ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Вимоги до порядку оформлення та подання статей до друку в Міжнародному науково-виробничому журналі «Економіка АПК»

Редакційна колегія журналу приймає до друку статті українською, англійською та російською мовами, які відповідають вимогам Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України до фахових наукових статей. Автор має право подати тільки одну статтю в один номер, раніше не опубліковану.

Вимоги до порядку оформлення та подання статті до друку:

 1. 1. Стаття має бути обсягом до 14 комп’ютерних сторінок, підписана автором (авторами) і подана до редакції на паперовому та електронному носіях. Текст друкувати через 1,5 інтервала (до 30 рядків на сторінці); поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Тип шрифту – Times New Roman, кегель – 14 пт.

 2. 2. Текст рукопису має бути викладений за такою схемою:

 3. - індекс УДК;
 4. - ініціали та прізвище автора;
 5. - науковий ступінь, вчене звання;
 6. - назва статті;
 7. - анотація* українською, англійською та російською мовами, яка містить стисле формулювання змісту статті, не повторюючи її назву, за такою структурою: мета статті (The purpose of the article) (цель статьи); методика дослідження** (Research methods) (методика исследования); результати дослідження (Research results) (результаты исследования); елементи наукової новизни (Elements of scientific novelty) (элементы научной новизни); практична значущість (область застосування результатів) (Practical significance) (практическая значимость) та ключові слова (Keywords) (ключевые слова) (не менше 6-ти) (див. Приклад оформлення);
 8. - відомості про автора (авторів) українською, англійською та російською мовами: повністю без скорочень ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва кафедри або іншого структурного підрозділу без абревіатури), робоча поштова адреса, електронна адреса, ORCID (за наявності), контактний телефон;
 9. - далі виклад тексту статті за такими рубриками (Постанова ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.): постановка проблеми (Scientific problem) (постановка проблемы); аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent researches and publications) (анализ последних исследований и публикаций); мета статті (The purpose of the article) (цель статьи); методологія дослідження (Research methodology) (методология исследования); виклад основних результатів дослідження (Statement of the main results of the study) (изложение основных результатов исследования); висновки (Conclusions) (выводы);
 10. - список бібліографічних посилань за алфавітом (не менше 10, але не більше 30), у т.ч. 4–6 іноземних авторів (латиницею), оформлений відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (див. Правила оформлення);
 11. - References (якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами (див. Правила оформлення); якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (http://library.albany.edu/cfox#top). У разі відсутності транслітерації латинськими літерами необхідна додаткова оплата послуг перекладача, яка становить 50 грн за сторінку.
 12. Праці авторів, на які є посилання в статті, позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку літератури.
 13. 3. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Рисунки виконуються за допомогою спеціального редактора Microsoft Excel та вставляються в текст як об’єкт, в чорно-білому зображенні (спосіб заливки в діаграмах – штриховий); формули подаються курсивним шрифтом. Автор статті обов’язково наводить джерело інформації після кожного рисунка і таблиці.

 14. 4. Аспіранти на першій сторінці статті у вигляді виноски вказують прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, який обов’язково дає рецензію на статтю, його науковий ступінь та вчене звання.

 15. 5. Рукопис статті супроводжується рецензією із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи рецензента, завіреною печаткою.

 16. 6. Автор також подає переклад статті англійською мовою, завіреною печаткою бюро перекладів або кафедри іноземних мов ВНЗ, для розміщення на сайті журналу.

 17. 7. При поданні до друку статті англійською мовою її слід перекласти українською мовою для рецензування.

 18. 8. Редакція забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів та залишає за собою право на додаткове рецензування статей, зберігаючи авторську стилістику та головні висновки. За зміст та інформаційне наповнення статті відповідальність несе автор.

 19. 9. Статті, не оформлені за вимогами журналу, редакцією не розглядаються!

 20. 10. Вартість друку однієї сторінки авторського оригіналу статті – 50 грн (за терміновість друку статей у найближчому номері журналу введено подвійну оплату – 100 грн за сторінку); додатково сплачується 150 грн за статтю (присвоєння DOI). Вартість авторського примірника – 70 грн. Оплата перераховується електронним переказом на адресу редакції журналу: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, кім. 222, Дендебері О.П. На бланку електронного переказу слід вказати прізвище та ініціали автора, суму за публікацію статті. При особистому поданні статті в редакцію оплата вноситься в касу редакції журналу (кім. 222). При потребі пересилання авторського примірника поштою необхідно вказати поштову адресу і сплатити за послуги 25 грн.

_________________

* Якщо стаття подається українською або російською мовою, вона супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо стаття подається англійською мовою, вона супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  № 32, підпункт 4 пункту 6).

** Автор подає перелік використаних методів дослідження. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту статті, а стисло і змістовно визначаючи, що досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.