eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

Вимоги до оформлення статті

Щомісячний Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» є провідним періодичним виданням економічного профілю з проблем аграрної економіки. У статтях, що мають наукову та науково-практичну цінність, висвітлюються теоретико-методологічні аспекти розвитку аграрного сектору економіки та суміжних галузей, результати фундаментальних і прикладних досліджень. Мета журналу – створення професійної платформи для аналізу та обговорення тенденцій у сфері аграрної економічної науки та господарської практики.

Редакційна колегія журналу приймає до друку статті українською, англійською та російською мовами, які відповідають вимогам ДАК України до фахових наукових статей. Автор має право подати тільки одну статтю в один номер, раніше не опубліковану.

Вимоги до порядку оформлення та подання статті до друку:
 1. Стаття має бути обсягом до 14 комп’ютерних сторінок, підписана автором (авторами) і подана до редакції на паперовому та електронному носіях. Текст друкувати через 1,5 інтервала (до 30 рядків на сторінці); поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см. Тип шрифту – Times New Roman, кегель – 14 пт.

 2. 2. Текст рукопису має бути викладений за такою схемою:

 3. - індекс УДК;
 4. - ініціали та прізвище автора;
 5. - науковий ступінь, вчене звання;
 6. - назва статті;
 7. - анотація* українською, англійською та російською мовами, яка містить стисле формулювання змісту статті, не повторюючи її назву, за такою структурою: мета статті (The purpose of the article) (цель статьи); методика дослідження (Research methodology) (методика исследования); результати дослідження (Research results) (результаты исследования); елементи наукової новизни (Elements of scientific novelty) (элементы научной новизни); практична значущість (область застосування результатів) (Practical significance) (практическая значимость) та ключові слова (Keywords) (ключевые слова) (не менше 6-ти) (див. Приклад оформлення);
 8. - відомості про автора (авторів) українською, англійською та російською мовами: повністю без скорочень ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (назва кафедри або іншого структурного підрозділу без абревіатури); робоча поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон;
 9. - далі виклад тексту статті за такими рубриками (Постанова ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р.): постановка проблеми (Scientific problem); аналіз останніх досліджень і публікацій (Analysis of recent researches and publications); мета статті (The objective of the article); виклад основних результатів дослідження (Statement of the main results of the study); висновки (Conclusions);
 10. - список бібліографічних посилань за алфавітом (не менше 10, але не більше 30), оформлений відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» (див. Правила оформлення);
 11. - References (якщо бібліографічне джерело відображено кириличним алфавітом, його слід транслітерувати латинськими літерами (див. Правила оформлення); якщо джерело англійською мовою – оформляти за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (http://library.albany.edu/cfox#top). У разі відсутності транслітерації латинськими літерами необхідна додаткова оплата послуг перекладача, яка становить 50 грн за сторінку.
 12. Праці авторів, на які є посилання в статті, позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку літератури;
 13. 3. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Рисунки виконуються за допомогою спеціального редактора Microsoft Excel та вставляються в текст як об’єкт, в чорно-білому зображенні (спосіб заливки в діаграмах – штриховий); формули подаються курсивним шрифтом. Автор статті обов’язково наводить джерело інформації після кожного рисунка і таблиці.
 14. 4. Аспіранти на першій сторінці статті у вигляді виноски вказують прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника, який обов’язково дає рецензію на статтю, його науковий ступінь та вчене звання.
 15. 5. Рукопис статті супроводжується зовнішньою рецензією із зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи рецензента, завіреною печаткою.

 16. 6. При поданні до друку статті англійською мовою її слід перекласти українською мовою для рецензування.

 17. 7. Редакція забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів та залишає за собою право на додаткове рецензування статей, зберігаючи авторську стилістику та головні висновки. За зміст та інформаційне наповнення статті відповідальність несе автор.

 18. 8. Статті, не оформлені за вимогами журналу, редакцією не розглядаються!

 19. 9. Вартість друку однієї сторінки авторського оригіналу статті – 50 грн. За терміновість друку статей у найближчому номері журналу введено подвійну оплату – 100 грн за сторінку. Вартість авторського примірника – 60 грн. Оплата перераховується електронним переказом на адресу редакції журналу: 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, кім. 211, Павлоцькій Т.П. На бланку електронного переказу слід вказати прізвище та ініціали автора, суму за публікацію статті. При особистому поданні статті в редакцію оплата вноситься в касу редакції журналу (кім. 211). При потребі пересилання авторського примірника поштою необхідно вказати поштову адресу і сплатити за послуги 20 грн.

Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за згодою авторів і редакції журналу «Економіка АПК». Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.

* Якщо стаття подається українською або російською мовою, вона супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо стаття подається англійською мовою, вона супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  № 32, підпункт 4 пункту 6).