої рецензії на статтю, завіреною печаткою тієї установи, де працює або навчається автор.

 10. 10. Обов’язково подається в електронному вигляді стаття англійською мовою для розміщення на сайті журналу (згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. № 1111, п. 2.9 «Про обов'язкову наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання»). Стаття англійською мовою повинна бути завірена печаткою бюро перекладів або кафедри іноземних мов вищих навчальних закладів.

 11. 11. Статті приймаються до розгляду та надходять на фахову рецензію за умови дотримання автором усіх вимог. Редакція залишає за собою право на додаткове рецензування статей, зберігаючи авторську стилістику та головні висновки. Середній термін очікування публікації статті - 2-3,5 місяці.

 12. 12. Вартість друку однієї сторінки авторського оригіналу статті встановлено в сумі 50 грн. За терміновість друку статей у найближчому номері журналу введено подвійну оплату – 100 грн за сторінку. Оплата перераховується електронним переказом на адресу редакції журналу: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, кім. 211, Павлоцькій Т.П. На бланку електронного переказу слід вказати прізвище та ініціали автора, суму за публікацію статті. При особистому поданні статті в редакцію оплата вноситься в касу редакції журналу (кім. 211).

 13. 13. Статті, не оформлені за вимогами журналу, редакцією не розглядаються.

Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за згодою авторів і редакції журналу «Економіка АПК». Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.