eISSN 2413-2322

pISSN 2221-1055

УДК: 338.439.5
Аграрний ринок

Рыночные позиции отечественных сельскохозяйственных производителей в контексте членства Украины в ВТО / Козак Л.В. // Экономика АПК. - 2013. - № 1 - С. 55

Осуществлена оценка рыночных позиций отечественных производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия до и после вступления Украины во ВТО. Проанализированы показатели внешнеторгового оборота в разрезе отдельных видов продукции, на основе чего сделаны выводы о конкурентоспособности отечественного аграрного сектора. Табл.: 2. Илл.: 4. Библиогр.: 8.
Ключевые слова: рыночные отношения, внешнеторговый оборот, конкурентоспособность, экспорт, импорт

Список использованных источников

  1. Глобальна продовольча безпека / [О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, І.В. Власов]. - К: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 486 с.
  2. Єранкін О.О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: монографія / О. О. Єранкін. - К. : КНЕУ, 2009. - 419 с.
  3. Кьостер У. Основи аналізу аграрного ринку / У. Кьостер; наук. ред. пер. О.Нів'євський. - К.: Видавництво АДЕФ-Україна, 2012. - 486 с.
  4. Осташко Т.О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах COT / Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г.В.; відпов. ред. д-р екон. наук, проф. В.О.Точилін. - К.: Ін-т економіки та прогнозування HAH України, 2010. - 208 с.
  5. Система організаційно-економічних механізмів функціонування основних агропродовольчих підкомилексів рослинництва України / [О.М. Шпичак, О.В. Бондар, І.В. Кобута]; за ред. акад.. УААН О.М. Шпичака. - К.: ЗАТ «Нічлава», 2009. - 406 с.
  6. Статистика сільського господарства та навколишнього середовища: електронні публікації Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2011рік / Стат. бюл. - К.: Державна служба статистики України, 2012. - 110 с. - Режим доступу: http://ukrstat.org/menu/publikac_r.htm.
  7. Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих підгруп товарів за кодами УКТЗЕД: електронні публікації Державної митної служби України [Електронний ресурс]/ Назва з титул. екрана. - Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat.
  8. OECD.Stat Extracts: електронні публікації Organization for Economic Cooperation and Development [Електронний ресурс] / Назва з титул. екрану. - Режим доступу: http://www.oecd.org/statistics.
Читать статью: 13_01_08.pdf